itretisektor | TS: Sociálne služby pre rodiny v kríze v Rajeckom regióne
  • ***2% z dane***

    Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Sociálne služby pre rodiny v kríze v Rajeckom regióne

Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach realizuje od apríla 2013 projekt „Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením v Rajeckom regióne“, ktorý je podporený v rámci Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Partnerom projektu je Mesto Rajecké Teplice.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality sociálnych služieb a posilnenie profesionality neziskovej organizácie v oblasti komplexnej starostlivosti o rodiny a osoby ohrozené sociálnym vylúčením. V rámci projektu bude realizovaných viacero aktivít zameraných na prácu s deťmi a mládežou, rodinami a občanmi, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách. Pomoc môžu nájsť prostredníctvom programov v rámci Komunitného centra. V Poradenskom centre bude poskytované sociálne, psychologické, špeciálno-pedagogické poradenstvo. V zariadení núdzového bývania môžu nájsť nonstop pomoc obete domáceho násilia.

Za účelom scitlivenia verejnosti v prospech ľudí v núdzi budú realizované viaceré kampane: Infotýždeň „Domáce násilie ubližuje všetkým“, prednášky pre verejnosť, rozhovory, články, benefičný koncert, interaktívne prednášky pre stredoškolskú mládež. Za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb, zníženia tepelných strát a zaistenia bezpečnosti klientom i službukonajúcim zamestnancom bude obnovené zariadenie núdzového bývania organizácie. Nemenej dôležitou aktivitou je aj zvyšovanie odbornej a organizačnej kapacity organizácie prostredníctvom vzdelávania vlastných zamestnancov a spolupracovníkov, účasťou na konferenciách a získaním skúseností na zahraničných pracoviskách.

Významnou aktivitou je non-stop poradenstvo pre občanov z celého Slovenska prostredníctvom telefonickej linky. „Zásluhou podporeného projektu sme mohli „otvoriť“ bezplatné telefonické poradenstvo pre ľudí v kríze prostredníctvom Linky pomoci 0800 12 00 24 aj z mobilných sietí. Doteraz sme mohli takto pomáhať občanom z celého Slovenska, ale iba z pevnej siete. Väčšina obyvateľov však v súčasnosti vlastní mobilný telefón, s ktorým môžu operatívnejšie riešiť prípadné problémové situácie“, vyzdvihla Zuzana Dobešová, manažérka projektu.

Na projekte sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika. Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnermi nadáciou SOCIA a Karpatskou nadáciou. WWW.BGSFM.SK

Nezisková organizácia Áno pre život vznikla v roku 1998 za účelom pomoci tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia. Poslaním organizácie je chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. Posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu na ženách. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí. Organizácia získala za svoju činnosť v oblasti sociálnej práce a inklúzie zraniteľných skupín obyvateľstva ocenenie v rámci programu Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu.

Anna Verešová,

Áno pre život n.o.

Tel. 041/54 94 950, 0903 534 894

www.anoprezivot.sk


< Späť