itretisektor | TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k aktuálnemu dianiu v sektore
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k aktuálnemu dianiu v sektore

Tlačová agentúra neziskového sektora oslovila splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti so žiadosťou o poskytnutie rozhovoru, v ktorom nám priblížil aktuálne dianie v neziskovom sektore. 

Pán splnomocnenec, Filip Vagač, nám zodpovedal nasledujúce otázky: 

 1. Čo bolo hlavnými bodmi zasadnutia rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie?
   "V rámci posledného zasadnutia prijala Rady vlády niektoré kľúčové materiály, ktoré boli pripravené v rámci Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Medzi najpodstatnejšie materiály patril Program rozvoja dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier, návrh programu na podporu výskumu zameraného na neziskový sektor a program podpory verejnej diskusie a sociálnych kampaní. Taktiež bol prijatý návrh zásad programu podpory pre platformy a strešné organizácie, ktorý súvisí s dlho diskutovanými kritériami členstva v Komore neziskových mimovládnych organizácií, ktoré prešli veľmi širokou diskusiou v rámci jednotlivých platforiem Rady vlády. Rada vlády prijala tiež návrh programu podpory organizácií zameraných na verejný dohľad nad výkonom verejnej moci (tzv. watchodogové organizácie). Na a prijala tiež návrh na rozšírenie legislatívnych úloh vlády pre oblasť neziskového sektora v rámci návrhu noviel a odporúčania na vytvorenie nových zákonov, ktoré sa dotýkajú mimovládnych neziskových organizácií."

 2. Čo Váš úrad vykonal za posledné obdobie?
  "Úrad zabezpečoval vznik už vyššie spomenutých programov, ktoré sa tvorili vo viac než desiatich pracovných skupinách. V rámci nich sme zabezpečovali všetky organizačné a odborné vstupy, ktoré súviseli s čo najkvalitnejšou tvorbou týchto materiálov. Okrem úloh, ktoré súviseli s Koncepciou rozvoja občianskej spoločnosti a Akčného plánu otvoreného vládnutia sme sa sústredili na zabezpečenie programovania štrukturálnych fondov EÚ na ďalšie programovacie obdobie. V súčasnosti sa tvorí základný návrh Partnerskej dohody, v rámci ktorej Slovensko zadefinuje svoje prioritné oblasti podpory na programovacie obdobie 2014-2020 a tiež základné aktivity v rámci jednotlivých operačných programov. Sústredili sme sa hlavne nato, aby bola v rámci tejto diskusie zabezpečená podpora pre tretí sektor."

 3. Čo sú najdôležitejšie oblasti, ktoré sa Vám podarilo dohodnúť?
  "V rámci návrhu operačného programu Efektívna verejná správa sa podarilo dosiahnuť podporu neziskových organizácii v troch základných oblastiach – zabezpečovanie verejných služieb, zvyšovanie verejnej kontroly občianskej spoločnosti a posilňovanie kapacít neziskových organizácií. Sú to tri samostatné oblasti, v rámci ktorých je navrhnutých niekoľko aktivít, ktoré sú zamerané na podporu mimovládnych organizácií. V rámci tohto operačného programu sa podarilo tiež dosiahnuť vznik samostatnej prioritnej osi zameranej na CLLD (komunitne vedený miestny rozvoj), čo je nový nástroj EK na podporu iniciatív zdola nahor. Ako už vyplýva zo samotného názvu, ide o podporu komunitných stratégií, v rámci ktorých musí mať neverejný sektor väčšinové zastúpenie, čo je unikátny nástroj, ktorý EÚ ponúka. V rámci ostatných operačných programov sa podarilo dosiahnuť zastúpenie neziskového sektora v každej pracovnej skupine, ktorá pripravuje jednotlivé operačné programy. Členovia týchto pracovných skupín prijali samostatnú pozíciu k tvorbe týchto programov, ktorú tiež schválila Rada vlády. Poslednou dôležitou zmenou, ktorú sa podarilo dosiahnuť je zavedenie inštitútu Globálnych grantov, ktoré by mali v ďalšom programovacom období umožniť prerozdeľovanie štrukturálnych fondov pre neziskové organizácie formou blokových grantov, podobne ako je tomu teraz pri Nórskom finančnom mechanizme."

Spracovala: Dagmara Kubíčková, Tlačová agentúra neziskového sektora (17.06.2013)

< Späť