itretisektor | TS: Rozvíjame občiansku identitu - výzva pre projekty v 5. ročníku programu

TS: Rozvíjame občiansku identitu - výzva pre projekty v 5. ročníku programu

Nadácia Intenda vyhlasuje piate grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Jeho cieľom je prispieť k rozvoju angažovanej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém - posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti.

Na program je v roku 2013 vyčlenená suma 50 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 4 500 eur.

5. ročník grantového programu sme sa rozhodli navyše tematizovať prostredníctvom reflexie uplynulých 20 rokov, počas ktorých si spravujeme veci verejné sami. Ako sa nám to darí? Aké ideály a hodnoty vyznáva naša spoločnosť dnes? Kam sme sa počas uplynulých rokov dopracovali pri budovaní spoločnosti a občianskej verejnosti? Ako pristupujeme k pamäti? Dokázala naša spoločnosť reflektovať nedávne dejiny neslobody a ako sa z nich poučila? Dokázali by sme dnes rozpoznať nebezpečné tendencie nástupu autoritatívneho režimu, s akými malo Slovensko počas 20. storočia hneď dvojakú skúsenosť?

Programová výzva je adresovaná subjektom a aktérom mimovládneho sektora, ktorí dokážu tvorivým spôsobom kultivovať súčasnú generáciu mladých ľudí v oblasti hodnôt demokracie a ľudských práv a zároveň mobilizovať mladých ľudí k aktívnej účasti na angažovaných procesoch občianskej spoločnosti. Špeciálne voláme po projektoch mimovládnych organizácií, ktoré dokážu svoj fokus v rámci témy a cieľov programu zamerať na študentov stredných škôl prostredníctvom neformálneho vzdelávania – rôznych alternatívnych seminárov, workshopov, projekcií, diskusií, literárnych, výtvarných či podobných súťaží na témy demokracie, ľudských práv, slobody prejavu, pamäte a podobne.

O grant môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie. Žiadosti prijímame do 5. apríla 2013.

Viac informácií - grantové podmienky a projektový formulár žiadosti nájdu záujemcovia na web stránke nadácie http://www.intenda.sk/rozvijame-obciansku-identitu-vyzva-pre-projekty-v-5-rocniku-programu.

Kontakt a ďalšie informácie:

Mgr. Zuzana Ivašková, programová koordinátorka Nadácie Intenda

Pražská 11, 811 04 Bratislava;

tel. č. 02/ 57 29 72 51, e-mail: ivaskova@intenda.sk
< Späť