itretisektor | Dopad prezidentom vrátenej novely zákona o financovaní škôl na činnosť školských zariadení

Dopad prezidentom vrátenej novely zákona o financovaní škôl na činnosť školských zariadení

Dňa 14.12.2010 na 9. schôdzi schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len „Zákon o financovaní“).

Novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní došlo k nepriamej novelizácií zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorým sa novelizuje § 6 ods. 12 uvedeného zákona upravujúci poskytovanie dotácii na mzdy a prevádzku pre zriaďovateľa škôl a školských zariadení. V súlade s ustanovením § 6 ods. 12 písm. g) sa v období rokov 2011 až 2013 poskytne na žiaka súkromného školského zariadenia dotácia najmenej 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Zmeny vládneho návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení:


Detaily návrhu zákona


Účinnosť uvedeného zákona sa navrhovala na 1.1.2011, avšak z dôvodu vrátenia uvedeného zákona prezidentom Slovenskej republiky v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky zákon účinnosť nenadobudol, čoho dôsledkom je to, že školské zariadenia budú do opätovného schválenia zákona Národnou radou SR postupovať podľa doterajšej platnej právnej úpravy účinnej od 1.1.2010. Na základe toho nebudú mať súkromné školské zariadenia okrem iného zákonom garantovaný nárok na dotáciu vo výške minimálne 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a samotné obce budú musieť počkať na nadobudnutie účinnosti tohto zákona z dôvodu prijímania nových všeobecne záväzných nariadení obce, ktoré budú reflektovať na novelizovanú právnu úpravu.

Zákonom o financovaní dochádza taktiež k novelizácii zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu z dane z príjmov územnej samospráve a to vložením nového § 7a za § 7, podľa ktorého „štatistický úrad Slovenskej republiky poskytne ministerstvu, daňovým úradom, prostredníctvom Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, republikovým združeniam obcí a vyšším územným celkom údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane podľa § 2 a 3 uvedeného zákona na rok 2011 do 10. januára 2011 v štruktúre určenej ministerstvom.“ Z uvedeného vyplýva, že navrhovaný termín 10. január sa nestihne a bude musieť byť opätovne schválený nový termín.

Zároveň dňa 1.1.2011 vstúpilo do účinnosti Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Nové nariadenie zvyšuje koeficienty súkromných škôl a školských zariadení a u súkromných centier voľného času a súkromných školských stredísk záujmovej činnosti zavádza koeficient 2,8 a vracia späť financovanie detí podľa sídla zriaďovateľa.

Hlavné zmeny, ktoré sa dotknú súkromných centier voľného času a súkromných školských stredísk záujmovej činnosti:

Súkromné centrá voľného času

  • Do počtu detí v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby sa uvádzajú deti do 15 rokov veku, ktoré navštevujú centrum voľného času a ktoré majú trvalý pobyt v okrese a v susediacich okresoch s okresom, v ktorom sídli príslušné centrum voľného času.
  • Dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa započítava najviac jedenkrát.
  • Dieťa, ktoré navštevuje centrum voľného času a súčasne navštevuje školské stredisko záujmovej činnosti toho istého zriaďovateľa, ktoré nie je zriadené pri škole, sa uvádza iba v jednom z týchto školských zariadení.

Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti

  • Do počtu detí v školskom stredisku záujmovej činnosti sa uvádzajú deti do 15 rokov veku, ktoré navštevujú školské stredisko záujmovej činnosti a ktoré majú trvalý pobyt v okrese a v susediacich okresoch s okresom, v ktorom sídli príslušné školské stredisko záujmovej činnosti. Dieťa školského strediska záujmovej činnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa uvádza najviac jedenkrát.
  • Počet detí v školskom stredisku záujmovej činnosti zriadenom pri škole, ktorú zriaďuje cirkev alebo súkromná osoba, nesmie byť vyšší ako počet žiakov príslušnej školy.
  • Dieťa, ktoré navštevuje školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré nie je zriadené pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby a súčasne navštevuje aj centrum voľného času toho istého zriaďovateľa, sa uvádza iba v jednom z týchto školských zariadení.
  • Počet detí v školskom stredisku záujmovej činnosti zriadenom pri škole, ktorú zriaďuje cirkev alebo súkromná osoba, nesmie byť vyšší ako počet žiakov príslušnej školy.
  • Dieťa, ktoré navštevuje školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré nie je zriadené pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby a súčasne navštevuje aj centrum voľného času toho istého zriaďovateľa, sa uvádza iba v jednom z týchto školských zariadení.


< Späť