itretisektor | Flexipráca - úvod
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Flexipráca - úvod

Flexibilné pracovné úväzky alebo skrátene „flexipráca“ sú téma, ktorá si ešte len hľadá svoje miesto na slovenskom trhu práce. Je okolo nej veľa otáznikov a právne nedoriešených súvislostí. Flexibilné formy práce ako napr. práca na čiastočný úväzok alebo zdieľanie jedného pracovného miesta nie sú na Slovensku zatiaľ veľmi využívané. Môžu sa však stať jedným zo spôsobov ako môže zamestnávateľ prispieť k zosúlaďovaniu pracovného a osobného života svojich alebo budúcich pracovníkov. Práve flexibilita pracovnej doby patrí medzi najdôležitejšie kritériá pri rozhodovaní sa o voľbe zamestnania pracovníkom.

Trh flexibilných pracovných úväzkov je mladý a panuje v ňom nerovnováha. Záujemcov o flexibilnú formu práce na jednej strane pribúda, no neochota zamestnávateľov meniť postoj k tejto téme stagnuje.

Čiastočné úväzky, práca z domu, stlačený pracovný týždeň alebo iná flexibilita v práci sa stávajú čoraz horúcejšou témou. Počet skupín ľudí, ktoré flexibilnú alebo voľnejšiu forme práce vyhľadávajú, neustále rastie. Takáto práca je pre nich nielen nutnosťou alebo potrebou vyplývajúcou zo situácie, v ktorej sa nachádzajú (matky s deťmi, seniori, študenti), no mnohí ju považujú zároveň i za benefit, ktorý by mohol zamestnávateľ pracovníkom ponúknuť a stať sa pre nich atraktívnym (mladí pracovníci, osoby so špecializovanými alebo špecifickými povolaniami, a kvalitnými skúsenosťami).

Medzi najznámejšie formy flexipráce patria:

•    Flexibilná (kĺzavá) pracovná doba

•    Čiastočný (skrátený) pracovný úväzok

•    Zdieľanie pracovného miesta

•    Práca z domu

•    Projektové zamestnanie

•    Stlačený pracovný týždeň (mesiac)

Prečo ľudia vyhľadávajú flexibilné pracovné úväzky?

Meniaci sa životný štýl a podmienky vytvárajú u mnohých ľudí potreby zladiť prácu a osobný život iným spôsobom než ako to bolo v minulosti. Zvýšený záujem o flexibilné pracovné úväzky je najčastejšie spôsobený trendami ako sú:

•    Ľudia hľadajú rovnováhu medzi prácou a starostlivosťou o rodinu. Pracujúci rodičia chcú čoraz viac času venovať deťom a zároveň aktívne rozvíjať svoju profesiu. Mnohí sa tiež starajú o osoby so zdravotným postihnutím, chorých a seniorov.

•    Zvyšuje sa záujem o intenzívne a kvalitné využitie voľného času.

•    Rastie počet osôb so zdravotným handicapom, ktorí sa chcú napriek svojmu obmedzeniu profesijne uplatniť.

•    Silnie význam celoživotného vzdelávania. Na výkon niektorých povolaní je neustále vzdelávanie nevyhnutnou podmienkou. Mnohí v záujme zvýšenia svojej atraktivity na pracovisku dopĺňajú svoje vzdelanie.

•    Zvyšuje sa pracovné tempo a nároky kladené na pracovníkov. To vedie k úvahám o zmiernení stresu a k hľadaniu flexibilnejšej formy práce.

Kto hľadá flexibilné pracovné úväzky?

•    Rodičia starajúci sa o deti

•    Osoby starajúce sa o rodinného príslušníka

•    Študenti a mladí pracovníci

•    Zdravotne postihnutí

•    Seniori

•    Osoby kombinujúce viac pracovných pomerov z ekonomických dôvodov

•    Osoby so záujmom o sebarealizáciu aj iným spôsobom ako je zamestnanie

•    Osoby so záujmom o dodatočné voľno-časové aktivity

Cesta k otvoreniu a rozvoju trhu pracovných ponúk smerom k vyššej flexibilite nie je jednoduchá. Legislatíva nie je jediným riešením. Dôležitejšia je zmena postoja mnohých zamestnávateľov a ich ochota hľadať tvorivé riešenia pre časť svojich zamestnancov. Možno i toto je jeden z prístupov k formovaniu politiky zodpovedného podnikania firiem.

Vaše pohľady a názory uvítame na  http://flexipraca.sk/skusenosti/skusenost/pridat. Taktiež sa potešíme Vašim odpovediam v krátkom dotazníku na http://flexibilneuvazky.dotaznicek.sk . Jeho výsledky zohľadníme v pripravovanom „návode na použitie flexibilných úväzkov“ pre zamestnávateľov, ktorý snáď i vám padne vhod.

Vlasta Kostercová, spoluzakladateľka Rodina a práca v harmónii, o.z., www.flexipraca.sk< Späť