itretisektor | Nadácie: Súhlas správnej rady s nakladaním s majetkom nadácie
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Nadácie: Súhlas správnej rady s nakladaním s majetkom nadácie

Právny stav k: 17.02.2014

Otázka:

Je potrebné predchádzajúce rozhodnutie správnej rady na každý finančný dar (dotáciu)?

Titulom pre každú dotáciu, ktorou naša nadácia podporí nejaký subjekt je samozrejme darovacia zmluva (resp. zmluva o poskytnutí finančného príspevku). Je potrebné, aby kvôli každej dotácii (daru) zasadla správna rada a rozhodla o nej?

Odpoveď:

Správna rada je najvyšším orgánom nadácie. V § 20 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom znení(ďalej len“ Zákon o nadáciách“) je vymedzená pôsobnosť správnej rady. Jednou z týchto pôsobností je podľa § 20 ods. 2 písm. f) Zákona o nadáciách, že „ rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených týmto zákonom a nadačnou listinou“.

Ide o výlučnú pôsobnosť správnej rady, a nie je možné ju zúžiť ani delegovať na žiaden iný orgán nadácie. Ako najvyššiemu orgánu nadácie patria správnej rade oprávnenia rozhodovať o najdôležitejších otázkach fungovania nadácie.

V § 24  ods. 2 Zákona o nadáciách je ustanovené, že „členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa § 20 ods. 2 písm. a) a b)“. V prípade ak sa rozhodnutie prijíma mimo zasadnutia správnej rady, návrh uznesenia sa zasiela všetkým členom správnej rady s tým, aby sa v určitej lehote k nemu vyjadrili.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na každý finančný dar je potrebný predchádzajúci súhlas správnej rady, a to v súlade so Zákonom o nadáciách ako aj v súlade s nadačnou listinou. V zmysle § 5 ods. 1, písm. j) Zákona o nadáciách si každá nadácia môže upraviť podmienky nakladania s majetkom nadácie, preto pri posudzovaní otázky nakladania s finančnými darmi konkrétnej nadácie je potrebné skúmať aj konkrétnu nadačnú listinu.

Mgr. Matej Trnavský, advokátsky koncipient


< Späť