itretisektor | Pozvánka: Ekonomicko-právne minimum manažéra v neštátnej škole
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Pozvánka: Ekonomicko-právne minimum manažéra v neštátnej škole

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. Žilina www.sluzbymvo.sk pre Vás pripravilo jednodňové školenie určené pre riaditeľov a zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl na tému:

Ekonomicko-právne minimum manažéra v neštátnej škole

Program školenia:

1.    Občianske a obchodné právo:

 • Zodpovednosť za škodu
 • Kúpna zmluva, Nájomná zmluva a Darovacia zmluva
 • Zmluva o dielo, Príkazná zmluva, Mandátna zmluva

2.    Správne právo:

 • Ochrana osobných údajov
 • Verejné obstarávania
 • Zverejňovanie zmlúv
 • Rozhodnutia podľa správneho poriadku

3.    Školská legislatíva:

 • Vymenovanie riaditeľa
 • Práva a povinnosti riaditeľov a zriaďovateľov
 • Elokované pracoviská
 • Iné školské inštitúty

4.    Ekonomika škôl a školských zariadení

 • Financovanie škôl a školských zariadení
 • Hlavná, ekonomická a podnikateľská činnosť
 • Rozpočet a kontroling

 

5.    Interné predpisy

Termíny, miesto konania školenia, termín podania prihlášky:

Termín    Mesto    Prihláška a úhrada do    Špecifický symbol

19.05.2014    Bratislava*     16.05.2014    19052014

10.06.2014    Košice*    06.06.2014    10062014

*presné miesto bude oznámené dodatočne v závislosti od počtu účastníkov    

Predpokladaná doba trvania: 8.00 – 16.00 hod (8.00 – 8.30 registrácia účastníkov)     

Lektor školenia: RNDr. Ing. Marcela Dobešová (analytička, lektorka, poradkyňa s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky a riadenia cirkevných a súkromných škôl), JUDr. Peter Bellás (advokát, ktorý sa venuje občianskemu, obchodnému a neziskovému právu, školskej legislatíve)

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: CPV, n. o., Ulica 1. mája 18, 010 01 Žilina, e-mailom na adresu: stredanska@sluzbymvo.sk  , faxom na čísle: 041/3211790, elektronickou prihláškou na stránke www.sluzbymvo.sk  - ŠKOLENIA

Poplatok: 75,- EUR / účastník (cena obsahuje organizačné náklady, občerstvenie a materiály)

Uhraďte najneskôr podľa hore uvedených termínov bankovým prevodom na účet: 0423553520 / 0900, VS: vaše IČO, KS: 0308, ŠS: deň, mesiac, rok konania školenia v tvare DDMMRRRR.

Uhradený poplatok sa pri neúčasti na školení nevracia (možná účasť na školení v inom meste.)

UPOZORNENIE! Organizátor si vyhradzuje právo školenie zrušiť v prípade nedostatočného počtu účastníkov alebo zmeniť termín školenia z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky el. energie, choroba lektora...). S prípadnou zmenou budú účastníci včas oboznámení.

Bližšie informácie:

Ing. Oľga Streďanská, tel. č. 041/3211791, 0911811388, 0908961248    

Súbory:

< Späť