itretisektor | TS: Výzva na predkladanie projektov na vysokoškolské prednáškové kurzy PATTERNS Lectures
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Výzva na predkladanie projektov na vysokoškolské prednáškové kurzy PATTERNS Lectures

Nadácia ERSTE otvára novú výzvu na predkladanie projektov v rámci programu PATTERNS Lectures zameraného na podporu rozvoja prednáškových kurzov na vysokých školách v oblasti dejín umenia, kultúrnych štúdií a spoločenských vied. Výzva je adresovaná pedagógom verejných vysokých škôl v strednej a juhovýchodnej Európe, ktorí majú záujem o tvorbu nových prednáškových kurzov.

Program PATTERNS Lectures podporuje kurzy, ktoré analyzujú obdobie od roku 1960 až po súčasnosť, zaoberajú sa kultúrnymi javmi, interdisciplinárne skúmajú kultúrnu históriu v strednej a juhovýchodnej Európe. Kurzy by mali využívať inovatívne a interaktívne výukové postupy. Navyše, program podporuje medzinárodné akademické výmeny tým, že umožňuje lektorom medzinárodné študijné pobyty a hosťovské prednášky.

Zaujímajú nás predovšetkým prednáškové kurzy, ktoré:

 • boli vytvorené len nedávno a doteraz neboli realizované;
 • sa analyticky zaoberajú obdobím od šesťdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť, vrátane prelomového roku 1989;
 • sa zaoberajú fenoménom kultúry pred rokom 1989 a od roku 1989 po súčasnosť, vrátane jednotlivých aspektov masovej kultúry, kultúry okraja a undergroundovej kultúry;
 • skúmajú interdisciplinárnu a medzikultúrnu históriu v strednej a juhovýchodnej Európe;
 • zahŕňajú zásadnú metodológiu a inovatívne a interaktívne vyučovacie postupy.

Koho podporujeme:

Výzva je adresovaná pedagógom verejných vysokých škôl v strednej a juhovýchodnej Európe, ktorí tvoria študijné programy v oblasti dejín umenia, kultúrnych štúdií a spoločenských vied. Prednášky realizované externistami musia byť začlenené do rámca inštitúcií vyššieho vzdelávania.

Prednáškové kurzy by sa mali realizovať v akademickom roku 2014/15.

Termín podávania žiadostí:

Žiadosti je možné predkladať od 16. decembra 2013 do 23. februára 2014.

Dokumentácia a výberové konanie:

Všetky dokumenty vrátané pokynov sú k dispozícii na stiahnutie na adrese www.patternslectures.org.

Kontaktné informácie:

Akékoľvek otázky je možné smerovať na adresu patterns@wus-austria.org.


Predchádzajúce dva ročníky programu PATTERNS Lectures sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca – na príslušných vysokých školách bolo realizovaných 27 prednáškových kurzov z 13 krajín, pričom mnohé z nich budú pokračovať aj v ďalšom období. Podrobné informácie sú k dispozícii na www.patternslectures.org.

PATTERNS Lectures je iniciatíva Nadácie ERSTE Foundation a je implementovaná World University Service (WUS) Austria.

www.erstestiftung.org
www.wus-austria.org


< Späť