itretisektor | TS: Akreditovaný tréning: Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Akreditovaný tréning: Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Akreditovaný tréning:
Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok


Termín:

4 – 6.marec 2013

Čas:

4.marec: 11.00 hod. – 19.00 hod.

5.marec: 8.00 hod. – 19.00 hod.

6.marec: 8.00 - 17.00 hod.

Miesto konania:

Nadácia Otvorenej Spoločnosti, Baštova 5, Bratislava, zasadacia miestnosť, 2.poschodie

Rozsah:

32 hodín

Metódy a obsah:

Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Tréning poskytne náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na rolové hry, zážitkové metódy, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií. Počas realizácie kurzu budú účastníci a účastníčky vyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu/smernice v organizácií, splnenie ktorého bude zároveň záverečnou skúškou. Súčasťou tréningu je emailová/osobná konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok. Úspešní absolventi/ky kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

Témy:

 • Prečo je manažment v dobrovoľníctve dôležitý
 • Dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí, trendy, výzvy
 • Plánovanie a príprava dobrovoľníckeho programu
 • Financovanie dobrovoľníckeho programu
 • Práca s verejnosťou, nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov
 • Výber dobrovoľníkov
 • Legislatíva dobrovoľníctva a zmluva s dobrovoľníkmi
 • Vzdelávanie dobrovoľníkov
 • Supervízia dobrovoľníkov a supervízia koordinátorov dobrovoľníkov
 • Riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi, psychohygienaMotivácia a udržanie dobrovoľníkov
 • Riešenie problémov s dobrovoľníkmi
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a ukončenie práce s dobrovoľníkmi
 • Vytvorenie a konzultácia „smernice“/manuálu k manažmentu dobrovoľníkov v organizácii

Cena kurzu:

 • pre jedného účastníka: 125 EUR (nie sme platcami DPH)
 • pre člena Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií: 105 EUR

Poplatok zahŕňa:

 • Materiály
 • Občerstvenie (voda, káva, čaj)
 • Priestor a technické zabezpečenie
 • Odborné zázemie programu

Poplatok nepokrýva cestovné, ubytovanie a obed. Ak si želáte pomôcť s hľadaním vhodného ubytovania v Bratislave, kontaktujte nás.


Prihláste sa vyplnením priloženej prihlášky a jej zaslaním na emailovú adresu platforma@dobrovolnickecentra.sk  najneskôr do 15.2.2013. Maximálny počet účastníkov kurzu je 15, minimálny počet účastníkov je 8. Kurz je možné absolvovať iba v celku, t.j. treba absolvovať všetky 3 dni.

Ďalšie informácie:

Email: platforma@dobrovolnickecentra.sk

Telefón: 0904 368 693

Lektorky:

PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. (1979) pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 2002. Vo vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje problematike dobrovoľníctva, tretieho sektora a mimovládnych organizácií, tvorbe a manažmentu projektov, etike sociálnej práce, sociálnej práci s rodinou. Od roku 2002 je štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia Centrum dobrovoľníctva, kde zároveň manažuje dobrovoľnícky program. V praxi pôsobí aj ako posudzovateľka projektov, lektorka a od roku 2010 ako akreditovaná supervízorka v sociálnej oblasti.

Mgr. Mária Hatoková, PhD. (1979) vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity a certifikovaný Základný hospicový seminár pod vedením Dr. Elisabeth Pie Soboty z Rakúska. Tri roky školila v rámci školiaceho tímu pri Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi dobrovoľníkov a zdravotnícky personál pracujúci s dlhodobo chorými a zomierajúcimi v zariadeniach Arcidiecéznej charity Košice. Od roku 2003 sa venuje školeniu a supervízii dobrovoľníkov DS Vŕba. Od roku 2006 podieľa na vzdelávaní a supervízii dobrovoľníkov a zdravotníckeho personálu ďalších zariadení, kde sa starajú o ťažko chorých/zomierajúcich. Vedecky publikuje v oblasti paliatívnej psychológie a prosociálnej motivácie v dobrovoľníctve. Je certifikovanou Gestalt terapeutkou a akreditovanou supervízorkou. Pracuje v Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa venuje najmä psychológii náboženstva.

Mgr. Alžbeta Mračková (1979) vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR, Minnesota Association for Volunteer Administration v USA a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v Dobrovoľníckej skupine Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka dobrovoľníckeho programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov, supervíziám pre koordinátorov dobrovoľníkov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. V roku 2011 stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Od roku 2012 je členkou Správnej rady Európskeho dobrovoľníckeho centra v Bruseli. Publikuje v oblasti manažmentu dobrovoľníkov v mimovládnych organizáciách a v oblasti trendov v dobrovoľníctve.

Mgr. Marta Špaleková (1979) vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Psychoterapeutický výcvik úspešne ukončila v roku 2009. V Asociácii supervízorov a sociálnych pracovníkov absolvovala supervízny výcvik. V rokoch 2010 a 2011 si doplnila vzdelanie v Motivačných rozhovoroch a v Arteterapii. Od roku 1998 sa venovala práci s aktívnymi užívateľmi drog a prostituujúcou klientelou, v rokoch 2002-2011 pôsobila aj ako terapeutka v niekoľkých zariadeniach. Od roku 2003 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Katedre sociálnej práce. Od roku 2007 vedie podpornú terapeutickú skupinu pre drogovo závislé osoby a ich partnerov. Necelé tri roky pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, kde viedla preventívne programy a skupiny so zameraním na komunikačné a sociálne zručnosti, pripravovala a realizovala projekty a školenia pre pedagogických pracovníkov a pre študentov VŠ. V súčasnosti pracuje ako lektorka, supervízorka a psychoterapeutka.

Súbory:

< Späť