itretisektor | TS: Jedinečná publikácia o občianskej spoločnosti na Slovensku vychádza v slovenčine aj angličtine
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Jedinečná publikácia o občianskej spoločnosti na Slovensku vychádza v slovenčine aj angličtine

Občianske združenie VČELÍ DOM vydalo publikáciu „Aktívne občianstvo a neziskový sektor na Slovensku. Trendy a perspektívy“. Do života ju 15. mája 2012 v Bratislave uviedli na stretnutí s predstaviteľmi neziskových organizácií a médií jej autori, Martin Bútora, Boris Strečanský a Zora Bútorová.

Publikácia v prístupnej podobe mapuje svet mimovládnych organizácií na Slovensku počínajúc jeho historickou reflexiou, venuje sa jeho stavu po roku 1989, hodnotí turbulencie aj úspechy. Prináša i pohľad na aktuálny stav sektora, jeho štruktúru a organizáciu, ale zamýšľa sa aj na trendmi jeho vývoja, možnými hrozbami a príležitosťami.

Publikácia, ktorá bola dnes predstavená, je jedinečná a výnimočná. Nielen preto, že poskytuje autentický pohľad na občiansku spoločnosť na Slovensku, ale aj z toho dôvodu, že vychádza aj v anglickom jazyku. Umožňuje tak cudzincom žijúcim v SR a partnerom v zahraničí získať informácie o neziskovom sektore a o pozitívnych zmenách, ku ktorým svojou prácou prispel“, povedal Filip Vagač, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Autormi publikácie sú renomovaní odborníci na problematiku neziskového sektora. Na stretnutí zhodne skonštatovali, že potenciál slovenského tretieho sektora prispievať k priaznivým spoločenským zmenám, zlepšovať kvalitu života a posilňovať občiansku spoločnosť je veľký, no aby sa plnšie prejavil, potrebuje tretí sektor partnerov a spojencov, a to aj na strane štátnej správy. Dnes možno hovoriť o troch základných líniách procesov prebiehajúcich v treťom sektore – hľadanie optimálneho modelu spolupráce so štátom, rozvoj sektora ako priestoru inovácií a alternatívnych postupov a v neposlednom rade generačná výmena.

Ďalšie stretnutia, obe za účasti autorov publikácie, sa uskutočnia dňa 17. mája v Banskej Bystrici a 30. mája v Košiciach.

VČELÍ DOM je občianske združenie, ktoré vzniklo v máji 2009 v Bratislave s cieľom podporovať a rozvíjať programy a iniciatívy spojené so vznikom novej zjednotenej Európy. Združenie sa aktívne podieľa na vyhľadávaní a tvorbe zdrojov, ktoré môžu pomôcť obohatiť kultúrny a spoločenský život na Slovensku a v ostatných krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Úsilie združenia VČELÍ DOM sa sústreďuje na tvorbu stratégií, vytváranie platforiem, podporu a organizovanie verejnoprospešných projektov na Slovensku a v zahraničí.

Medzi významné ciele združenia patrí posilňovanie občianskej spoločnosti na Slovensku i v Európe. K prioritám združenia patrí vzájomný dialóg, odstraňovanie bariér v myslení i konaní, tak v domácom, ako aj medzinárodnom prostredí. Viac informácií nájdete na www.vcelidom.sk .< Späť