itretisektor | TS: Vláda zriadila poradný orgán pre seniorov

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • do registra MNO 
  01.05. - 30.06.2019
  Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%

TS: Vláda zriadila poradný orgán pre seniorov

Vláda zriadila samostatný poradný orgán pre seniorov, ktorý nadviaže na doterajšiu činnosť výboru pre seniorov. V kompetencii rady pre práva seniorov bude riešenie postavenia seniorov v spoločnosti, bude predkladať návrhy na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania ich práv. Súčasne bude poskytovať návrhy, koordinovať a kontrolovať opatrenia, ktoré budú eliminovať negatívne dôsledky starnutia populácie. 

Orgán bude v gescii ministra práce a minister zdravotníctva bude jej prvým podpredsedom. Rada sa bude schádzať minimálne trikrát do roka. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 08.01.2013
Zdroj: TASR

< Späť