itretisektor | Nadácie: Súhlas správnej rady s nakladaním s majetkom nadácie
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Nadácie: Súhlas správnej rady s nakladaním s majetkom nadácie

Právny stav k: 17.02.2014

Otázka:

Je potrebné predchádzajúce rozhodnutie správnej rady na každý finančný dar (dotáciu)?

Titulom pre každú dotáciu, ktorou naša nadácia podporí nejaký subjekt je samozrejme darovacia zmluva (resp. zmluva o poskytnutí finančného príspevku). Je potrebné, aby kvôli každej dotácii (daru) zasadla správna rada a rozhodla o nej?

Odpoveď:

Správna rada je najvyšším orgánom nadácie. V § 20 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom znení(ďalej len“ Zákon o nadáciách“) je vymedzená pôsobnosť správnej rady. Jednou z týchto pôsobností je podľa § 20 ods. 2 písm. f) Zákona o nadáciách, že „ rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených týmto zákonom a nadačnou listinou“.

Ide o výlučnú pôsobnosť správnej rady, a nie je možné ju zúžiť ani delegovať na žiaden iný orgán nadácie. Ako najvyššiemu orgánu nadácie patria správnej rade oprávnenia rozhodovať o najdôležitejších otázkach fungovania nadácie.

V § 24  ods. 2 Zákona o nadáciách je ustanovené, že „členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa § 20 ods. 2 písm. a) a b)“. V prípade ak sa rozhodnutie prijíma mimo zasadnutia správnej rady, návrh uznesenia sa zasiela všetkým členom správnej rady s tým, aby sa v určitej lehote k nemu vyjadrili.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na každý finančný dar je potrebný predchádzajúci súhlas správnej rady, a to v súlade so Zákonom o nadáciách ako aj v súlade s nadačnou listinou. V zmysle § 5 ods. 1, písm. j) Zákona o nadáciách si každá nadácia môže upraviť podmienky nakladania s majetkom nadácie, preto pri posudzovaní otázky nakladania s finančnými darmi konkrétnej nadácie je potrebné skúmať aj konkrétnu nadačnú listinu.

Mgr. Matej Trnavský, advokátsky koncipient


< Späť