itretisektor | TS: Energia pre život dáva šancu Rómom a ľuďom bez domova

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna 
  30.06. - 30.06.2018
  Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy
 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane

TS: Energia pre život dáva šancu Rómom a ľuďom bez domova

Rómovia v Kojaticiach si postavia vlastné domy. Okrem projektu nízkorozpočtových domov na rozvoj bývania rómskej komunity Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporil aj nocľaháreň pre bezdomovcov v Bratislave, divadlo pre sociálne vylúčených a terénnu prácu s predajcami Nota Bene v hodnote 80-tisíc eur.

V rómskej osade v Kojaticiach v prešovskom okrese býva 138 obyvateľov v nevyhovujúcich podmienkach. Viacerí z nich od budúceho roka dostanú šancu postaviť si vlastné domy. Nezisková organizácia Člověk v tísni na Slovensku prichádza s novým unikátnym projektom nízkorozpočtového bývania na rozvoj rómskej komunity. Mladí architekti už tento týždeň vytvoria počas štvordňového workshopu v Kojaticiach návrhy domov, ktoré by si ľudia v rómskej osade mohli za vlastné peniaze svojpomocne postaviť. Niektoré rodiny už vďaka sporiacemu programu začali s odkladaním úspor, aby sa mohli na budúci rok pustiť do stavby prvého domu. Organizácia im pri výstavbe bude poskytovať asistenciu a odbornú pomoc.

Grantový program Energia pre život tento rok podporil aj fungovanie organizácie Depaul Slovensko v Bratislave, ktorá pomáha ľuďom na ulici v krízových situáciách. Poskytuje im stravu, nocľah, ošetrenie a pomoc pri vybavení dokladov, dávok či riešení ich kritickej životnej situácie. Nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul v zime využíva až 175 ľudí, ktorým by inak hrozilo, že zamrznú na ulici. Prijíma aj takých, ktorých v podobných zariadeniach odmietajú pre alkohol, zlú hygienu, chýbajúce doklady či zlý zdravotný stav. Pri nocľahárni funguje aj útulok pre ľudí, ktorí už majú zamestnanie, ale potrebujú si nájsť iné ubytovanie. Útulok sv. Lujzy de Marillac zasa poskytuje ubytovanie a starostlivosť ľuďom, ktorých situáciu komplikuje najmä zlý zdravotný stav.

Občianske združenie Proti prúdu sa už roky venuje ľuďom bez domova a vydávaniu časopisu Nota Bene. Každý mesiac si jeho predajom zarába na základné životné potreby 400 ľudí na celom Slovensku. Nadačný fond podporil prácu združenia v teréne. Sociálni pracovníci budú s predajcami časopisu Nota Bene riešiť reálne problémy, s ktorými sa stretávajú na predajných miestach a podporovať základné sociálne zručnosti a pracovné návyky bezdomovcov. Pre organizácie a samosprávy, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, združenie organizuje na budúci rok konferenciu o možnostiach integrácie bezdomovcov do spoločnosti.

Herci a herečky z Divadla bez domova v Bratislave sa budú učiť terapii prácou. Divadlo pracuje s bezdomovcami, telesne postihnutými, ľuďmi po výkone trestu, zo znevýhodnených rodín či so psychiatrickou diagnózou. Svojimi predstaveniami narúšajú stereotypy a predsudky, ktoré voči nim prechováva väčšinová spoločnosť. Ukázalo sa, že práca v divadle môže zmeniť ich životný postoj a sociálnu situáciu. Z bezdomovcov sa neraz stávajú asistenti ťažko postihnutých hereckých kolegov.

Snaha sociálne slabších ľudí o zmenu a zlepšenie svojho života si zaslúži silnú podporu. Rozhodli sme sa preto podporiť projekty v oblastiach, kde je to z ľudského aj spoločenského hľadiska najviac potrebné a pri ktorých sme presvedčení, že majú naozaj zmysel,“ tvrdí Michele Bologna, riaditeľ úseku komunikácie Slovenských elektrární.

Prehľad podporených projektov:

ORGANIZÁCIA

PROJEKT

SUMA

Člověk v tísni, o.p.s.
pobočka Slovensko

Program bývania v rómskej osade Kojatice – workshop na vytvorenie návrhov nízkorozpočtového bývania, postavenie pilotného domu a vznik 2 – 3 nových domov pre rodiny, Prešovský okres

25.000 Eur

Depaul Slovensko, n.o.

Podpora nocľahárne a útulku sv. Vincenta a útulku sv. Lujzy de Marillac v Bratislave

25.000 Eur

Proti Prúdu, o.z.

Nota Bene – skupinová a terénna práca s klientmi, organizácia konferencie Integrácia bezdomovcov 2013

12. 900 Eur

Divadlo bez domova, o.z.

Labor A – 8 mesačný dramatickoterapeutický workshop a divadelné predstavenia v Bratislave

17.100 Eur


*****************************

Nadácia Pontis wwww.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 14 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje transparentnosť, diverzitu na pracoviskách a ochranu životného prostredia v podnikaní. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráce podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku. Slovenské skúsenosti z tranzície zdieľa na Balkáne, Egypte i v Tunisku. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Nadácia Pontis tiež spravuje unikátny darcovský portál Dobrakrajina.sk a on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk  .

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis funguje od roku 2011. V rámci neho spoločnosť podporuje projekty zamerané na energetickú efektívnosť miest a obcí, podporu mladých talentov v oblasti vedy a techniky, ako aj podporu a resocializáciu marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vypisuje na tieto témy grantové výzvy. Najlepšie predložené projekty, ktoré spoločnosť finančne podporí, vždy vyberá odborná komisia. Darcovská stratégia nadačného fondu je úzko prepojená s konceptom komplexného programu spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu a je ďalším prostriedkom, ako pokračovať v realizovaní ambiciózneho cieľa Slovenských elektrární byť dobrým občanom Slovenska.< Späť