itretisektor | TS: Nadácia SPP poskytne oporu znevýhodneným skupinám
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Nadácia SPP poskytne oporu znevýhodneným skupinám

Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu v otvorenom grantovom programe OPORA podporí projekty mimovládnych organizácií, ktoré svojou činnosťou skvalitňujú život ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chceme pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už siedmy rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.

Nadácia SPP vyčlenila na program celkovo 100 000 EUR. Program OPORA je v roku 2011 prioritne zameraný na tieto 2 oblasti:

•    Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii naviazaná na inovatívne integračné aktivity – 1. kolo s uzávierkou 9. septembra 2011

V 1.kole chceme svoju podporu zamerať na inštitucionálny rozvoj mimovládnych, neziskových organizácii, ktoré svojou činnosťou prispievajú k skvalitneniu života ľudí so znevýhodnením. Celková suma určená na prerozdelenie v 1.kole bude 53 280 EUR. Externá odborná komisia vyberie v každom z 8 krajov Slovenska jednu organizáciu, ktorá môže získať príspevok na svoj inštitucionálny rozvoj vo výške 6 660 EUR.

•    Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti - 2. kolo s uzávierkou 7. marca 2012

V rámci podpory realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v sociálnych zariadeniach prerozdelíme sumu 46 720 EUR. Maximálna podpora na jeden projekt bude 1 660 EUR. Individuálny rozvoj klientov považujeme za významnú inovatívnu metódu.

Prvý ročník programu (2005) bol zameraný na podporu organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou s postihnutím. Od roku 2006 podporujeme poskytovateľov sociálnych služieb.

V minulom roku bola naša pomoc nasmerovaná najmä ľuďom s postihnutím, ktorí sa vďaka našej podpore mohli aktívne venovať svojim záľubám a získavať zručnosti potrebné pre samostatnejší život. Podporou projektov sociálnej asistencie a terénnej sociálnej práce sme sa snažili prispieť ku zvýšeniu kvality života obetí domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi, ľudí prepustených z výkonu trestu a bez domova. Veľkú časť podporenej cieľovej skupiny tvorili aj deti z rizikového a málo podnetného prostredia. Umožnili sme im zúčastniť sa zaujímavých aktivít, ktoré pre ne nie sú bežne dostupné.

Za šesť rokov sme tak v rámci grantového programu OPORA pomohli skvalitniť život ľudí na okraji záujmu spoločnosti podporou 254 organizácií a zariadení, ktorým sme prerozdelili sumu viac ako 470 tisíc EUR.

Bližšie informácie a formuláre nájdete na stránke Nadácie SPP www.nadaciaspp.sk< Späť