itretisektor | TS: Udelené štipendiá pre študentov IT
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Udelené štipendiá pre študentov IT

Karpatská nadácia vyhlásila výsledky tretieho ročníka Programu štipendií T-Systems Slovakia, ktorý realizuje v spolupráci a z finančného daru spoločnosti T-Systems Slovakia s. r. o.

Pre akademický rok 2012/2013 získal každý zo šiestich úspešných žiadateľov - študentov štipendium v hodnote 1 400 EUR. Finančnú podporu vo výške 1 400 EUR získali šiesti študenti a je určená na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom. Štipendium môžu využiť na pokrytie nákladov na ubytovanie, cestovné, nákup učebníc, jazykové alebo iné odborné kurzy.

Zámerom programu je podporiť študentov informačných technológií a príbuzných odborov z košického a prešovského kraja. Štipendium je určené najmä mladým ľuďom, ktorí sú aktívni a pripravení aj svojou dobrovoľníckou činnosťou podieľať sa na rozvoji miesta, kde žijú a študujú.

Program štipendií T-Systems Slovakia pomáha mladým ľuďom sústrediť sa na štúdium a rozvíjať svoju odbornosť, no zároveň podporuje aj ich angažovanosť v zmysluplných komunitných aktivitách”, hodnotí program Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. „V súčasnosti nie je jednoduché pre mnohých z nich skĺbiť svoje štúdium a snahu o finančnú nezávislosť so záľubami, či dobrovoľníckou pomocou vo svojej komunite. Napriek tomu vidíme, že mladí ľudia vedia byť dnes nesmierne aktívni a pri tom nezanedbávajú ani svoje študijné povinnosti.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Ing. Katarína Šomšáková, programová manažérka

Tel: 055/622 11 52, e-mail: katarina.somsakova@karpatskanadacia.sk

Podporení študenti:

· Matej Adamčík – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

· Dávid Baňas – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

· Ján Breza – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

· Michal Jurko – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

· Ján Marcin – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

· Juraj Šarišský – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doplňujúce informácie

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko od roku 1995 a počas svojej existencie podporila stovky projektov sumou viac ako 1,65 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je podpora rozvoja východoslovenského regiónu a zmierňovania sociálnej chudoby v regióne založeného na rozvojovej práci miestnej komunity. Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia sa aktívne venuje aj téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Výsledkom partnerstiev Karpatskej nadácie a obchodných spoločností je spoločná podpora východoslovenskej komunity s pridanou hodnotou lepšieho vzájomného pochopenia potrieb neziskového a komerčného sektora.

T-Systems Slovakia s.r.o., ako jeden z najväčších zamestnávateľov v oblasti IKT na Slovensku poskytuje služby správy operačných systémov, aplikácií, databáz, sietí a systémov SAP pre korporátnych klientov skupiny Deutsche Telekom, ktorej je súčasťou. T-Systems Slovakia je dcérskou spoločnosťou T-Systems International GmbH, ktorý poskytuje inovatívne IKT technológie a hlboké know-how riešení v priemyselných odvetviach zákazníkom z celého sveta. T-Systems Slovakia je jednou z kľúčových súčastí celosvetovej dodávateľskej siete TSystems International a svojimi výkonmi zvyšuje konkurencieschopnosť materskej firmy na svetových trhoch. T-Systems Slovakia je jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley a Koalície 2013 .


< Späť