itretisektor | Prax prijímania 2% dane z príjmu v športe ovplyvní pre nasledujúce roky legislatívna zmena

Prax prijímania 2% dane z príjmu v športe ovplyvní pre nasledujúce roky legislatívna zmena

Z pohľadu verejného záujmu v športe v oblasti daňového práva je problémom nielen zdaňovanie príjmov občianskych združení - neziskových športových organizácií tretieho sektora, ktoré (ne)pochádzajú z podnikania - napr. opäť pre šport typické príjmy z reklamy či jedinečných prestupov športovcov z klubu do klubu.

Reálna prax prijímania 2% dane z príjmu v športe môže byť tiež prameňom nejasností. Mechanizmus tzv. 2% z už zaplatenej dane z príjmu, ktoré môže veľmi zjednodušene a stručne povedané platiaca právnická či fyzická osoba venovať na ňou preferovaný verejnoprospešný účel sa dynamicky mení i slovenských legislatívnych podmienkach. V rámci tohto inštitútu a v dôsledku aplikačných problémov v praxi i tlaku športového hnutia prešlo od pojmu „Podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých", na ktoré sa registrovali oprávnení žiadatelia do roku 2009 (vrátane) k širšie vnímanému pojmu „Podpora a rozvoj telesnej kultúry", ktorý bude platným a účinným už v roku 2010 (vrátane) v rámci uplatňovaného zákona o daniach z príjmu č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. I toto je konkrétnym dôkazom potreby predísť babylonizácii jazyka tzv. šport zasahujúcej legislatívy v jej širšom zmysle už pri jej tvorbe, keďže už iba vzájomný vzťah pojmov telesná kultúra - šport - telesná výchova atď., je v súčasnom ponímaní neostrý, dokonca veľmi sporný, čo prakticky môže spôsobovať problémy.

I v športe bude však vždy nutné rozlišovať druhy športových organizácii napr. tzv. verejnoprospešné organizácie a členské organizácie. Ide o účelové, modelové rozdelenie teórie, keďže v praxi majú organizácie vzhľadom na rôznorodosť ich činnosti často zmiešaný charakter. Toto rozdelenie je dôležité na celom svete práve pre daňové účely vzhľadom na fakt, že členské organizácie sú tzv. organizácie zamerané na vzájomný prospech často práve výlučne členov a verejnoprospešné organizácie sú tzv. organizácie zamerané na prospech verejnosti, ktoré neslúžia len malej skupinke členov, ale potrebám celej verejnosti. Štát, ktorý pri niektorých jeho činnostiach, ktoré by mal vykonávať, priamo nahrádzajú, im preto často v zahraničí vytvára výhodnejšie legislatívne prostredie ako členským organizáciám.   


< Späť