itretisektor | TS: Pomôžu vyrásť zeleným školským projektom

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna 
  30.06. - 30.06.2018
  Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy
 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane

TS: Pomôžu vyrásť zeleným školským projektom

Už len týždeň majú školy zapojené do programu Zelená škola, šancu uchádzať sa o podporu 500 eur pre svoj projekt. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a IKEA v rámci druhého ročníka grantového programu „Pomáhame vyrásť“ podporia 10 školských projektov v celkovej výške 5 000 eur.

Cieľom je podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia s priamym vplyvom na zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia. Malo by ísť o najúčinnejšie a finančne dostupné riešenia, ktoré budú slúžiť aj ako demonštračné a motivačné príklady pre ostatné školy, obce, či jednotlivcov. Škála projektových nápadov môže byť široká, vždy by však mala zahŕňať praktickú činnosť žiakov/študentov v škole, jej areáli alebo blízkom okolí, prípadne aj v prospech komunity, kde žijú.

Výzva je určená všetkým materským, základným a stredným školám, zapojeným do programu Zelená škola, ktorý CEEV Živica koordinuje. Ten je najväčším environmentálnym vzdelávacím programom na svete. Jeho účastníci, študenti i pedagógovia, každoročne realizujú konkrétne kroky vedúce k zníženiu ekologickej stopy školy.

Grantový program „Pomáhame vyrásť“ sa realizuje vďaka spolupráci Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a spoločnosti IKEA Bratislava, ktorá je generálnym partnerom programu Zelená škola.

Uzávierka prijímania žiadostí je 19.decembra 2012. O podpore konkrétnych projektov rozhodnú zákazníci spoločnosti IKEA Bratislava hlasovaním, ktoré prebehne začiatkom roka 2013 na stránke www.spolusvami.sk. Viac informácií zatiaľ nájdete na www.zelenaskola.sk.

Program podporí projekty, ktoré sa zamerajú na:

• aktivity na ochranu existujúcej zelene / lesov v škole a jej blízkom okolí (územia chránené školou, terénne ekohliadky...)

• zavedenie systému zeleného obstarávania alebo zavedenie systému environmentálneho čistenia na škole

• vytvorenie/obnovenie ekoučebne (z prírodných, obnoviteľných materiálov) alebo náučného chodníka, zelenej trasy do školy (greenway) - ich súčasťou môže byť napr. pocitový chodník, bezzásahová plocha na školskom pozemku slúžiaca na pozorovanie prírodných procesov...

• realizáciu prírodnej školskej záhrady

• zavedenie trvalých opatrení pre minimalizáciu odpadu, jeho triedenia a kompostovania na škole

• výsadbu pôvodných (aj úžitkových) drevín a kríkov

• vytvorenie kompostoviska so zavedením zberu bioodpadu v škole (nie len záhradný bioodpad)

• zavedenie trvalých úsporných opatrení na škole (elektrická energia, vykurovanie, voda a pod.)

• podpora cyklistickej dopravy do školy

• inovatívne formy vzdelávania - rovesnícke vzdelávanie, zážitkové kurzy a exkurzie...

Časť výsledkov podporených projektov v minulom kole grantového programu si môžete pozrieť na www.spolusvami.sk (v časti Školské projekty).

Viac informácií:

Radoslav Plánička (manažér programu Zelená škola), tel.: 0915 331 949, e-mail: planicka@zivica.sk.

Katarína Cesnaková (administrátorka grantového programu), tel.: 0917 35 35 32, e-mail: cesnakova@zivica.sk

Viac informácií o programe Zelená škola

Zelená škola je najväčší vzdelávací ekoprogram na svete.

-    Zapojených je doňho viac ako 40 000 škôl zo 53 krajín sveta.

-    Získal uznanie Environmentálneho programu OSN.

-    Realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Program je výnimočný medzinárodnou metodikou „7 krokov“. Tá vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Tí sa z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú nielen environmentálne zlepšenia so zapojením celej školskej komunity.

Školy zapojené do programu majú k dispozícii metodické materiály, poradenský servis, vzdelávacie a zážitkové workshopy pre pedagógov a študentov, akreditované kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami doma aj v zahraničí.

Školám, ktoré úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“, je udelený medzinárodný certifikát a vlajka siete Eco-Schools. Ten prispieva k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a zviditeľneniu v komunite. Pri rozhodovaní o udelení certifikátu na konci školského roka sa zohľadňujú kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele, pričom je kladený dôraz na participáciu žiakov, rozvoj ich samostatnosti a občianskej zodpovednosti.

Na Slovensku je v programe aktuálne registrovaných 250 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica (www.zivica.sk). Narodným garantom certifikácie programu Zelená škola je sieť organizácií ŠPIRÁLA (www.spirala.sk). Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education (www.fee-international.org). Generálnym partnerom programu je spoločnosť IKEA Bratislava (www.ikea.sk)

Ďalšie informácie nájdete na www.zelenaskola.sk


< Späť