itretisektor | TS: Spoznávajme svoje práva spojené s občianstvom EÚ
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Spoznávajme svoje práva spojené s občianstvom EÚ

Európska únia venovala rok 2013 svojim občanom a občiankam a ich právam. Občianstvo EÚ nenahrádza štátne občianstvo, ale ho dopĺňa. Vyplýva z neho veľa práv, ale ľudia si ich nie vždy uvedomujú a využívajú. Z prieskumu Európskej komisie v roku 2010 vyplynulo, že približne polovica ľudí (48 %) nie je dobre informovaná o svojich právach. Cieľom Európskeho roka občanov a občianok je preto vysvetliť ľuďom tieto práva a zabezpečiť, aby si ich boli vedomí a nič im nebránilo v ich uplatňovaní.

Podľa najnovšieho prieskumu Komisia zistila, že ľudia v Európe si veľmi vážia svoje práva občanov EÚ – predovšetkým právo na voľný pohyb a politické práva. Predstavujú si naozajstný európsky priestor, v ktorom by mohli žiť, pracovať, cestovať, študovať a nakupovať bez prekážok v podobe byrokracie alebo diskriminácie. Respondenti a respondentky však tiež zdôraznili, že ešte stále máme kus cesty pred sebou a poukázali na rozličné problémy, najmä na otázku dodržiavania práv EÚ na miestnej úrovni.

Pri príležitosti Európskeho roka občanov a občianok sa v celej EÚ budú organizovať rôzne akcie, konferencie a semináre, a to na všetkých úrovniach (na úrovni EÚ, vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej). Jednou z nich boli informačno-vzdelávacie podujatia o právach, ktoré máme ako občianky a občania EÚ. Na pôde právnických fakúlt Trnavskej univerzity a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ich nedávno zorganizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a s podporou Európskej komisie.

Prvý krok k uplatňovaniu práv je ich poznanie. Témou podujatí preto boli občianstvo Európskej únie a práva a slobody s ním spojené – napríklad sloboda voľného pohybu osôb, právo usadiť sa, právo voliť a byť volený, petičné právo a i., s dôrazom na otázky rovnosti a nediskriminácie. Diskutovalo sa aj o našich možnostiach ovplyvniť dianie na úrovni EÚ.

Lektorky a lektor ODZ na podujatiach venovali veľkú pozornosť právam zakotveným v Charte základných práv Európskej únie. Chartu priblížili prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho postupu: jednotlivé práva a slobody všetci zúčastnení ako „jabĺčka“ vešali na „vetvy“ stromu zobrazujúce jednotlivé kapitoly Charty. Jeho korene zasa predstavovali hodnoty a zásady, na ktorých je postavená. Debatovalo sa zároveň aj o tom, čo môže brániť napĺňaniu našich práv a slobôd, nahlodávať naše právne istoty a podrývať hodnoty, na ktorých nám záleží. Aj preto sme napokon na strom dostali „červíky“ predstavujúce takéto nežiaduce porušenia či možné prekážky pri dodržiavaní našich práv. Účastníci a účastníčky boli taktiež stručne oboznámení s možnosťami, ktoré majú obyvatelia a obyvateľky EÚ pri porušení práv zakotvených v Charte.

Obe podujatia boli určené verejnosti a zúčastnili sa na nich ľudia z rôznych skupín spoločnosti: v Trnave najmä mladí ľudia, študenti a študentky, i ľudia z viacerých mimovládnych organizácií, v Košiciach aj ľudia z verejnej správy, vrátane Zboru väzenskej a justičnej stráže či z pedagogickej obce i aktívne osoby v seniorskom veku.

Poznanie a uplatňovanie ľudských práv je základným krédom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Združenie už 20 rokov presadzuje hodnoty dôstojnosti, spravodlivosti a rovnosti, aby sa dostali do života.< Späť