itretisektor | Daň z pridanej hodnoty
  • ***Pojednávanie v izbe klienta***

    Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
    09.05. - 25.05.2018
    *** GDPR ***

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty predstavuje v súčasnosti základný typ univerzálnej nepriamej dane, ktorou sa zdaňuje spotreba. Ide o najmladšiu daň, ktorá bola prvý krát zavedená vo Francúzsku po druhej svetovej vojne. Podstata zdanenia spočíva v zdanení hodnoty, pridanej na každom stupni výroby tovaru alebo poskytovania služby, od prvého poskytovateľa služby alebo tovaru až po konečného spotrebiteľa.

Osobou, ktorá je považovaná za zdaniteľnú osobu touto daňou, je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Pod pojmom "ekonomická činnosť" je potrebné chápať akúkoľvek činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, vrátane využívania hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku.

Aj osoby neziskového sektora, nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ vykonávajú nezávislé akúkoľvek ekonomickú činnosť, z ktorej dosahujú príjmy sú považované za zdaniteľné osoby.

Výnimku z uvedeného predstavuje len vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo iného obdobného vzťahu, keď fyzická osoba je povinná dodržiavať pri výkone činnosti pokyny alebo príkazy.

Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby. Avšak v prípade, že táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, alebo ak tieto osoby vykonávajú osobitné druhy činností uvedené v prílohe k zákonu o dani z pridanej hodnoty, sú aj štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, považované za zdaniteľné osoby.

Za zdaniteľnou osobou sa považuje aj každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu a tento nový dopravný prostriedok je ňou alebo kupujúcim odoslaný alebo prepravený kupujúcemu.

V tejto časti nájdete ustanovenia, upravujúce z pohľadu neziskového sektora práva a povinností zdaniteľných osôb v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Dôvodové správy (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (1)
D Registračná povinnosť pre účely DPH
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text

Tento článok upravuje registračnú povinnosť zdaniteľných osôb pre účely dane z pridanej hodnoty. Zdaniteľnou osobou pre účely DPH môže byť aj nezisková organizácia či nadácia.

Odborné stanoviská (2)
D Informácia k novele zákona o DPH od 1.1.2011
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Sekcia pre správu daní, Odbor služieb pre verejnosť
Zobraz celý text

Zákon č. 490/2010 Z. z. z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH“) prináša s účinnosťou od 1.1.2011 viaceré zmeny. Najväčší rozsah si vyžiadali úpravy zákona o DPH súvisiace s povinným transponovaním smerníc Rady 2008/8/ES (článok 3), 2009/69/ES, 2009/162/ES, 2010/23/EÚ a 2010/66/EÚ do slovenskej právnej úpravy. Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela zákona o DPH obsahuje:

D Informácia k uplatňovaniu základnej sadzby DPH
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Sekcia pre správu daní, Odbor služieb pre verejnosť
Zobraz celý text

Tento článok predstavuje informáciu k uplatňovaniu základnej sadzby DPH v súvislosti so zmenou sadzby DPH od 1.1.2011. Informáciu vydalo Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, sekcia metodiky daní, odbor služieb pre verejnosť, február 2011.

Príklady z praxe (3)
D Združenia/Dane: Povinnosť platiť nájomné s DPH
Vytvorené: 5. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je občianske združenie povinné platiť nájomné vrátane dane z pridanej hodnoty, keď nie je platcom dane z pridanej hodnoty?


D Sadzba DPH - príklad 01
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text

Nadácia registrovaná ako platiteľ DPH vyúčtovala nájomné za prenájom nebytových priestorov v sume základu dane 10 000 € za obdobie od 1.12.2010 do 31.12.2010, pričom svojmu odberateľovi vystavila faktúru dňa 8.1.2011. Akú sadzbu DPH uplatnila nadácia pri tejto dodávke?

 

 

D Registračná povinnosť pre DPH - príklad 02
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text

Nadácia „Zelený kvietok“ podporujúca pacientov postihnutých cukrovkou dosiahla za 12 predchádzajúcich mesiacov z verejných zbierok organizovaných v uliciach slovenských miest príjem 43 280 €. Zároveň dosiahla príjem z predaja reklamného priestoru na oblečení pracovníkov vykonávajúcich zbierky v sume 39 100 € a príjem reklamného priestoru na ploche vozidiel používaných nadáciou v sume 12 000 €. Je uvedená nadácia povinná podať žiadosť o registráciu pre účely DPH?

Súdne rozhodnutia (2)
D Súdny dvor Európskej únie z 16.10.2008 - Oslobodenie od DPH z dôvodu poskytovania služieb úzko spojených s výkonom športu neziskovými organizáciami
Vytvorené:20. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Canterbury Hockey Club a Canterbury Ladies Hockey Club na jednej strane a Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs na druhej strane ohľadom uplatnenia dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) na poplatky vyberané zo strany England Hockey Limited, za ktoré ako protihodnotu England Hockey poskytuje služby Hockey Clubs, pričom podľa Hockey Clubs by tieto plnenia mali byť oslobodené od DPH.

D Súdny dvor Európskej únie z 14.06.2007 - Oslobodenie od DPH z dôvodu odplatného pridelenia učiteľa na výkon práce k inému vzdelávaciemu zariadeniu
Vytvorené: 3. 12. 2010
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord‑Kennemerland/West‑Friesland (Horizon College) so sídlom v Alkmaari (Holandsko) a Staatssecretaris van Financiën (štátny tajomník pre financie) v nadväznosti na ním vystavený daňový výmer týkajúci sa dane z pridanej hodnoty voči Horizon College.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (17)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť