itretisektor | TS: Stanovisko SocioFóra k diskusii o ďalšom osude sociálnych služieb
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Stanovisko SocioFóra k diskusii o ďalšom osude sociálnych služieb

SocioFórum víta rozhodnutie politikov pripraviť dva zákony: zákon o dlhodobej starostlivosti a zákon o sociálnych službách.

Zákon o dlhodobej starostlivosti považujeme za primeranú reakciu na reálnu prax starostlivosti o ľudí, ktorí potrebujú bezodkladne (bez čakania v poradovníku) intenzívnu zdravotnú aj sociálnu starostlivosť súčasne. Za nevyhnutnú pri príprave dobre fungujúceho zákona považujeme spoluprácu rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí a tiež zapojenie odbornej verejnosti do prípravy a pripomienkovania zákona.

Zákon o sociálnych službách bude garantovať sociálne služby pre všetky sociálne skupiny občanov a sociálne situácie, okrem dlhodobej starostlivosti. Aj na tento zákon sa dnes kladú vysoké požiadavky. Poskytovatelia musia pracovať novými metódami, ktorých hlavným cieľom je čo najlepšie začleniť klientov do bežného života, otvoriť brány ústavov, ale aj domovov a počúvať, ako si svoj život predstavujú tí, ktorým chceme pomáhať. Určite chcú žiť tam, kde žijeme my ostatní. spolu s nami. Dosiahnuť takýto stav služieb nie je možné bez veľkej zainteresovanosti samosprávy. Návrh, aby sme sa vrátili 10 rokov späť, aby štát opäť riadil aj celý systém sociálnych služieb, nepovažujeme preto za správny. Vyslovujeme toto stanovisko aj napriek tomu, že samospráva, najmä na úrovni obcí, nie vždy prijíma a využíva nami ponúkané odborné služby a svojím správaním niekedy nepodporuje, ale bráni rozvoju neziskového sektora a otvorenej súťaži poskytovateľov o klienta.

Očakávame, že:

-    štát podporí kvantitatívny i kvalitatívny rozvoj služieb štátnym príspevkom na odkázanosť, aj keď sa tým zmení originálna pôsobnosť samosprávy na pôsobnosť delenú medzi štát a samosprávu,

-    štát zavedie prísnu inšpekciu kvality pre všetkých poskytovateľov služieb bez rozdielu,

-    rozhodovanie a financovanie služieb bude oddelené od samotného výkonu služieb, pretože to podporuje klientelizmus na strane samosprávy,

-    obce sa v záujme veci združia do zmysluplných regionálnych celkov, aby sociálne služby boli riadené odborne a s najvyššou efektivitou

-    politici na obecnej, regionálnej a národnej úrovni si prestanú z klientov sociálnych služieb robiť svojich vazalov a budú rozhodovať o spoluúčasti klientov a ich rodín na financovaní nákladov služieb tak, aby služby neboli zneužívané, aby ich cena odpovedala ich kvalite a aby služby dostali všetci, ktorí ich skutočne potrebujú.

V Bratislave, 1. augusta 2011

Za výbor SocioFóra:

Mária FILIPOVÁ, Agentúra podporovaných služieb, Banská Bystrica

Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina

Dagmar KOZÁKOVÁ, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice

Slavomír KRUPA, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Vladislav MATEJ, SOC IA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové

Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová

Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov

Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná

Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok

Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Judita VARCHOLOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava< Späť