itretisektor | TS: Prečo deti putujú do detských domovov?
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Prečo deti putujú do detských domovov?

Koncom novembra 2013 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov vyhodnotila výsledky výskumu Ohrozená rodina 2013, ktorý skúmal kontext vyňatia detí z ich prirodzeného prostredia, teda z ich vlastnej rodiny. Výskum sa realizoval v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Nadväzoval na výskumy z predchádzajúcich rokov 2006, 2007 a 2010. Základné otázky aktuálneho ročníka výskumu Ohrozená rodina na Slovensku zneli: prečo sú deti vynímané z rodín, z akých rodín sú vynímané a aké sú podmienky ich návratu do biologickej rodiny.

Termín „vyňatie dieťaťa“ v praxi označuje situáciu, keď dieťa na základe rozhodnutia súdu opúšťa svoju vlastnú rodinu a je umiestnené do náhradnej starostlivosti. V súčasnosti, kedy čelíme nelichotivej realite preplnenosti detských domovov, potrebujeme našu pozornosť a úsilie presmerovať do prevencie. To znamená, pracovať s ohrozenými rodinami tak, aby sa o svoje deti dokázali adekvátne postarať, a tie nemuseli do systému náhradnej starostlivosti vôbec vstupovať. Aby však prevencia bola efektívna, musí reflektovať skutočné príčiny, ktoré k vyňatiu dieťaťa vedú, a skutočné podmienky návratu dieťaťa späť do rodiny. A práve tu nám výskum Ohrozená rodina prináša relevantné informácie, na základe ktorých si môžeme urobiť ucelený obraz o situácii vyňatých detí a ich rodín.

Zber údajov sa realizoval formou dotazníka administrovaného prostredníctvom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v každom prípade vyňatia dieťaťa počas prvého polroka 2013. Spolu sme vyhodnotili 851 dotazníkov.

Vyhodnotené výsledky sme porovnali s údajmi z minulých rokov, aby sme identifikovali aktuálne trendy a nové súvislosti v kontexte vynímania detí z prirodzeného prostredia.

• Podľa výskumu počet vyňatých detí v porovnaní s minulými rokmi výrazne narástol. Zatiaľ čo v roku 2006 to bolo 482 detí, v roku 2007 493 detí a v roku 2010 553 detí, v roku 2013 to bolo za to isté časové obdobie až 851 detí.

• Markantne tiež stúpol počet detí vynímaných vo veku 10 až 15 rokov, čo kladie špeciálne nároky na prípravu pracovníkov detských domovov práve pre túto cieľovú skupinu.

• Zaujímavý je fakt, že až 40,70% detí je vynímaných osamote, pričom ich súrodenci v rodine zostávajú.

• Najčastejším dôvodom vedúcim k vyňatiu na strane dieťa je zanedbávanie školskej dochádzky.

• Najfrekventovanejším dôvodom vyňatia na strane rodičov je zanedbávanie.

Medzi najzávažnejšie zistenia výskumu patrí fakt, že až 54,70% detí má reálnu šancu na návrat do biologickej rodiny, pokiaľ by sa s rodinou intenzívne pracovalo. Reálne sa však do rodín vracia len 5,5% detí, čo je alarmujúco málo.

Aktuálny výskum potvrdil v niektorých sledovaných oblastiach prevládajúce trendy z minulých rokov, medzi ktoré patria: nárast počtu vyňatých súrodeneckých skupín, rizikovosť neúplnej rodiny pre vyňatie dieťaťa, prevaha počtu detí vyňatých na základe predbežného opatrenie súdu (nie rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti), čo svedčí o akútnosti situácie v rodine, ktorá neznesie odklad, a ďalšie.

Poznanie reálnej situácie vyňatých detí a ich rodín tvorí predpoklad efektívnej prevencie. Len riešenia reagujúce na potreby ohrozených rodín v teréne môžu zabrániť tomu, aby v detských domovoch aj naďalej pribúdali deti poznačené traumou odlúčenia od tých najbližších.

Mediálny servis:

Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.

PR manažérka

mob: 0903 781 744

liptakova@usmev.sk

www.usmev.sk< Späť