itretisektor | TS: Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje deti a mladých ľudí už päť rokov
 • ***Open data***

  prečítajte si odborný článok, ktorý vysvetľuje ako je možné využívať open data v novom režime GDPR
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje deti a mladých ľudí už päť rokov

 • viac ako 177 podporených projektov
 • 97 dobrovoľníckych projektov zamestnancov
 • vynaložených 869 000 eur

    Presne päť rokov podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) aktívnych študentov, učiteľov i zamestnancov pri zlepšovaní vzdelávania na Slovensku. 
„Prvé aktivity Nadácie Volkswagen Slovakia sme odštartovali v decembri 2008. Išlo o bilingválne triedy v materských školách pre verejnosť. Postupne pribudlo 6 grantových programov pre základné, stredné a vysoké školy. Za päť rokov sme podporili sumou 869 000€ celkovo 177 projektov,“ hovorí Boris Michalík, správca Nadácie VW SK. Nadácia VW SK smeruje svoju podporu vzdelávania do troch oblastí. Sú to technické vzdelávanie, dopravná výchova a vzdelávanie v nemeckom jazyku. Podporuje aj deti v detských domovoch, siroty, či inak znevýhodnené skupiny.


Nadácia pravidelne vyhlasuje grantové programy pre škôlky a základné školy „Hravo s technikou,“ „Tajomstvá labákov“ a „Bezpečne na cestách.“ Stredné školy sa môžu uchádzať o granty v rámci programu „Stredné školy a technika,“ študenti a učitelia univerzít zasa prostredníctvom programov „Rozvíjať technikou“ a „Vysokoškoláci a technika.“ Tie sa orientujú na zvyšovanie kvality technického vzdelávania s dôrazom na praktické riešenia, inovatívne postupy vyučovania, najmodernejšiu techniku a participáciu žiakov a študentov na riešení zadaní. Grantový program Budúcnosť = Vzdelanie sa sústreďuje na realizáciu vzdelávacích projektov v prospech detí v detských domovoch.

Z viac ako 200 bilingválnych, slovensko-nemeckých škôlkarov, už prví študujú vďaka Nadácii bilingválne aj na základnej škole. Okrem toho je ich výučba obohatená o na Slovensku jedinečný technický koncept. Jeho zámerom je prebudiť v deťoch záujem o techniku a rozvíjať ho.

Významnou oblasťou podpory Nadácie VW SK sú dobrovoľnícke projekty zamestnancov VW SK, ktorých podporila doteraz už 97. Pomohla tak zvýšiť kvalitu života a vzdelávania v regiónoch po celom Slovensku. Mnohé z nich pritom obyvatelia lokalít považovali za priority. ,,Naším mottom je „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Investície do vzdelávania považujeme za kľúčové nielen pre konkurencieschopnosť hospodárstva krajiny, ale najmä pre budúcnosť celého Slovenska,“ dodáva B. Michalík.

Bližšie informácie o projektoch Nadácie a možnostiach získania grantu na www.nadacia-volkswagen.sk.

O Nadácii:

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Aktívne sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ vo vedomostnej spoločnosti. Ťažiskom jej podporných programov je oblasť vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.


< Späť