itretisektor | TS: Projekty 24. kola DMS
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Projekty 24. kola DMS

Príležitosť ako dať SMS správe väčší význam je tu stále. Vďaka mechanizmu Donors Message Service (DMS) je možné priebežne podporovať verejnoprospešné projekty, ktoré pomáhajú tam, kde je to potrebné. Od 1. júna je možné DMS správou podporiť šesť nových a zaujímavých projektov.

Do 31. marca 2014 môžu darcovia podporiť Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR), ktorého poslaním je všeobecná podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodín, bez ohľadu na to, či postihnutí, jeho rodičia alebo opatrovníci sú členmi združenia. Cieľom projektu s názvom „Nechcem, ale musím!“ je realizácia kampane, ktorou chce ZPMP v SR presvedčiť verejnosť, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo rozhodovať o svojom živote. Je to kampaň ktorá bude dlhodobo informovať o potrebe meniť postoje k ľuďom s mentálnym postihnutím, k podpore ich práv a možností zaradiť sa do prirodzeného spôsobu života.. Podporiť túto zbierku je možné zaslaním SMS správy v tvare DMS ZRKADLO na číslo 877.

Do 31. mája 2014 je možné prispieť aj organizácii Truc sphérique a tým podporiť jeho projekt s názvom „NOVÁ SYNAGOGA / KUNSTHALLE ŽILINA“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS SYNAGOGA na číslo 877. Získané finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu budovy neologickej synagógy Petra Behrensa v Žiline na kunsthalle.

SMS správa v tvare DMS MOTYL môže prispieť Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) a jej projektu „Belasý motýľ - pre ľudí so svalovou dystrofiou“. Ide o projekt, ktorého cieľom je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervovosvalových ochorení a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená s verejnou zbierkou. Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na doplatenie kompenzačných pomôcok nevyhnutných pre život so svalovou dystrofiou. Táto zbierka potrvá do 31. decembra 2013.

Do projektu DMS sa zapojila aj organizácia SP so svojím projektom „ZAPOJ SA!“, ktorý je priamou výzvou mladým ľuďom na Slovensku, zapojiť sa do aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času, neformálne vzdelávanie a výchovu mladých k dobrovoľníctvu organizovaných naším združením ale aj inými neziskovými organizáciami v SR. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na na úhradu nákladov spojených s realizáciou pravidelných verejných stretnutí pre mladých, na financovanie víkendových nácvikov hudobno-dramatických produkcií či na nákup materiálu a výrobu kulís pre účely vystúpení s pripravenou produkciou výchovného charakteru. Pre podporu tohto projektu stačí zaslať SMS správu v tvare DMS GODZONE na číslo 877 do 31.januára 2014.

SMS správa s textom DMS DETOMPREZIVOT poslaná na číslo 877 do konca roka 2013 pomôže aj OZ Deťom pre život a jeho zbierke k projektu „Charitatívna cyklojazda - Na bicykli deťom“. Ide o zbierku, ktorej cieľom je upozorniť na fakt, že šance na uzdravenie sa detí z onkologických ochorení je obrovská. Získané prostriedky budú použité na regeneračno-rekondičné pobyty pre onkologických detských pacientov.

Prostredníctvom SMS správy je od 1.júla 2013 do 30.9.2013 možné podporiť aj Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku a jeho projekt „Boj proti hladu – Pomoc hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti, Hondurase, Ukrajine v Rusku a v Albánsku“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS VINCENT na číslo 877. Cieľom projektu je podporiť konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albánsku. Vyzbierané prostriedky sa použijú priamo na konkrétne projekty realizované na Haiti, Ukrajine a v Rusku Spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a na Hondurase projekty realizované Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul – lazaristami – obrábanie pôdy, mikroprojekty v oblasti vzdelávania, lovu rýb. V Albánsku podporíme misiu milosrdných sestier Satmárok.

Viac informácií o celom mechanizme a podrobnejšie informácie o každom projekte sú k dispozícii na webovej stránke www.darcovskasms.sk  .

DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka a výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie na území Slovenskej republiky je Fórum donorov. Partnermi projektu DMS Slovensko je spoločnosť DMS Service, s.r.o. a operátori Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o.< Späť