itretisektor | TS: Nechcem, ale musím
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Nechcem, ale musím

ZPMP v SR štartuje 1. júna KAMPAŇ, ktorou chce presvedčiť verejnosť, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo rozhodovať o svojom živote.

Súčasná legislatíva v Slovenskej republike umožňuje vo zvýšenej miere pozbaviť spôsobilosti na právne úkony mnoho dospelých ľudí, aj ľudí s mentálnym postihnutím. I keď často komunikovaným argumentom je ochrana týchto ľudí voči rôznym ohrozujúcim situáciám, v reálnom živote to znamená, že bývajú vylučovaní z akéhokoľvek rozhodovania o svojich záležitostiach, ba dokonca zo života v spoločnosti.

Ľudia pozbavení spôsobilosti na právne úkony nemôžu rozhodovať o tom, kde a s kým budú žiť, kam pôjdu, čo môžu a čo nemôžu robiť, ich súkromie býva narušené. Nemajú právo sa rozhodnúť v celkom bežných veciach a už vôbec nemôžu hovoriť do dôležitejších rozhodnutí. Nemôžu nakladať so svojím majetkom, nemôžu voliť, nemôžu uzatvoriť manželstvo... Ba dokonca nemôžu ísť do obchodu kúpiť si obyčajný rožok, lebo aj to je právny úkon.

Prečo im odopierame právo slobodne sa rozhodnúť? Prečo im odopierame právo na podporu pri rozhodovaní? Veď ani my ostatní sa nerozhodujeme o všetkom sami, tiež máme okolo seba ľudí, s ktorými sa pri svojich rozhodnutiach radíme. Prečo to nedovolíme im?

Súčasťou reformy opatrovníctva, ktorú ZPMP v SR iniciovalo, je aj návrh na zrušenie inštitútu úplného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony. Tento návrh zaistí naplnenie textu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2010. Slovenská republika musí urobiť vhodné opatrenia, aby zabezpečila ľuďom s mentálnym postihnutím prístup k podpore potrebnej pri uplatňovaní ich spôsobilosti na právne úkony.

Každý občas potrebujeme podporu. Nie opateru!

Chcete vedieť viac? Dozviete sa od 1. 6. 2012 na stránke www.nechcemalemusim.sk

Zároveň od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012 bude prebiehať verejná finančná zbierka, povolená Ministerstvom vnútra SR č. MV-SVS-OVVS3-2012/013496 zo dňa 30. mája 2012.

Číslo účtu verejnej zbierky: 2044883553/0200 VÚB Bratislava. Výťažok zbierky bude použitý na sociálnu rehabilitáciu, vzdelávanie a podporu voľno časových aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Partneri kampane: Nadácia Dalkia, Istropolitana Ogilvy, Leon productions.

Mediálni partneri: Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Expres, Zoznam.sk, Topky.sk, Ozene.sk, Pravda.sk , Zdravie.sk.

Kontaktné osoby:

Mgr. Patrícia Garajová Jarjabková, 0905 652 110, kuknuta@gmail.com

JUDr. Zuzana Stavrovská, 0907 316 532, zuzana@stavrovska.sk

PhDr. Iveta Mišová, 0905 709 557, 02 63814968, misova@zpmpvsr.sk


< Späť