itretisektor | TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k aktuálnemu dianiu v sektore

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k aktuálnemu dianiu v sektore

Tlačová agentúra neziskového sektora oslovila splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti so žiadosťou o poskytnutie rozhovoru, v ktorom nám priblížil aktuálne dianie v neziskovom sektore. 

Pán splnomocnenec, Filip Vagač, nám zodpovedal nasledujúce otázky: 

 1. Čo bolo hlavnými bodmi zasadnutia rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie?
   "V rámci posledného zasadnutia prijala Rady vlády niektoré kľúčové materiály, ktoré boli pripravené v rámci Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Medzi najpodstatnejšie materiály patril Program rozvoja dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier, návrh programu na podporu výskumu zameraného na neziskový sektor a program podpory verejnej diskusie a sociálnych kampaní. Taktiež bol prijatý návrh zásad programu podpory pre platformy a strešné organizácie, ktorý súvisí s dlho diskutovanými kritériami členstva v Komore neziskových mimovládnych organizácií, ktoré prešli veľmi širokou diskusiou v rámci jednotlivých platforiem Rady vlády. Rada vlády prijala tiež návrh programu podpory organizácií zameraných na verejný dohľad nad výkonom verejnej moci (tzv. watchodogové organizácie). Na a prijala tiež návrh na rozšírenie legislatívnych úloh vlády pre oblasť neziskového sektora v rámci návrhu noviel a odporúčania na vytvorenie nových zákonov, ktoré sa dotýkajú mimovládnych neziskových organizácií."

 2. Čo Váš úrad vykonal za posledné obdobie?
  "Úrad zabezpečoval vznik už vyššie spomenutých programov, ktoré sa tvorili vo viac než desiatich pracovných skupinách. V rámci nich sme zabezpečovali všetky organizačné a odborné vstupy, ktoré súviseli s čo najkvalitnejšou tvorbou týchto materiálov. Okrem úloh, ktoré súviseli s Koncepciou rozvoja občianskej spoločnosti a Akčného plánu otvoreného vládnutia sme sa sústredili na zabezpečenie programovania štrukturálnych fondov EÚ na ďalšie programovacie obdobie. V súčasnosti sa tvorí základný návrh Partnerskej dohody, v rámci ktorej Slovensko zadefinuje svoje prioritné oblasti podpory na programovacie obdobie 2014-2020 a tiež základné aktivity v rámci jednotlivých operačných programov. Sústredili sme sa hlavne nato, aby bola v rámci tejto diskusie zabezpečená podpora pre tretí sektor."

 3. Čo sú najdôležitejšie oblasti, ktoré sa Vám podarilo dohodnúť?
  "V rámci návrhu operačného programu Efektívna verejná správa sa podarilo dosiahnuť podporu neziskových organizácii v troch základných oblastiach – zabezpečovanie verejných služieb, zvyšovanie verejnej kontroly občianskej spoločnosti a posilňovanie kapacít neziskových organizácií. Sú to tri samostatné oblasti, v rámci ktorých je navrhnutých niekoľko aktivít, ktoré sú zamerané na podporu mimovládnych organizácií. V rámci tohto operačného programu sa podarilo tiež dosiahnuť vznik samostatnej prioritnej osi zameranej na CLLD (komunitne vedený miestny rozvoj), čo je nový nástroj EK na podporu iniciatív zdola nahor. Ako už vyplýva zo samotného názvu, ide o podporu komunitných stratégií, v rámci ktorých musí mať neverejný sektor väčšinové zastúpenie, čo je unikátny nástroj, ktorý EÚ ponúka. V rámci ostatných operačných programov sa podarilo dosiahnuť zastúpenie neziskového sektora v každej pracovnej skupine, ktorá pripravuje jednotlivé operačné programy. Členovia týchto pracovných skupín prijali samostatnú pozíciu k tvorbe týchto programov, ktorú tiež schválila Rada vlády. Poslednou dôležitou zmenou, ktorú sa podarilo dosiahnuť je zavedenie inštitútu Globálnych grantov, ktoré by mali v ďalšom programovacom období umožniť prerozdeľovanie štrukturálnych fondov pre neziskové organizácie formou blokových grantov, podobne ako je tomu teraz pri Nórskom finančnom mechanizme."

Spracovala: Dagmara Kubíčková, Tlačová agentúra neziskového sektora (17.06.2013)

< Späť