itretisektor | Flexipráca - výhody z pohľadu zamestnávateľa
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Flexipráca - výhody z pohľadu zamestnávateľa

V článku „Pracovať, ale inak“ sme otvorili tému flexibilných pracovných úväzkov. Vieme, aké sú formy takýchto úväzkov a tiež i to, kto a prečo ich vyhľadáva, resp. pre koho sú najvhodnejšie.

Ľudí vyhľadávajúcich flexibilné úväzky pribúda. Spôsob života sa mení a flexibilita sa stáva nevyhnutnosťou. Zjavne sa tomu prispôsobujú i zamestnávatelia. V súčasnosti možno pozorovať trend úbytku štandardných pracovných miest na plný úväzok (teda keď človek chodí do práce „od-do“), samozrejme odhliadnuc od rastúcej nezamestnanosti, na jednej strane a postupný nárast pracovných miest s určitou formou flexibility pre zamestnanca na strane druhej. Pravdou však je, že tu panuje obrovská nerovnováha. Dopyt po flexibilných pracovných úväzkoch je podstatne silnejší než ich ponuka. Flexibilita je pre zamestnanca výhodou, pre zamestnávateľa záťažou.

Avšak uchádzač, ktorý sa zaujíma o flexibilný úväzok, sa od „tradičných“ uchádzačov odlišuje určitými kladnými vlastnosťami navyše. Nesporne existuje veľa pracovných miest, kde si zamestnanec vykoná svoju prácu i za kratší pracovný čas než je obvyklých 8 hodín. Zvyšok strávi na káve v kuchynke, s cigaretou na čerstvom vzduchu pre budovou pracoviska alebo zbytočnými rozhovormi mimo pracovnú náplň. Ten, kto vie efektívne pracovať, nepotrebuje na tú istú prácu a ani za tú istú plácu „zdržiavať sa“ na pracovisku 8 hodín, ale mu stačí kratší čas alebo kombinácia práce na pracovisku s prácou doma. Takíto zamestnanci sú veľmi lojálni voči zamestnávateľovi, pretože ten im poskytuje flexibilitu, ktorá je zamestnanca veľkým benefitom. Preto je takýto človek viac motivovaný pracovať. Je proste spokojnejší.

Skúsme si teda zhrnúť aj ďalšie výhody flexi-zamestnancov:

•    Sú veľmi lojálni, motivovaní a efektívni pracovníci (to sme už spomenuli vyššie).

•    Vďačne oceňujú možnosť pracovať, častokrát i za nižšiu odmenu (matky po materskej a rodičovskej dovolenke).

•    Disponujú schopnosťami veľmi efektívne organizovať pracovný čas a čas strávený pre rodinu (matky).

•    Rýchlo sa učia a ľahko sa prispôsobujú (študenti a mladí pracovníci).

•    Viac času intenzívne venovať sa práci (seniori).

•    Okamžite aplikujú vedomosti získané štúdiom (študenti alebo študujúci popri práci).

•    Sú spokojní a tým efektívnejší a kvalitnejší pracovníci.

Okrem toho, že zamestnávateľ získava zamestnancov s kvalitami „navyše“, úprava pracovného vzťahu so zamestnancom smerom k vyššej flexibilite preňho prináša ďalšie výhody:

•    Zvýšená spokojnosť, lojalita a produktivita zamestnancov.

•    Zvýšená efektivita práce z dôvodu maximálneho sústredenia sa na pracovný výkon počas pracovnej doby.

•    Pružné organizovanie pracovného procesu a eliminácia pobytu zamestnanca na pracovisku bez reálnej pracovnej náplne.

•    Väčšie šance zamestnávateľa udržať si kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov.

•    Nižšie personálne náklady.

•    Zníženie nákladov na vzdelávanie nových zamestnancov.

•    Znížená fluktuácia.

•    Zníženie využívania práceneschopnosti, zlepšenie morálky, nižšia absencia.

•    Disponovanie dvoma zamestnancami, ktorí sa v prípade potreby vedia rýchlo (bez školenia) zastúpiť (v prípade zdieľania pracovného miesta dvoma zamestnancami).

•    Kontroly kvality práce a nie iba odpracovaných hodín (v prípade práce z domu).

•    Vyššia flexibilita môže prilákať záujemcov v obdobiach, kedy je o určité profesie vysoký záujem a uchádzači zvažujú výhodnosť pracovných ponúk.

Ak Vás napadli ďalšie možné výhody a kvality, ktoré môže uchádzač na skrátený alebo iný flexibilný úväzok zamestnávateľovi ponúknuť, a ak máte akékoľvek (či už pozitívne alebo negatívne) skúsenosti s flexibilitou alebo voľnosťou pri práci, zdieľajte ich na http://flexipraca.sk/skusenosti/skusenost/pridat .< Späť