itretisektor | TANS: Diskusia k vzniku pozície splnomocnenca pre občiansku spoločnosť
 • ***Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ***

  Stiahnuť túto príručku si môžete v Tlačovej agentúre neziskového sektora.
 • ***Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR

  Vzorovú zmluvu môžete nájsť v inštitúte športová spoločnosť.
 • ***Neziskové organizácie dostali spolu viac ako 42 mil. € z 2 %***

  Viac v uverejnenej tlačovej správe.
 • 2% z dane: Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2%

  Keďže registračné obdobie sa pomaly blíži, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

TANS: Diskusia k vzniku pozície splnomocnenca pre občiansku spoločnosť

Tlačová agentúra neziskového sektora a Centrálny portál pre neziskový sektor  vytvárajú priestor na zasielanie názorov a podnetov ohľadom  procesu kreovania novej funkcie splnomocnenca pre občiansku spoločnosť. Na emailovú adresu tans@1snsc.sk  môže každý, kto má záujem sa vyjadriť jednak k procesu kreovanie ako aj k možnému obsahu činnosti novej pozície splnomocnenca pre občiansku spoločnosť zaslať svoj názor, podnet prípadne návrh, ktorý následne bude zverejnený na Centrálnom portáli pre neziskový sektor.

Z dôvodu záujmu neziskového sektora o túto problematiku prinášame stručný prehľad doterajšieho vývoja vytvárania nového postu splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť zo zdrojov TANS:

Centrálny portál pre neziskový sektor uverejnil správu Tlačovej agentúry neziskového sektora, prostredníctvom ktorej Úrad vlády oznámil verejnosti aktuálnu situáciu ohľadom kreovania funkcie Splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. 

Jún 2010 - TANS: Premiérka Iveta Radičová ohlásila po parlamentných voľbách v júni 2010 kreovanie postu splnomocnenca pre občiansku spoločnosť.

Október 2010 - TANS: Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová sa vo štvrtok 21. 10. 2010 stretla s pracovnou skupinou zloženou z predstaviteľov a predstaviteliek mimovládnych organizácií. Témou rokovania bol plánovaný vznik inštitútu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pracovná skupina, poverená predsedníčkou vlády SR, spracovala podklady pre zámer a ciele práce splnomocnenca a prezentovala ich Ivete Radičovej.

Medzi základné úlohy splnomocnenca by malo patriť komplexné zmapovanie problémov a prostredia občianskej spoločnosti, podpora partnerskej komunikácie medzi verejnou správou a občanmi a účasti aktívnej verejnosti vrátane mimovládnych organizácií pri riešení spoločenských problémov a prijímaní rozhodnutí vo verejnej sfére. Súčasťou tohto procesu je aj príprava koncepcie dlhodobého rozvoja občianskej spoločnosti vrátane modelov podpory neziskového sektora.

Predsedníčka vlády SR rozhodla, že návrh predloží na rokovanie koaličných partnerov tak, aby sa mohol spustiť štandardný proces vytvorenia inštitútu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. „Mimovládny sektor a aktívni občania sú pre vládu v zmysle naplnenia programového vyhlásenia dôležití partneri pri spravovaní vecí verejných. Inštitút splnomocnenca je súčasťou strategických plánov efektívne zapojiť verejnosť do tvorby a realizácie verejných politík. A vytvoriť stimulujúce podmienky pre činnosť mimovládnych organizácií,“ zdôraznila Iveta Radičová.

Január 2011 - TANS: Pracovná skupina vytvorená zo zástupcov mimovládnych organizácií pripravila základné podklady pre štatút splnomocnenca. V tomto podklade pracovná skupina spracovala východiská a princípy pre pôsobenie splnomocnenca, základné poslanie a úlohy splnomocnenca, náčrt koncepcie dlhodobého rozvoja občianskej spoločnosti a náčrt strednodobej stratégie zvýšenia občianskej participácie a rozvoja mimovládneho, neziskového sektora. Predložený materiál bol prerokovaný na koaličnej rade. Po zapracovaní pripomienok koaličnej rady bude tento materiál slúžiť ako podklad už priamo pre vypracovanie štatútu a zároveň ako širší rámec pôsobenia splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Uvedený proces koordinuje Marián Balázs, predseda zboru poradcov predsedníčky vlády SR, pričom aktuálne končí zapracovanie pripomienok koaličnej rady a následne Úrad vlády vypracuje priamo štatút splnomocnenca. Predpokladáme, že proces by mal byť ukončený v prvom štvrťroku tohto roka" . . . konštatuje sa v stanovisku, ktoré poskytol hovorca premiérky Rado Baťo.  

Oddelenie servisných služieb Centrálneho portálu pre neziskový sektor, 17.01.2011


< Späť