itretisektor | TS: Nadácia Volkswagen Slovakia na jar 2013 prerozdelí až 81.000 eur
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Nadácia Volkswagen Slovakia na jar 2013 prerozdelí až 81.000 eur

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje od svojho vzniku inovatívne vzdelávacie projekty. Pravidelne vyhlasuje niekoľko grantových programov ročne určených v prvom rade na podporu vzdelávania na všetkých stupňoch škôl ako aj v rámci detských domovov, či na podporu projektov zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia. Začiatkom roka 2013 nadácia vyhlásila až 3 grantové programy na podporu vzdelávania.

Grantový program Bezpečne na cestách má za cieľ rozvíjať dopravnú výchovu v materských a základných školách. Cieľom programu pre rok 2013 je podporiť zaujímavé a inovatívne projekty v oblasti dopravnej výchovy, a tým zvýšiť bezpečnosť na cestách, ako aj zatraktívniť vzdelávanie v rámci dopravnej výchovy (viac informácií http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/zakladneastredneskoly/ ).

Grantový program Hravo s technikou je určený na podporu technického vzdelávania na základných školách s cieľom rozvíjať technické myslenie a nadšenie pre techniku či bádanie už v ranom veku žiakov. Pochopenie fungovania každodennej techniky je základom pre rozvoj ich analogického myslenia a kreativity (viac informácií http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/zakladneastredneskoly/  ).

Nový grantový program Rozvíjať technik(o)u je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov (ústavy resp. katedry) technický univerzít v rámci technického vzdelávania a inovatívnych projektov. Okrem toho má za cieľ rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou (viac informácií http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/univerzity/  ).

Kontakt:

Ing. Alexandra Pappová, PhD.

Nadácia Volkswagen Slovakia/Stiftung Volkswagen Slovakia

Tel.: 421-2-6964-2858

Mobil: 421-902-471-398

E-Mail: extern.alexandra.pappova@volkswagen.sk

www.nadacia-volkswagen.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Aktívne sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ vo vedomostnej spoločnosti. Ťažiskom jej podporných programov je oblasť vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.< Späť