itretisektor | TANS: Pripravované zmeny v oblasti materských škôl

TANS: Pripravované zmeny v oblasti materských škôl

Ministerstvo školstva navrhuje bezplatné materské školy pre deti od štyroch rokov. Rodičia by týmto návrhom neplatili poplatky za škôlku, ale hradili by len náklady za stravu a prípadne ďalšie krúžky.

Problémom je, že z dôvodu nedostatočnej kapacity nie je možné umiestniť všetky deti do materských škôl. V priebehu posledných 10 rokov prevláda sústavné znižovanie kapacít materských škôl, a to aj v regiónoch so stúpajúcim počtom detí. Celkový počet detí v materských školách bude do roku 2019 rásť. V porovnaní so súčasnosťou by sa mal zvýšiť o 16,5 %. 

Rezort školstva plánuje podporovať vytváranie nových kapacít tam, kde sa prejavuje ich nedostatok . V správe o stave školstva sa zameriava na :

  • zvyšovanie kapacity materských škôl napr. ich spájaním so základnými školami do základných škôl s materskými školami, obnovovaním bývalých kapacít materských škôl, využívaním vlastných zdrojov na výstavbu nových kapacít, zabezpečovanie priestorov prenajímaním a pod.,
  • využívanie možnosti zriaďovania základnej školy s materskou školou,
  • ustanovenie motivačných mechanizmov pre zriaďovateľov na vytváranie miest v materských školách pre každé dieťa (ktorého rodičia o to požiadajú),
  • zriaďovanie materských škôl aj v zadaptovaných priestoroch pri dodržaní povinného hygienického minima,
  • ustanovenie ďalších foriem výchovy a vzdelávania pružne reagujúcich na zvýšený záujem rodičov o prijatie detí do materskej školy,
  • rozšírenie spektra zriaďovateľov materských škôl o orgány miestnej štátnej správy,
  • určovanie školských obvodov základných škôl efektívnejšie využívať exitujúce kapacity základných škôl.

Okrem bezplatnej škôlky pre deti od štyroch rokov by sa mali podľa správy vytvoriť podmienky na to, aby sme sa čo najviac priblížili k stopercentnej zaškolenosti detí rok pred nástupom do školy.

Európska komisia uvádza, že „predprimárne vzdelávanie vykazuje najväčšiu návratnosť, pokiaľ ide o sociálnu adaptáciu detí.

Správa o stave školstva hovorí, že predprimárne vzdelávanie zohráva u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia dôležitú úlohu. Ďalej uvádza, že v záujme dosiahnutia pozitívnych zmien v oblasti predprimárneho vzdelávania je potrebné zamerať sa aj na: 

  • vytvorenie podmienok pre možnosť zavedenia bezplatného zaškolenia v materskej škole od 4. roku veku, t. j. bez príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,
  •  vytvorenie postupných podmienok na to, aby sa SR priblížila čo najbližšie k 100 % zaškolenosti detí v materskej škole jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Zdroj: Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja 

Spracovala: Michaela Uhrinová 


< Späť