itretisektor | TS: Hľadáme slovenské školy do medzinárodnej siete škôl!
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Hľadáme slovenské školy do medzinárodnej siete škôl!

Hlavnou témou tohtoročnej výzvy na predkladanie cezhraničných školských projektov je rozmanitosť. Organizátorom súťaže je aces – Akadémia stredoeurópskych škôl, jedna z najväčších medzinárodných sietí škôl v regióne. Slovensko je jednou z 15 participujúcich krajín.

Téma výzvy na rok 2013 znie „Ja a tí druhí: objavujem a spoznávam inakosť tých druhých a moju vlastnú“. V dnešnej spoločnosti rozmanitosť už nie je výnimkou, ale pravidlom. Vedľa seba žijú ľudia rôznej národnosti, vyznania, veku, pohlavia a sexuálnej orientácie a malo by sa s nimi rovnako zaobchádzať. Školy a predovšetkým školské projekty ako aces ponúkajú možnosť stretávať sa s ľuďmi z rôznych prostredí, vzájomne sa poznávať a spoločne sa jeden od druhého učiť. Odlišný pohľad na svet podporuje kritické myslenie, odbúrava predsudky, otvára myseľ a stimuluje našu tvorivosť, čo sú všetko vlastnosti, ktoré sú v dnešnom svete veľmi dôležité.

Nádejné vyhliadky: Hor sa do Prahy, Záhrebu, Viedne

Vyzývame školy z celého Slovenska, aby si našli partnerskú školu a prihlásili sa do súťaže. On-line vyhľadávač partnerskej školy (www.aces.or.at/partnerfinder) im pomôže nájsť „ideálneho partnera“ podľa spoločných záujmov a požiadaviek. Potom už len stačí prísť s nápadom na spoločný projekt zameraný na rôzne aspekty rozmanitosti, ako napr. identita, diskriminácia, predsudky, iné postoje, normy a hodnoty, atď. „Sme veľmi radi, že v minulom roku sa do projektu aces zapojil rekordný počet škôl zo Slovenska. Veríme, že aj nová téma ročníka 2013/14, ktorá dáva tvorivý priestor na prehĺbenie vzájomného pochopenia, tolerancie a akceptáciu odlišností, osloví našich učiteľov a žiakov“, konštatuje Danica Lacová, riaditeľka občianskeho združenia VČELÍ DOM. Návrhy projektov je možné predkladať do 30. apríla 2013. Medzinárodná porota vyberie najlepšie projekty, ktoré získajú grant. Učitelia a žiaci tak dostanú možnosť realizovať svoje nápady v spolupráci so zahraničnými kolegami a budú pozývaní na stretnutia medzinárodnej siete, kde si môžu navzájom vymeniť skúsenosti, oboznámiť sa s novými metódami vzdelávania a nadviazať nové priateľstvá.

aces – Akadémia stredoeurópskych škôl

Vzdelávací program aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie ERSTE. Koordinátormi programu, ktorý podporujú ministerstvá školstva všetkých 15 partnerských krajín, sú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a VČELÍ DOM (Slovenská republika). Jeho cieľom je umožniť a posilniť medzikultúrny dialóg a spoluprácu mladých ľudí a vytvoriť sieť pre vzájomnú výmenu informácií a poznatkov. Doteraz sa do programu aces zapojilo približne 23 000 žiakov a 3 000 učiteľov.

Téma projektovej súťaže: „Ja a tí druhí: objavujem a spoznávam inakosť tých druhých a moju vlastnú“

Termín uzávierky: 30. apríl 2013

Partnerské krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko

Kontakt: Interkulturelles Zentrum, Reinhard Eckert, e-mail: reinhard.eckert@iz.or.at, tel.: 43 (0)1/586 75 44

Podrobné informácie: www.aces.or.at

Kontakt pre médiá:

Nadácia ERSTE, Komunikácia

Maribel Königer, tel.: 43 (0) 50100-15453, e-mail: maribel.koeniger@erstestiftung.org

Andreea Gurău, tel.: 43 (0) 50100 – 19614, e-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org

Interkulturelles Zentrum, Communications

Barbara Hämmerle, tel.: 43 (0)1/586 75 44 -12, e-mail: barbara.haemmerle@iz.or.at

VČELÍ DOM

Danica Lacová, tel.: 421 (0)2 2086 2286, e-mail: danica.lacova@vcelidom.sk

Nadácia ERSTE

Nadácia ERSTE vznikla v roku 2003 ako právny nástupca Erste Oesterreichische Spar-Casse, prvej rakúskej sporiteľne. V súčasnosti je hlavným akcionárom Erste Group. Nadácia investuje časť svojich dividend do rozvoja spoločností v Rakúsku a v strednej a juhovýchodnej Európe. Podporuje občiansku participáciu a občiansku angažovanosť, jej cieľom je spájať ľudí a šíriť povedomie o nedávnej histórii regiónu, ktorý po roku 1989 prešiel výraznými zmenami. Nadácia aktívne realizuje vlastné projekty v rámci troch programov: Sociálny rozvoj, Kultúra a Európa.

Viac informácií nájdete na www.erstestiftung.org .

Interkulturelles Zentrum

Interkulturelles Zentrum (IZ) je nezávislá nezisková organizácia so sídlom vo Viedni (Rakúsko). Od roku 1987 podporuje medzinárodné partnerstvá medzi školami, cezhraničnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, medzinárodnú mládežnícku prácu, ako aj medzikultúrne vzdelávanie a manažment rozmanitosti v Rakúsku a v zahraničí. Úspešné projekty ako aces alebo YouthNET podporujú medzikultúrny dialóg medzi členskými krajinami Európskej únie a krajinami východnej a juhovýchodnej Európy. V januári 2007 sa IZ stalo Národnou agentúrou pre program EÚ „Youth in Action“.

Viac informácií nájdete na www.iz.or.at  .

VČELÍ DOM

VČELÍ DOM je občianske združenie, ktoré vzniklo v máji 2009 v Bratislave s cieľom podporovať a rozvíjať programy a iniciatívy spojené so vznikom novej zjednotenej Európy. Združenie sa aktívne podieľa na vyhľadávaní a tvorbe zdrojov, ktoré môžu pomôcť oživiť kultúrny a spoločenský život na Slovensku a v ostatných krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Úsilie združenia VČELÍ DOM sa sústreďuje na tvorbu stratégií, vytváranie platforiem, podporu a organizovanie verejnoprospešných projektov na Slovensku a v zahraničí. Medzi dôležité ciele združenia patrí aj posilňovanie občianskej spoločnosti a dialógu v Európe.

Viac informácií nájdete na www.vcelidom.sk .< Späť