itretisektor | APSSvSR dopĺňa znenie tzv. malej novely zákona o sociálnych službách
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

APSSvSR dopĺňa znenie tzv. malej novely zákona o sociálnych službách

Navrhované doplnenia:

 • K § 11

Navrhujeme doplniť § 11 o nasledujúci text:

„u prijímateľov– samoplatcov, podľa výberu klienta prijímateľa, bez potreby posudzovania odkázanosti.“

Nové znenie § 11:

Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie a pri sociálnej službe uvedenej v § 34 až 41 aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, u prijímateľov– samoplatcov, podľa výberu klienta prijímateľa, bez potreby posudzovania odkázanosti.

Odôvodnenie:

V súčasnosti musí každý klient na to aby mohol získať sociálne služby u (opatrovanie, umiestnenie v zariadení) predložiť pred prijatím posudok o odkázanosti a rozhodnutie o poskytovaní sociálnych služieb a to musí byť dokonca správoplatnené. Celý tento proces trvá cca 2-3 mesiace a klient medzitým nemôže podľa zákona dostať službu u neverejného poskytovateľa, ktorú potrebuje. Navrhujeme, aby samoplatci, teda klienti, ktorí nečerpajú verejné zdroje a platia si služby v plnej výške, nemuseli prejsť posudzovaním a mohli získať služby bez predkladania rozhodnutia o odkázanosti.

 • K § 72 ods. 7 pís. a)

Navrhujeme vypustenie tohto ustanovenia.

Odôvodnenie:

Toto ustanovenie je voči neverejným poskytovateľom diskriminačné a patrí k najvypuklejším problémom najmä pri poskytovaní opatrovateľskej služby. Stanovuje, že len neverejný poskytovateľ (lebo len jeho žiada o poskytovanie služby obec alebo VÚC) nemôže vyberať úhradu za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. V súvislosti s poskytovaním tejto služby sú náklady síce minimálne, ale v prípade jej poskytovania zadarmo, prudko vzrastá požiadavka po tejto službe a ľudia si ju nevážia. Na druhej strane príspevok na opatrovateľskú službu zo strany obcí je často veľmi nízky a nepokryje skutočné náklady na poskytovanie tejto služby, lebo samospráva ich vykazuje v iných nákladových položkách.

Navrhovaná zmena precizuje odôvodnenie, pretože toto ustanovenie neplatí len pre opatrovateľskú službu, ale aj pre niektoré iné služby poskytované v ZSS. U neverejných poskytovateľoch to bolo v minulosti zahrnuté pod položkou zaopatrenie a verejní to môžu uplatňovať naďalej.

 • K § 75 odsek 1, 2, 3, 4, 5, 9

Z uvedených odsekov navrhujeme vynechať text:

„ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec/Vyšší územný celok a poskytuje"

Odôvodnenie:

Toto ustanovenie zákona umožňuje obciam a VÚC aby neposkytli oba príspevky na svojich občanov, ktorí sú umiestnení u neverejných poskytovateľov z dôvodu, že o služby neverejného poskytovateľa nepožiadali. Toto považujeme za diskrimináciu voči týmto občanom.

 • K § 75 ods. 13

Navrhujeme, aby v prípade, že sa jedná o sociálne služby zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby, riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, toto ustanovenie upraviť tak, aby obec alebo vyšší územný celok poskytoval finančný príspevok na prevádzku bez ohľadu na trvalý pobyt prijímateľa sociálnej služby.

Odôvodnenie:

Toto ustanovenie zákona spôsobuje v praxi veľa problémov a má nepriaznivý dopad na ľudí v krízových situáciách a sociálne vylúčených napr. ľudia bez prístrešia (bezdomovci), týrané ženy a pod. Dopadom tohto zákona je, že zariadenia núdzového bývania, nocľahárne a útulky odmietajú alebo nemôžu poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí tam nemajú trvalý pobyt, keďže na týchto prijímateľov nedostanú finančný príspevok. Je vhodné, aby napr. obeť domáceho násilia bola z bezpečnostných a terapeutických dôvodov prijatá do zariadenia v inej obci alebo vyššom územnom celku než má trvalý pobyt. Rovnako je nutné, aby bola pomoc ľuďom bez prístrešia a zabezpečenie základných životných potrieb najmä v zimnom období poskytovaná a financovaná bez ohľadu trvalý pobyt prijímateľa.

 • K § 77 odsek 3

Navrhujeme nasledovnú formuláciu:

"Príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa na účely odseku 1 určí podľa prílohy č. 5 v závislosti od počtu fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, stupňa ich odkázanosti a od druhu sociálnej služby poskytovanej obcou alebo vyšším územných celkom, a celkového počtu fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby."

Odôvodnenie:

Toto ustanovenie doteraz spôsobovalo, že príspevok neodrážal skutočný stupeň odkázanosti prijímateľov sociálnej služby, lebo bol priemerovaný.

Navrhujeme zmeniť formuláciu tak, aby príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby bol poskytovaný podľa prílohy č. 5 a podľa počtu prijímateľov, ktorým sa služby poskytujú.

 • K § 77 odsek 8

Navrhujeme doplniť alebo zmeniť formuláciu tak, aby umožňovala neverejným poskytovateľom znížiť ceny za služby medzi jednotlivými rozpočtovými rokmi a toto zníženie by obec, alebo VÚC zohľadnili vo zvýšenom príspevku na prevádzku

Pôvodné znenie:

"Ak predpokladané príjmy zo zaplatenej úhrady alebo skutočné príjmy zo zaplatenej úhrady na príslušné obdobie za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby sú vyššie ako štandardné príjmy na príslušné obdobie, výška finančného príspevku na prevádzku určeného podľa odseku 1 sa zníži o rozdiel medzi skutočnými príjmami zo zaplatenej úhrady na príslušné obdobie a štandardnými príjmami na príslušné obdobie."

 • K § 95 ods. 6

Navrhujeme zmeniť ustanovenie tak, aby neverejný poskytovateľ nemusel zasielať obciam a VÚC podrobné údaje o majetku a zdraví tých prijímateľov sociálnej služby na ktorých obec ani VÚC v danom roku neposkytla neverejnému poskytovateľovi žiadny finančný príspevok pri odkázanosti ani na prevádzku.

Odôvodnenie:

Toto ustanovenie je šikanujúce, žiada o zasielanie podrobných údajov obci resp. VÚC každý mesiac o tom, kde má občan trvalý pobyt údaje meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku. V prípade, že obec napr. neposkytne žiadny finančný príspevok na prevádzku alebo odkázanosť občana, nie je dôvod na to, aby neverejný poskytovateľ povinne hlásil mesačne informácie o tom, aký má konkrétny občan príjem, či niečo nezdedil, resp. či mu nenabehla nejaká exekúcia. V zariadení môžu byť aj občania, ktorí vlastnia akcie resp. iný majetok, ktorého hodnota sa mení. Je nevykonateľné a nemožné sledovať tieto údaje a to aj vzhľadom na to, že na ich získavanie a spracovanie je potrebné zamestnať samostatného pracovníka, čo len navršuje náklady každého neverejného poskytovateľa. Paradoxne ak príde napr. občan bez prístrešia (bezdomovec), ktorému nocľaháreň poskytne nocľah na jednu noc, je nemožné získavať tak podrobné informácie o prijímateľovi sociálnej služby, ktorý nemá niekedy ani doklad totožnosti.

 • K § 107 ods. 1

Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov...navrhujeme predlžiť termín do 31. decembra 2012.

Odôvodnenie:

Nedostatočné financovanie najmä neverejných poskytovateľov, dôsledky krízy a predpoklad nedostatočného financovania sociálnych služieb aj v roku 2011. Bezprostredná nadväznosť aj na nastavený systém sankcií.

 • K § 109 ods. 2, 3 a 4

Navrhujeme predĺžiť dobu na splnenie kvalifikačných predpokladov až do 31.12.2013.

Odôvodnenie:

Z dôvodu krízy a nedostatočného financovania sociálnych služieb zo strany obcí a VÚC neverejní poskytovatelia nie sú schopní zabezpečiť finančne náročné preškolenie všetkých zamestnancov.

 • K časti „Správne delikty a priestupky“ § 101, 102 a 103

Navrhujeme prehodnotiť systém sankcií, alebo v niektorých prípadoch odložiť účinnosť.

Odôvodnenie:

Keďže súčasná právna úprava je v mnohých ustanoveniach nevykonateľná, žiadame prehodnotiť vo väčšine prípadov systém sankcií (je paradox, že v rovnakých prípadoch sa sankcie na obce a mestá nevzťahujú).

Zabezpečiť požadovaný počet zamestnancov ako to vyžaduje zákon, alebo splniť dispozičné riešenie ubytovacích priestorov podľa toho ako to stanovuje zákon si vyžaduje nákladné rekonštrukcie, na ktoré v súčasnej dobe poskytovatelia nemajú finančné prostriedky. Na druhej strane však zákon môže poskytovateľov sankcionovať za nedodržanie týchto ustanovení.

Do tohto znenia boli zapracované pripomienky členov Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR.


< Späť