itretisektor | TS: k novele zákona o sociálnych službách - stanovisko APSS SR

TS: k novele zákona o sociálnych službách - stanovisko APSS SR

APSS SR vydáva tlačovú správu ku schváleniu novely zákona o sociálnych službách, zákon číslo 413/2012 Z. z. 

Od schválenia Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách sa trvalo znižuje dostupnosť sociálnych služieb pre občanov. 

Posledná novela zákona o sociálnych službách číslo 413/2012 z 27. novembra 2012, ktorá sa udiala prostredníctvom novely zákona o sociálnom poistení, oddialila až od 1. 1. 2016 povinnosť samosprávy zabezpečiť žiadateľovi sociálnu službu do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Povinnosť umiestniť žiadateľa sa odkladá napriek tomu, že sú u neverejných poskytovateľov voľné miesta. Súčasne zostanú v platnosti poradovníky na umiestňovanie do samosprávnych zariadení.

V praxi to znamená, že sa zníži dostupnosť sociálnych služieb pre občana, hoci počet odkázaných občanov na sociálnu službu neustále rastie. Občan nebude mať nárok na poskytovanie sociálnej služby, hoci samospráve predložil všetky doklady o vlastnom zdravotnom stave a sociálnej situácii vo vlastnej rodine a samospráva uznala v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, že ju potrebuje. 

V praxi to ďalej znamená, že samospráva nemusí prispievať vlastnému občanovi na poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa. Väčšina občanov nebude schopná platiť ceny za služby, ktoré odrážajú náklady na ich zabezpečovanie. Každý občan platil počas aktívneho života dane. V starobe, keď je v núdzi, mu štát prostredníctvom samosprávy neposkytne službu, alebo za ňu musí platiť vo výške nákladov a znova len podporuje štát, lebo je ukrátený na oprávnených nárokoch, na príspevkoch na sociálnu službu. 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike vyjadruje hlboké znepokojenie, že poslanci NR SR prikročili k takejto forme novely zákona o sociálnych službách. Vyjadrujeme presvedčenie, že sa tým zhorší prístup občanov k nedostatkovým sociálnym službám. Pritom problém nedostatkových sociálnych služieb môžu pomáhať riešiť neverejní poskytovatelia, z ktorých väčšina má voľné kapacity na umiestnenie. Tieto miesta zostávajú prázdne, lebo samospráva naďalej nemusí poskytnúť príspevky klientom neverejných zariadení. Občania sú tak stále rozdeľovaní na tých, ktorí dostanú podiel na verejných zdrojoch a na tých, ktorí ho nedostanú musia platiť všetky náklady. Sme presvedčení, že táto novela zákona porušuje právo občanov rovnako sa podieľať na využívaní a čerpaní zdrojov, z ktorých je financovaná samospráva a z ktorých samospráva financuje väčšinu svojich kompetencií, najmä kompetenciu poskytovať a zabezpečovať sociálne služby pre svojich občanov.

Takýto spôsob prijatia novely zákona o sociálnych službách v čase keď pri MPSVR SR pracuje komisia na prípravu legislatívnych zmien považujeme za veľmi nešťastné riešenie. Deklarujeme naše odhodlanie domáhať sa zrušenia týchto ustanovení. 

Predsedníctvo APSS SR schválilo text tlačovej správy na svojom zasadaní 15.1.2013


< Späť