itretisektor | TANS: Sociálne/ Aj zlepšenie financovania v novele zákona o sociálnych službách - rozhovor s Ministerstvom práce

TANS: Sociálne/ Aj zlepšenie financovania v novele zákona o sociálnych službách - rozhovor s Ministerstvom práce

Tlačová agentúra neziskového sektora (TANS) oslovila Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  (ďalej len "ministerstvo") so žiadosťou a poskytnutie stanoviska k pripravovanej novele Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Zaujímala nás odpoveď na nasledujúce otázky:  

  • Zaoberá sa v súčasnosti ministerstvo novelou Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách?
  • Kedy je predpokladaný termín jej predloženia do medzirezortného pripomienkového konania?

Odpoveď ministerstva: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti ukončilo práce na návrhu novely zákona o sociálnych službách. Tento návrh sa plánuje predložiť do medzirezortného konania najneskôr 16.7.2013 a do vlády SR v septembri 2013 a predpokladaná účinnosť tejto novely je 1. januára 2013.

  • Aké zmeny by mala priniesť pripravovaná novela zákona?
Odpoveď ministerstva: 

Hlavným cieľom návrhu novely zákona o sociálnych službách je zlepšiť kvalitu sociálnych služieb, nastaviť ich systémové financovanie a pravidlá podpory sociálnych služieb z verejných zdrojov a tým zvýšiť udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb, ale aj upraviť viaceré otázky, ktoré si vyžiadala aplikačná prax. Zámerom viacerých navrhovaných zmien je zvýšiť participáciu štátu na financovaní sociálnych služieb a to tým, že aj na regionálnej úrovni sa navrhuje poskytovanie finančného príspevku podľa stupňa odkázanosti klienta pre neverejných poskytovateľov služieb dlhodobej starostlivosti z prostriedkov štátneho rozpočtu. Navrhuje sa upraviť a sprísniť podmienky registrácie a finančnej podpory z verejných zdrojov, upraviť hranice ochrany príjmu prijímateľov sociálnej služby pred neprimeranou úhradou.

Novým spôsobom sa rozčleňujú jednotlivé skupiny sociálnych služieb, tak aby zodpovedali požiadavkám praxe a upravujú sa nové druhy sociálnych služieb a odborných činností. Súčasne sa navrhuje novým spôsobom rozdeliť kompetencie obcí a VÚC v posudzovacom procese a znížiť tak administratívnu a finančnú záťaž na túto činnosť pre samosprávu, ale aj zlepšiť a zjednodušiť tento proces pre klientov. V súlade s procesom prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť sa navrhuje upraviť jednotlivé hmotnoprávne podmienky poskytovania sociálnej služby v pobytových zariadeniach, zapracovať požiadavky transformácie pobytových sociálnych služieb na alternatívne komunitné sociálne služby s cieľom vytvoriť podmienky, aby klient zotrval čo najdlhšie v prirodzenom domácom a v komunitnom prostredí.

Za významnú možno považovať podrobnú úpravu podmienok kvality (štandardy) sociálnych služieb a systém ich hodnotenia, ktoré sú v histórii poskytovania sociálnych služieb novým prvkom a ich s ich uplatňovaním poskytovatelia nemajú dostatočné skúsenosti, aj preto sa budú uplatňovať postupne, aby poskytovatelia mali dostatočný priestor na ich oboznámenie a následnú realizáciu. S kvalitou poskytovania sociálnych služieb súvisí aj kvalitný proces akreditácie vzdelávacích programov a odborných činností v sociálnych službách a preto sa navrhuje podmienky akreditácie bližšie špecifikovať a precizovať.

Návrh novely zákona o sociálnych službách obsahuje aj viaceré legislatívno-technické zmeny, ktoré však v praxi zabezpečia jednoznačnosť a odstránia pochybnosti pri ich aplikácii a precizuje podmienky poskytovania a zabezpečenia sociálnej služby hlavne pre klienta a poskytovateľov sociálnej služby. Návrh novely bol pripravený v úzkej spolupráci a na základe viacerých rokovaní, stretnutí a diskusií všetkých zainteresovaných subjektov, predovšetkým zástupcov cieľových skupín, poskytovateľov, expertov v danej oblasti a zástupcov lokálnej a regionálnej samosprávy. 

TANS bude naďalej sledovať legislatívny priebeh okolo pripravovanej novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.


Spracoval Mgr. Matej Trnavský, Tlačová agentúra neziskového sektora


< Späť