itretisektor | TS: Jedinečná publikácia o občianskej spoločnosti na Slovensku vychádza v slovenčine aj angličtine
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Jedinečná publikácia o občianskej spoločnosti na Slovensku vychádza v slovenčine aj angličtine

Občianske združenie VČELÍ DOM vydalo publikáciu „Aktívne občianstvo a neziskový sektor na Slovensku. Trendy a perspektívy“. Do života ju 15. mája 2012 v Bratislave uviedli na stretnutí s predstaviteľmi neziskových organizácií a médií jej autori, Martin Bútora, Boris Strečanský a Zora Bútorová.

Publikácia v prístupnej podobe mapuje svet mimovládnych organizácií na Slovensku počínajúc jeho historickou reflexiou, venuje sa jeho stavu po roku 1989, hodnotí turbulencie aj úspechy. Prináša i pohľad na aktuálny stav sektora, jeho štruktúru a organizáciu, ale zamýšľa sa aj na trendmi jeho vývoja, možnými hrozbami a príležitosťami.

Publikácia, ktorá bola dnes predstavená, je jedinečná a výnimočná. Nielen preto, že poskytuje autentický pohľad na občiansku spoločnosť na Slovensku, ale aj z toho dôvodu, že vychádza aj v anglickom jazyku. Umožňuje tak cudzincom žijúcim v SR a partnerom v zahraničí získať informácie o neziskovom sektore a o pozitívnych zmenách, ku ktorým svojou prácou prispel“, povedal Filip Vagač, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Autormi publikácie sú renomovaní odborníci na problematiku neziskového sektora. Na stretnutí zhodne skonštatovali, že potenciál slovenského tretieho sektora prispievať k priaznivým spoločenským zmenám, zlepšovať kvalitu života a posilňovať občiansku spoločnosť je veľký, no aby sa plnšie prejavil, potrebuje tretí sektor partnerov a spojencov, a to aj na strane štátnej správy. Dnes možno hovoriť o troch základných líniách procesov prebiehajúcich v treťom sektore – hľadanie optimálneho modelu spolupráce so štátom, rozvoj sektora ako priestoru inovácií a alternatívnych postupov a v neposlednom rade generačná výmena.

Ďalšie stretnutia, obe za účasti autorov publikácie, sa uskutočnia dňa 17. mája v Banskej Bystrici a 30. mája v Košiciach.

VČELÍ DOM je občianske združenie, ktoré vzniklo v máji 2009 v Bratislave s cieľom podporovať a rozvíjať programy a iniciatívy spojené so vznikom novej zjednotenej Európy. Združenie sa aktívne podieľa na vyhľadávaní a tvorbe zdrojov, ktoré môžu pomôcť obohatiť kultúrny a spoločenský život na Slovensku a v ostatných krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Úsilie združenia VČELÍ DOM sa sústreďuje na tvorbu stratégií, vytváranie platforiem, podporu a organizovanie verejnoprospešných projektov na Slovensku a v zahraničí.

Medzi významné ciele združenia patrí posilňovanie občianskej spoločnosti na Slovensku i v Európe. K prioritám združenia patrí vzájomný dialóg, odstraňovanie bariér v myslení i konaní, tak v domácom, ako aj medzinárodnom prostredí. Viac informácií nájdete na www.vcelidom.sk .< Späť