itretisektor |
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

2% z dane: Infomácie k poukázanému podielu zaplatenej dane

Právny stav k: 12.2.2020

Otázka:

Dokedy najneskôr musí finančná správa zaslať prostriedky z 2% na účet prijímateľa?

Ako môžeme odkontrolovať, či boli správne zaslané všetky prostriedky? Kde môžeme získať výpis darcov, ktorí súhlasili s odovzdávaním osobných údajov?

Odpoveď:

Podľa ustanovenia § 50 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „zákon o dani z príjmov alebo aj ZDP“) platí, že: Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa odseku 1 tohto ustanovenia.“

Aj napriek tomu, že je zákonom jasne vymedzená trojmesačná lehota, jednotlivé podiely zaplatenej dane môžu chodiť na účet prijímateľa aj v iných dátumoch. Je to dané tým, že počítanie lehoty pre prevedenie zaplatenej dane správcom dane sa odvíja od termínu, kedy daňovníci poukázali podiel zaplatenej dane, teda od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania. Pri poskytovateľoch 2% (fyzických osôb) to závisí aj od toho, či daňovník (fyzická osoba) podáva daňové priznanie sám alebo jej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.

Zjednodušene povedané, pokiaľ poskytovateľ podielu dane podal daňové priznanie v riadnej lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP (do 31.03. bežného roka), správca dane do troch mesiacov prevedie podiely tejto zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, teda zvyčajne do 30.6. 2020. V prípade poskytovateľov – zamestnancov, ktorí poukazujú podiel vo vyhlásení, je lehota správcu dane na prevedenie prostriedkov s ohľadom na § 50 ods. 1 písm. a) ZDP do 31.07. bežného roka, teda do 31.07.2020. Pokiaľ si však poskytovateľ 2% predĺžil lehotu na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj samotnému správcovi dane lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane.

Zákon o dani z príjmov neupravuje pre prijímateľov 2% možnosť kontroly jednotlivo prijatých podielov zaplatenej dane so sumou, ktorú prijímateľ 2% na základe dokladov poukazovateľov 2% (napr.: kópie vyhlásení daňovníkov) očakával. Viac k problematike nepoukázanie 2% z dane v plnej výške sme písali TU.

Ustanovenie § 50 ods. 12 ZDP umožňuje skontrolovať len celkovo prijaté sumy na účet prijímateľa a porovnať ich so sumou, ktorá je uvedená v zozname prijímateľov.

Uvedená možnosť kontroly jednotlivo prijatých podielov zaplatenej dane s očakávanou sumou nebude možná ani na základe ustanovenia § 50 ods. 8 ZDP, z ktorého vyplýva, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zašle prijímateľom 2% zoznamy poskytovateľov podielu zaplatenej dane (ďalej len „zoznam“), avšak iba tých, ktorí na uvedené dali súhlas.

Zaslaný zoznam nebude obsahovať v sebe jednotlivé výšky poukázaných podielov zaplatenej dane, nakoľko ide o informáciu, ktorá svojím obsahom predstavuje v zmysle § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení daňové tajomstvo. V zozname budú poukazovatelia (FO) označení v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko a trvalý pobyt; poukazovateľ (PO) obchodné meno alebo názov, sídlo, právna forma.

Z uvedeného možno dospieť k záveru, že s ohľadom na súčasne znenie ZDP, prijímateľ 2% nemá právo jednotlivé prostriedky skontrolovať, nakoľko v právnom vzťahu pri poskytovaní 2% dane ide o právny vzťah konkrétneho daňovníka a správcu dane.

Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient  < Späť