itretisektor | Nadácie: Súhlas správnej rady s nakladaním s majetkom nadácie
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Nadácie: Súhlas správnej rady s nakladaním s majetkom nadácie

Právny stav k: 17.02.2014

Otázka:

Je potrebné predchádzajúce rozhodnutie správnej rady na každý finančný dar (dotáciu)?

Titulom pre každú dotáciu, ktorou naša nadácia podporí nejaký subjekt je samozrejme darovacia zmluva (resp. zmluva o poskytnutí finančného príspevku). Je potrebné, aby kvôli každej dotácii (daru) zasadla správna rada a rozhodla o nej?

Odpoveď:

Správna rada je najvyšším orgánom nadácie. V § 20 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom znení(ďalej len“ Zákon o nadáciách“) je vymedzená pôsobnosť správnej rady. Jednou z týchto pôsobností je podľa § 20 ods. 2 písm. f) Zákona o nadáciách, že „ rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených týmto zákonom a nadačnou listinou“.

Ide o výlučnú pôsobnosť správnej rady, a nie je možné ju zúžiť ani delegovať na žiaden iný orgán nadácie. Ako najvyššiemu orgánu nadácie patria správnej rade oprávnenia rozhodovať o najdôležitejších otázkach fungovania nadácie.

V § 24  ods. 2 Zákona o nadáciách je ustanovené, že „členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa § 20 ods. 2 písm. a) a b)“. V prípade ak sa rozhodnutie prijíma mimo zasadnutia správnej rady, návrh uznesenia sa zasiela všetkým členom správnej rady s tým, aby sa v určitej lehote k nemu vyjadrili.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na každý finančný dar je potrebný predchádzajúci súhlas správnej rady, a to v súlade so Zákonom o nadáciách ako aj v súlade s nadačnou listinou. V zmysle § 5 ods. 1, písm. j) Zákona o nadáciách si každá nadácia môže upraviť podmienky nakladania s majetkom nadácie, preto pri posudzovaní otázky nakladania s finančnými darmi konkrétnej nadácie je potrebné skúmať aj konkrétnu nadačnú listinu.

Mgr. Matej Trnavský, advokátsky koncipient


< Späť