itretisektor | TS: Ešte jeden týždeň môžu neziskové organizácie nominovať svoje realizované projekty na Cenu za sociálnu integráciu
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Ešte jeden týždeň môžu neziskové organizácie nominovať svoje realizované projekty na Cenu za sociálnu integráciu

Nadácia ERSTE vyhlásila nový ročník Ceny za sociálnu integráciu 2013. Cieľom tejto iniciatívy je oceniť prácu neziskových organizácii a zviditeľniť projekty, ktoré pozitívne ovplyvnili život ľudí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva. Svoje realizované projekty môžu neziskové organizácie nominovať do 11. novembra 2012 prostredníctvom webovej stránky www.socialintegration.org

Rozhovor s Tatianou Makovou, regionálnou koordinátorkou Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2013 v Českej republike a na Slovensku pre webový portál 1.SNSC

Sociálna integrácia je veľmi široká téma, a preto predpokladáme, že prihlásené projekty neziskových organizácií pokrývajú široké spektrum oblastí života. Mohli by ste povedať, ktoré témy a cieľové skupiny sú v projektoch najviac zastúpené?

 • V uplynulom ročníku Ceny za sociálnu integráciu, ktorý bol vyhodnotený v júni 2011 v Prahe, boli najúspešnejšie projekty zo Slovenska zamerané najmä na podporu a rozvoj ľudí s mentálnym postihnutím. Či už išlo o advokačný projekt Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR), ďalej projekt Denného centra Divadla z pasáže v Banskej Bystrici, alebo chránenú dielňu vo Vranove nad Topľou, ktorá už niekoľko rokov umožňuje pracovať ľuďom s mentálnym postihnutím.

  Zo všetkých projektov uchádzajúcich sa o Cenu za sociálnu integráciu 2011 sa zo Slovenska najvyššie umiestnil projekt Rómska tlačová agentúra Rómskeho mediálneho centra z Košíc, ktorý v celkom hodnotení získal 2. miesto a finančnú odmenu 30 tisíc eur. Ocenenou organizáciou bolo aj Divadlo bez domova z Bratislavy, ktoré prostredníctvom dramatického umenia dlhodobo pracuje s ľuďmi bez domova. Ako vidíte, úspech zaznamenali tak projekty podporujúce integráciu Rómov, ako aj projekty pre seniorov, deti, ľudí so zdravotným postihnutím, či bojujúcimi s chudobou a bezdomovectvom.

Aké projekty môžu neziskové organizácie nominovať na Cenu za sociálnu integráciu?

 • Cena za sociálnu integráciu je predovšetkým poďakovaním neziskovým organizáciám za prácu, ktorú robia v prospech iných, v prospech sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a jednotlivcov.

  Neziskové organizácie môžu prihlásiť už ukončené alebo stále prebiehajúce projekty so zameraním na sociálnu integráciu. Znamená to, že prihlásiť a pochváliť sa môžu aj projektom, ktorý realizovali v uplynulých rokoch, napríklad v rokoch 2003-2008, alebo nominujú projekt, ktorý práve realizujú, no už vedia vyhodnotiť minimálne prvú fázu projektu. Pri prihlasovaní projektov nezáleží na ich veľkosti, či sú lokálne alebo celonárodné, nezáleží ani na objeme finančných prostriedkov, dôležité je, aby mal projekt reálne pozitívne integračné výsledky.

Aké sú podmienky registrácie a kedy končí aktuálna výzva na podávanie prihlášok?

 • Hlavnou podmienkou registrácie projektov, ktoré prihlasujú neziskové organizácie a uchádzajú sa tak o Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu je, že musí ísť buď o prebiehajúce alebo ukončené projekty, teda také, pri ktorých je možné jasne odprezentovať dosiahnuté výsledky sociálnej integrácie. Každá organizácia môže prihlásiť viac takýchto projektov, ich počet na jednu organizáciu nie je limitovaný.

  Limitujúci je však čas, a síce, že projekty je potrebné prihlásiť do 11. novembra 2012 prostredníctvom webovej stránky www.socialintegration.org   a on-line prihlasovacieho formulára – prihlášky, ktorá je po registrácii na www.socialintegration.org/register   a následnom prihlásení dostupná v jazykoch všetkých zúčastnených krajín, teda je možné ju vyplniť aj v slovenčine.

Ako a na základe akých kritérií sú projekty hodnotené?

 • Všetky prihlásené projekty sú najprv hodnotené lokálne. Znamená to, že v každej z 13 zapojených krajín strednej a juhovýchodnej Európy máme hodnotiteľov, takzvaných členov Screening Committee, ktorí poznajú lokálne podmienky mimovládneho sektora, majú blízko k téme sociálnej integrácie, no najmä sú profesionálnymi evaluátormi projektov.

  Na projektoch si všímajú dosiahnuté výsledky, to či sú v súlade s cieľmi projektu, či a ako sa podarilo projekt zrealizovať. Hodnotitelia si tiež všímajú ľudské zdroje, napríklad zapojenie dobrovoľníkov, či samotných príjemcov pomoci, ako aj efektívnosť využitia finančných zdrojov, použitie nových technológií, či celkovo inovatívny prístup k danej téme alebo cieľovej skupine.

  Cieľom hodnotiteľov je identifikovať také projekty – príklady dobrej praxe z danej krajiny, ktoré môžu byť inšpiratívne pre organizácie v iných krajinách. Tieto projekty sú potom priamo navštevované v teréne a následne predložené na záverečné vyhodnotenie medzinárodnej porote (Jury) zloženej z významných osobností. Slovensko v porote reprezentuje Martin Bútora, čestný prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO), členkou poroty za Českú republiku je Hana Šilhánová, riaditeľka Nadácie pre rozvoj občianskej spoločnosti so sídlom v Prahe.

Aké benefity čakajú na neziskové organizácie, ktoré sa svojimi prihlásenými projektmi budú uchádzať o Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu?

 • V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom Ceny za sociálnu integráciu bude pre všetky organizácie, ktoré prihlásia svoje projekty, výhodou, že získajú prístup k on-line tréningom a seminárom zameraným na fundraising, komunikáciu a vlastné prezentovanie sa.

  Tie organizácie, ktorých projekty budú medzi 130 najlepšími, sa stávajú členmi ERSTE Foundation NGO Academy, ktorej cieľom je poskytovať organizáciám informácie a rozvíjať ich vedomosti podporujúce rast ich aktivít, ako aj rast samotných organizácií.

  Samozrejme, tak ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, tie najlepšie projekty budú ocenené finančne, a to celkovou sumou 610 000 eur, víťaz získava odmenu 40 000 eur. Okrem finančného ocenenia získajú na dobu dvoch rokov možnosť využívať poradenské služby profesionálnej PR agentúry, a to s cieľom zviditeľnenia sa, prezentácie aktivít a dosiahnutých výsledkov, čím sa týmto organizáciám dostane adekvátneho celospoločenského uznania.

V prípade podrobnejších informácii o Cene Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2013 kontaktujte:

Tatiana Maková

koordinátorka projektu v Českej republike a na Slovensku

e-mail: tatiana.makova@socialintegration.org

mobil: 421 907 711 171

www.socialintegration.org

Nadácia ERSTE

Nadácia ERSTE vznikla v roku 2003 ako právny nástupca Erste Oesterreichische Spar-Casse, prvej rakúskej sporiteľne. V súčasnosti je hlavným akcionárom Erste Group. Nadácia investuje časť svojich dividend do rozvoja spoločností v Rakúsku a v strednej a juhovýchodnej Európe. Podporuje občiansku participáciu a občiansku angažovanosť, jej cieľom je spájať ľudí a šíriť povedomie o nedávnej histórii regiónu, ktorý po roku 1989 prešiel výraznými zmenami. Nadácia aktívne realizuje vlastné projekty v rámci troch programov: Sociálny rozvoj, Kultúra a Európa. Viac informácií nájdete na www.erstestiftung.org< Späť