itretisektor | TANS: Diskusia k vzniku pozície splnomocnenca pre občiansku spoločnosť
  • ***Pojednávanie v izbe klienta***

    Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
    09.05. - 25.05.2018
    *** GDPR ***

TANS: Diskusia k vzniku pozície splnomocnenca pre občiansku spoločnosť

Tlačová agentúra neziskového sektora a Centrálny portál pre neziskový sektor  vytvárajú priestor na zasielanie názorov a podnetov ohľadom  procesu kreovania novej funkcie splnomocnenca pre občiansku spoločnosť. Na emailovú adresu tans@1snsc.sk  môže každý, kto má záujem sa vyjadriť jednak k procesu kreovanie ako aj k možnému obsahu činnosti novej pozície splnomocnenca pre občiansku spoločnosť zaslať svoj názor, podnet prípadne návrh, ktorý následne bude zverejnený na Centrálnom portáli pre neziskový sektor.

Z dôvodu záujmu neziskového sektora o túto problematiku prinášame stručný prehľad doterajšieho vývoja vytvárania nového postu splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť zo zdrojov TANS:

Centrálny portál pre neziskový sektor uverejnil správu Tlačovej agentúry neziskového sektora, prostredníctvom ktorej Úrad vlády oznámil verejnosti aktuálnu situáciu ohľadom kreovania funkcie Splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. 

Jún 2010 - TANS: Premiérka Iveta Radičová ohlásila po parlamentných voľbách v júni 2010 kreovanie postu splnomocnenca pre občiansku spoločnosť.

Október 2010 - TANS: Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová sa vo štvrtok 21. 10. 2010 stretla s pracovnou skupinou zloženou z predstaviteľov a predstaviteliek mimovládnych organizácií. Témou rokovania bol plánovaný vznik inštitútu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pracovná skupina, poverená predsedníčkou vlády SR, spracovala podklady pre zámer a ciele práce splnomocnenca a prezentovala ich Ivete Radičovej.

Medzi základné úlohy splnomocnenca by malo patriť komplexné zmapovanie problémov a prostredia občianskej spoločnosti, podpora partnerskej komunikácie medzi verejnou správou a občanmi a účasti aktívnej verejnosti vrátane mimovládnych organizácií pri riešení spoločenských problémov a prijímaní rozhodnutí vo verejnej sfére. Súčasťou tohto procesu je aj príprava koncepcie dlhodobého rozvoja občianskej spoločnosti vrátane modelov podpory neziskového sektora.

Predsedníčka vlády SR rozhodla, že návrh predloží na rokovanie koaličných partnerov tak, aby sa mohol spustiť štandardný proces vytvorenia inštitútu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. „Mimovládny sektor a aktívni občania sú pre vládu v zmysle naplnenia programového vyhlásenia dôležití partneri pri spravovaní vecí verejných. Inštitút splnomocnenca je súčasťou strategických plánov efektívne zapojiť verejnosť do tvorby a realizácie verejných politík. A vytvoriť stimulujúce podmienky pre činnosť mimovládnych organizácií,“ zdôraznila Iveta Radičová.

Január 2011 - TANS: Pracovná skupina vytvorená zo zástupcov mimovládnych organizácií pripravila základné podklady pre štatút splnomocnenca. V tomto podklade pracovná skupina spracovala východiská a princípy pre pôsobenie splnomocnenca, základné poslanie a úlohy splnomocnenca, náčrt koncepcie dlhodobého rozvoja občianskej spoločnosti a náčrt strednodobej stratégie zvýšenia občianskej participácie a rozvoja mimovládneho, neziskového sektora. Predložený materiál bol prerokovaný na koaličnej rade. Po zapracovaní pripomienok koaličnej rady bude tento materiál slúžiť ako podklad už priamo pre vypracovanie štatútu a zároveň ako širší rámec pôsobenia splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Uvedený proces koordinuje Marián Balázs, predseda zboru poradcov predsedníčky vlády SR, pričom aktuálne končí zapracovanie pripomienok koaličnej rady a následne Úrad vlády vypracuje priamo štatút splnomocnenca. Predpokladáme, že proces by mal byť ukončený v prvom štvrťroku tohto roka" . . . konštatuje sa v stanovisku, ktoré poskytol hovorca premiérky Rado Baťo.  

Oddelenie servisných služieb Centrálneho portálu pre neziskový sektor, 17.01.2011


< Späť