itretisektor | Výročná správa SAV za rok 2010
 • ***Osobné údaje***

  V záverečnom článku sme pripravili prehľad povinností, ktoré musí plniž zodpovedná osoba.
 • ***IČO***

  Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať. Pripravili sme preto prehľad pre jednotlivé MVO.
 • ***Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi***

  Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Výročná správa SAV za rok 2010

Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“) za rok 2010 je predkladaná na rokovanie vlády Slovenskej republiky v zmysle § 12 ods. 15 zákona č. 133/2002 Z. z. o SAV v znení zákona č. 40/2011 Z.z., podľa ktorého predseda SAV predkladá ministrovi školstva SR v určenom termíne a rozsahu výročnú správu o činnosti SAV za predchádzajúci kalendárny rok.

Výročná správa o činnosti SAV za rok 2010 sumarizuje hlavné výsledky a aktivity organizácií SAV. V roku 2010 dosiahli organizácie SAV domáce i zahraničné úspechy, ale viaceré z nich zostali v pozadí problémov, ktoré nastali pri zabezpečovaní stabilného financovania vedy na Slovensku. Prvoradým úsilím vedenia SAV a jej samosprávnych orgánov bola obhajoba slovenskej vedy v súlade s deklarovanou vládnou podporou rozvoja vedy a výskumu na Slovensku, ako aj vednou politikou Európskej únie. SAV bola nútená zamerať pozornosť na zefektívnenie financovania vedy, napriek tomu neupustila ani od aktivít smerujúcich k vytváraniu podmienok na zvyšovanie kvality výstupov organizácií SAV. Rozhodujúcou úlohou SAV v roku 2010 bola úspešnosť v získavaní projektov a realizácia jednotlivých výziev v programoch štrukturálnych fondov EÚ. Organizácie SAV sa roku 2010 zapojili do všetkých výziev vyhlásených Agentúrou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a do jednej výzvy Operačného programu Vzdelávanie. Pokračovalo aj úsilie o zvyšovanie kvality výskumných pracovísk podporou excelentného výskumu. Úspešný bol projekt šiestich organizácií SAV z oblasti spoločenských vied, ktoré vytvoria Centrum excelentnosti zamerané na Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska, ako aj projekt, ktorým bude vytvorené Centrum excelentnosti pre glykomiku, do ktorého sa zapojí ďalších päť organizácií SAV. Okrem toho bude mimo Bratislavy zo sedemnástich schválených centier excelentnosti vytvorených šesť organizáciami SAV a ako partner sa do budovania spoločných pracovísk, najmä s vysokými školami, zapojí dvanásť organizácií SAV. V rámci APVV bolo v roku 2010 financovaných 156 projektov, ktorých nositeľmi boli organizácie SAV a v 69 projektoch boli spoluriešiteľmi. V SAV pracovalo aj dvanásť centier excelentnosti SAV zriadených Predsedníctvom SAV s cieľom podporovať špičkové vedecké osobnosti základného a aplikovaného výskumu v SR v dosahovaní výsledkov na medzinárodnej úrovni. V rámci riešenia projektov Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR a SAV pracovníci SAV roku 2010 riešili 255 spoločných projektov, čo je o 28 projektov viac ako v roku 2009.

Výročná správa popri základnom výskume podrobnejšie rozvádza výsledky riešenia závažných problémov pre spoločenskú prax a významné výsledky medzinárodných vedeckých projektov. Dôležitou súčasťou činnosti SAV je aplikovanie výsledkov výskumu. V oblasti aplikácií sa organizácie SAV v roku 2010 najintenzívnejšie zapojili do riešenia spoločných projektov 6. a 7. rámcového programu EÚ a spolupracovali pritom s vyše 125 zahraničnými a 10 slovenskými firmami. V rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce bola SAV zapojená v 27 projektoch 6. RP a v 53 projektoch 7. RP, okrem toho sa zapájala aj do riešenia projektov COST, ESF, UNESCO, IAEA, IVF a ďalších významných medzinárodných programov.

O excelentnosti SAV svedčí aj rozsah publikovania a miera ohlasu na práce vedeckých pracovníkov SAV. Oproti roku 2009 bol zaznamenaný pokrok, počet vedeckých a odborných prác v časopisoch evidovaných v Current Contents narástol z 1 293 na 1 524, počet monografií vydaných doma a v zahraničí z 153 na 179, ohlasy vo WOS z 16 395 na 17 361 a v SCORPUS zo 1 711 na 1 825. Pokračovala spolupráca pracovníkov SAV s vysokými školami na Slovensku a v zahraničí, organizácie SAV participovali na doktorandských študijných programov na 11 vysokých školách, v dennej a externej forme doktorandského štúdia mali 520 doktorandov, čo je oproti minulému roku 30 viac. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o sedem počet spoločných pracovísk a združení, zameraných na využívanie prístrojov a zariadení pre výučbu a spoločné riešenie projektov, ktoré majú pracoviská SAV s vysokými školami a univerzitami. Vedecká rada SAV roku 2010 udelila 10 vedeckých hodností doktora vied a jednu čestnú vedeckú hodnosť doktora vied. Pri SAV pracuje 52 vedeckých spoločností.

Prioritou na rok 2011 pre SAV zostáva posilnenie spoločenského postavenia vedcov, lepšie uplatnenie vedeckých poznatkov v inovačných aktivitách hospodárskej praxe. SAV chce naďalej vedeckou činnosťou prispievať k zvýrazneniu postavenia Slovenska v rámci EÚ. Nepriaznivú finančnú situáciu plánuje riešiť dôrazom na zvyšovanie efektívnosti grantového systému a prestavbou ekonomického modelu SAV, pri zachovaní doterajšej výskumnej bázy.

Predložený materiál je rozpracovaný v nasledovných častiach:

 1. Úvod, ktorého súčasťou je grafická príloha o činnosti a štruktúre SAV;
 2. Vedecká činnosť - Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce: A/ Charakter základného vedeckého poznania, B/ Riešenie závažných problémov pre spoločenskú prax, C/ Významné výsledky medzinárodných vedeckých projektov, D/ Edičná a publikačná činnosť, E/ Centrá excelentnosti SAV, F/ Úspešnosť v získavaní projektov, G/ Projekty financované zo štrukturálnych fondov;
 3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku;
 4. Medzinárodná vedecká spolupráca,
 5. Vedná politika;
 6. Spolupráca s VŠ, univerzitami a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR;
 7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou;
 8. Popularizácia vedy a komunikácia s verejnosťou;
 9. Akreditácia a evalvácia vedeckých pracovísk SAV;
 10. Činnosť Snemu SAV;
 11. Činnosť Vedeckej rady SAV;
 12. Činnosť Učenej spoločnosti SAV;
 13. Činnosť vedeckých spoločností SAV;
 14. Špecializované a servisné organizácie SAV;
 15. Hospodárska činnosť SAV a
 16. Kontrolný systém SAV.

Záverom je uvedených 12 príloh.


Štádium materiálu: Odoslané na rokovanie vlády SR

Materiál na stiahnutie:


< Späť