itretisektor | TS: Slováci naplno využívajú možnosti komunitárneho programu Európa pre občanov, sú treťou najpodporovanejšou krajinou
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Slováci naplno využívajú možnosti komunitárneho programu Európa pre občanov, sú treťou najpodporovanejšou krajinou

1. februára 2013 sa konala uzávierka grantových kôl zameraných na podporu „aktívneho občianstva“ v rámci komunitárneho programu Európa pre občanov. Celkovo bolo na Slovensku podporených 19 projektov v hodnote 505 500 Euro. Ďalších 82 slovenských miest, obcí alebo neziskových organizácií sa stalo projektovým partnerom v ostatných podporených projektoch riadených z iných členských alebo kandidátskych krajín EÚ.

Takmer v polovici celoeurópsky úspešných projektov sú zastúpení Slováci. To je pre prácu Európskeho kontaktného bodu na Slovensku mimoriadny úspech. Svedčí to o tom, že si svoju propagačnú a poradenskú úlohu plní zodpovedne,“ povedal na margo výsledkov februárového kola Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Obzvlášť úspešné bolo Slovensko v opatrení 1.1 zameranom na podporu medzinárodných stretávok medzi mestami a obcami, kde sa stalo treťou najpodporovanejšou krajinou v rámci krajín zúčastnených na programe, čo sa týka výšky získaných prostriedkov. Len družobné stretnutia slovenských miest a obcí tak budú podporené sumou 342 000€.

Výsledky Akcie 1 „Aktívni občania pre Európu“ potvrdzujú rastúci trend podpory projektov zo strany Európskej komisie, ktoré sú založené na spolupráci miest a obcí s neziskovými organizáciami. Tento trend umocňuje i vyhlásenie roka 2013 za „Európsky rok občanov“ na počesť už 20-ročnej existencie európskeho občianstva (od roku 1993, kedy začala platiť Maastrichtská zmluva).

Najbližšia uzávierka programu je 2. septembra 2013. Do novembra 2013 môžu organizácie pre výskum európskej verejnej politiky a zaoberajúce sa európskou pamäťou žiadať o príspevok na prevádzkové náklady.

Od januára 2014 začína nové programové obdobie Európa pre občanov 2014 – 2020, o ktorom bude Európsky kontaktný bod informovať počas leta.

Viac informácií nájdete na stránkach Európskeho kontaktného bodu www.europapreobcanov.sk  alebo programu Európa pre občanov http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/about_citizenship_en.php  .

O programe Európa pre občanov

Komunitárny program EÚ Európa pre občanov podporuje celý rad aktivít a organizácií fungujúcich na báze „aktívneho európskeho občianstva“ a tým zabezpečuje zapojenie občanov a organizácií občianskej spoločnosti do procesu európskej integrácie. Slovenská republika sa na ňom oficiálne zúčastňuje od roku 2004. V rámci tohto programu môžu miestne a regionálne orgány a neziskové organizácie získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru. Základnou podmienku je, aby boli projekty založené na medzinárodnej spolupráci a zohľadnili aktuálne európske témy.

Európsky kontaktný bod Slovensko

EKB bolo zriadené ako národný koordinačný a implementačný orgán programu Európa pre občanov. V súčasnosti sídli v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Je súčasťou medzinárodnej siete podobných kancelárií, ktoré sú zriadené v 32 štátoch Európskej únie a kandidátskych krajín. Jeho úlohou je propagácia programu Európa pre občanov prostredníctvom informačných podujatí v regiónoch Slovenska, pomoc slovenským žiadateľom pri príprave projektov a žiadostí o grant a konzultácie pri hľadaní možností grantovej podpory projektom občianskych aktivít s medzinárodným charakterom. V tomto zmysle je otvorený potenciálnym žiadateľom a záujemcom o bližšie informácie.

Pre viac informácií kontaktujte:

Želmíra Gerová,
e-mail: zelmira.gerova@europapreobcanov.sk ;
Tel.: 02/2047 1291,
Adresa: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava.


< Späť