itretisektor | TANS: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR vydáva vyhlásenie k pripravovanej novele zákona o sociálnych službách

TANS: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR vydáva vyhlásenie k pripravovanej novele zákona o sociálnych službách

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR:

1. Vníma pozitívne, že MPSVR SR prizvalo aj zástupcov APSS SR do pracovnej komisie na prípravu legislatívnych zmien.

2. Víta v pripravovanej novele návrh financovania pobytových služieb neverejných poskytovateľov zo Štátneho rozpočtu a víta aj fakt, že finančné príspevky nebudú poskytované cez rozpočty samospráv, ale priamo poskytovateľom.

3. Konštatuje, že avizované zmeny v novele zákona neriešia základný problém rovnoprávneho financovania prijímateľov sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov v rovnakej výške ako u verejných poskytovateľov. Ak nebude v zákone uložená taxatívna povinnosť samospráve prispievať vlastným občanom FPP finančným príspevkov na prevádzku, bude poskytovanie tohto príspevku vždy na voluntarizme samosprávy obcí a vyšších územných celkov.

4. Na viac avizované zmeny zhoršia aj tak veľmi zlú situáciu: 

  • Zmena koncepcie podmienok prijímania prijímateľov sociálnych služieb do DSS, kedy do DSS budú môcť byť prijímaní iba občania do dôchodkového veku, bude znamenať likvidáciu DSS ako takých. V súčasnosti sú do DSS prijímaní dospelí aj dôchodcovia. 

Prehľad o kapacite vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb v SR v pobytových službách za rok 2011

Lôžková kapacita

Z toho NP

Z toho NP v %

Zariadenie pre seniorov

11 999

1 867

15,6

Domov sociálnych služieb

17 795

3 584

20,1

Špecializované zariadenie

1 234

423

34,3

Zariadenie opatrovateľskej služby

1 683

264

15,7

Spolu za vybrané druhy

32 711

6138

18,8

Spolu za všetky v SR

45 328

10 586

23,4

Podiel v % za vybrane druhy/všetky

74

61

Legenda: NP- neverejní poskytovatelia ( cirkevné, ostatné právnické osoby, fyzické osoby)

Kapacita: - počet miest v zariadeniach

Zdroj: ŠÚ SR, Zariadenia sociálnych služieb v SR za r. 2011, (ročné zisťovanie podľa výkazu SOC 1-01)

V DSS-kách je v súčasnosti umiestnených najviac prijímateľov sociálnych služieb a nie je možné ich v krátkom čase zmeniť na špecializované zariadenia, alebo zariadenia pre seniorov. Zmenu podmienok prijímania nie je možné realizovať bez niekoľkoročného prechodného obdobia, optimálne od roku 2016.

  • Trvalo poukazujeme na to, že v EON, t.j. ekonomicky oprávnených nákladoch nie sú všetky položky, ktoré musíme započítať do ceny pre prijímateľa sociálnych služieb. V avizovanej novele nebude možné zarátať odpisy do ceny za služby. Tento fakt je pre poskytovateľov likvidačný a musí byť zmenený.
  • Je potrebné nahradiť v zákone termín výdavky termínom náklady, čo je úplne iná ekonomická kategória. Pri výpočte štandardných „výdavkov“ započítava samospráva iba tie výdavky (nie náklady), ktoré vynaložila v rozpočtovom roku, hoci niektoré z nákladových položiek (úhradu faktúr za december) uhradila až v budúcom roku a nie sú tak započítané do štandardných výdavkov a skresľujú tento ukazovateľ.
  • Štvrťročné predkladanie dokladov o tom, že má neverejný poskytovateľ vysporiadané všetky odvodové povinnosti považujeme za maximálne prehnaný a bude znamenať zvýšenie administratívy nie len na strane neverejných poskytovateľov, ale aj subjektov, ktoré budú musieť potvrdenia vystavovať. V SR máme podľa CRP 3227 poskytovateľov z čoho je 1225 neverejných. Títo sa budú štvrťročne obracať na Daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, všetky zdravotné poisťovne, pričom týmto subjektom nevyplýva povinnosť poskytovať potvrdenia v termíne, ktorý môže byť pre poskytovateľa sociálnych služieb likvidačný. 

Počet poskytovateľov sociálnych služieb v SR rok 2013

Spolu za SR

VP

NP

Z toho NP v %

Spolu za SR

3 227

2 002

1 225

38,0

Zdroj CRP MPSVR SR rok 2013

legenda

CRP - centrum registrovanych poskytovateľov web MPSVR SR

VP - verejní poskytovatelia

NP - neverejní poskytovatelia

  • Stanovenie kapacity Zariadení pre seniorov do 12 lôžok je ekonomicky a prevádzkovo nerealizovateľné. Nie je možné v pobytových zariadeniach stanoviť štruktúru zamestnancov, aby boli zabezpečené všetky potrebné profesie k tak malému počtu prijímateľov sociálnych služieb. V súčasných ekonomických podmienkach by sme na jednej službe mali viac zamestnancov, než prijímateľov sociálnych služieb. O podmienkach, ktoré musí zamestnávateľ plniť vo vzťahu k Zákonníku práce ani nehovoriac. V súčasnej ekonomickej a prevádzkovej situácii toto ustanovenie považujeme za likvidačné nie len pre neverejných, ale aj pre verejných poskytovateľov. 

  • Ku akreditácie školení a kurzov by bolo potrebné, aby sa pri predlžovaní akreditácie zachovala platnosť pôvodnej akreditácie až do vydania jej predĺženia, ak bolo o predĺženie požiadané. 

5. Poukazuje na to, že štát má povinnosť podporovať občanov v domácej opatrovateľskej starostlivosti napriek tomu, že je to originálna kompetencia obecnej samosprávy. Obecné samosprávy na túto úlohu finančne nestačia, svedčia o tom znižujúce sa počty opatrovaných občanov a katastrofálne sa znižujúce stavy kapacít domácej opatrovateľskej starostlivosti.

Počet registrovaných poskytovateľov Opatrovateľskej služby podľa CRP v roku 2013

Spolu za SR

VP

NP

NP v %

Opatrovateľská služba

969

832

137

14

Zdroj CRP MPSVR SR rok 2013

Legenda

CRP - Centrálny register poskytovateľov web MPSVR SR

MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sr

NP - neverejný poskytovateľ

VP - verejný poskytovateľ

Na katastrofálnu situáciu v počte poskytovateľov opatrovateľskej služby poukazujú výsledky získané z Centrálneho registra poskytovateľov z webu MPSVR SR.

6. Žiada, aby bola posudková činnosť odňatá z pôsobnosti samosprávy, ktorá v dokázateľných prípadoch umelo znižuje stupeň odkázanosti prijímateľov sociálnych služieb umiestnených u neverejných poskytovateľov v snahe znížiť príspevky poskytovateľom.

7. Žiada, aby boli ošetrovateľské výkony poskytované v zariadeniach sociálnych služieb hradené zo zdravotného poistenia tých, ktorým sú poskytované, t.j. prijímateľom sociálnych služieb.

Vyhlásenie k pripravovanej novele zákona o sociálnych službách schválilo V. Valné zhromaždenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR konané 24. a 25. mája 2013

Prezentácia k pripravovanej novele zákona o sociálnych službách, prezentovaná 25.5.2013 v Heľpe je na: http://www.apssvsr.sk/

Ing. Milada Dobrotková, MPH, predsedníčka


< Späť