itretisektor | TS: Ženské mimovládne organizácie vyzývajú vládu, aby verejne deklarovala podporu dodržiavaniu ľudských práv
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Ženské mimovládne organizácie vyzývajú vládu, aby verejne deklarovala podporu dodržiavaniu ľudských práv

V súvislosti s dnešným Medzinárodným dňom ľudských práv ženské mimovládne organizácie vyzývajú vládu SR k tomu, aby verejne deklarovala podporu dodržiavaniu ľudských práv na Slovensku v zmysle svojich národných a medzinárodných záväzkov zabezpečiť rovnaké práva pre všetkých občanov a občianky Slovenska bez rozdielu. Ľudské práva sú nám všetkým dané našou ľudskosťou a sú neodcudziteľné. Nikto z nás si ich nemusí zaslúžiť a ani nesmú byť nikomu z akýchkoľvek politických, náboženských alebo iných dôvodov upierané alebo porušované. Akékoľvek upieranie alebo porušovanie ľudských práv jednotlivcom, či skupinám ľudí, je otvoreným popieraním ich ľudskosti a popieraním odkazu a významu Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá vznikla práve preto, aby už nikdy nedochádzalo k zločinom proti ľudskosti z politických, náboženských alebo iných dôvodov. Princíp ľudských práv ako univerzálneho uznania ľudskej hodnoty a dôstojnosti každého človeka je kľúčový a nenahraditeľný pre každú demokratickú spoločnosť.

Ženské mimovládne organizácie v zmysle posolstva Medzinárodného dňa ľudských práv rovnako apelujú na vládu SR, aby jasne a verejne odsúdila a odmietla prejavy nenávisti a extrémizmu v našej spoločnosti, ako prejavy, ktoré nesmú byť a nebudú v slobodnej demokratickej spoločnosti tolerované.

Dnešný deň je aj posledným dňom celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému ženách. Už po štvrtý krát sa do nej zapojilo aj Slovensko, kde kampaň organizuje ženská mimovládna organizácia Fenestra z Košíc v spolupráci s OZ Pomoc rodine v Michalovciach, ZZŽ MyMamy v Prešove, OZ Hana a Divadlom na podpätkoch v Spišskej Novej Vsi, OZ Žena v tiesni v Martine a Slovensko-českým ženským fondom a Možnosťou voľby v Bratislave.

Symbolické ohraničenie trvania kampane od 25. novembra, ktorý je Medzinárodným dňom boja za odstránenie násilia páchaného na ženách, do 10. decembra poukazuje na to, že ženské práva sú ľudské práva a zároveň upozorňuje na rodovo podmienené násilie páchané na ženách ako na mimoriadne závažné porušovanie ľudských práv žien, v dôsledku ktorého je pre tisícky žien aj na Slovensku násilie každodennou realitou. Cieľom kampane je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku, prispieť k vyššej dostupnosti špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ako aj zvyšovať angažovanosť ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách.

Projekt pod názvom “KONAJME! – Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2013“ je realizovaný s finančnou podporou ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. 


Fenestra Košice, ZZŽ MyMamy Prešov, OZ Pomoc rodine Michalovce, OZ Žena v tiesni Martin, Slovensko-český ženský fond Bratislava, Možnosť voľby, Divadlo na opätkoch Spišská Nová Ves, Progresfem


< Späť