itretisektor | TS: Vyhlásenie k situácii v oblasti ľudských práv: aby Slovensko bolo krajinou pre všetkých

TS: Vyhlásenie k situácii v oblasti ľudských práv: aby Slovensko bolo krajinou pre všetkých

Dolu podpísané organizácie a jednotlivé osoby podporujeme iniciatívy vlády a štátnych orgánov, ktoré smerujú k zdokonaľovaniu ľudskoprávneho prostredia u nás, k zlepšovaniu kvality života obyvateľov Slovenskej republiky a tak i k napĺňaniu všetkých záväzkov, ktoré SR v tejto oblasti má. S plnou vážnosťou sa zasadzujeme za dopracovanie a prijatie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorá by mala prispieť k uvedenému cieľu.

Problematike ľudských práv sa venujeme dlhodobo a systematicky, pričom svojimi aktivitami často nahrádzame nedostatočnú činnosť či chýbajúcu iniciatívu štátu. Snažíme sa o napĺňanie ľudskoprávnych princípov v Rade vlády SR pre ľudské práva a vo všetkých jej výboroch. Samotný zámer stratégie od začiatku vítame a aktívne podporujeme. Nemáme za sebou bohaté korporácie ani vplyvné inštitúcie. Máme však za sebou ľudí, čo žijú a chcú žiť v duchu ľudskoprávnych hodnôt.

Odsudzujeme všetky výroky a iné aktivity, ktoré urážajú a dehonestujú osoby dlhé roky sa zasadzujúce o pokrok v oblasti ochrany ľudských práv. V ostatnom čase sa útoky zamerali aj na niektorých členov vlády, najmä ministra Miroslava Lajčáka, jeho spolupracovníčky a iné osoby zastupujúce štátne orgány, ako aj na nezávislú expertnú obec, podieľajúcu sa na doterajšom procese tvorby ľudskoprávnej stratégie. Hlavným objektom nenávisti zaplavujúcej verejný i mediálny priestor sú však ľudia patriaci k menšinám a zraniteľným skupinám. So všetkými vyjadrujeme solidaritu.

Zasadzujeme sa za ľudské práva i za stratégiu na ich podporu a ochranu. Oceňujeme pozitíva, ktoré u nás v tejto oblasti nastali po roku 1989. Ak sa však ľudskoprávne princípy v praxi nenapĺňajú, nemajú pre ľudí cenu. Potrebujeme stratégiu, ktorá jasne poukáže na vzájomnú podmienenosť princípov demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. Stratégiu, ktorá jednoznačne určí rámec ochrany všetkých zraniteľných skupín spoločnosti, vrátane detí, seniorov a senioriek, národnostných, etnických a náboženských komunít, ľudí bez vyznania, žien, migrantov a migrantiek, azylantov a azylantiek, osôb so zdravotným postihnutím, LGBTI ľudí a ľudí žijúcich pod hranicou chudoby. Dokument, ktorý identifikuje prekážky lepšieho napĺňania a vymáhateľnosti ľudských práv a stane sa politickým záväzkom, ktorý určí nástroje, prostriedky a cesty zlepšenia súčasného stavu.

Vyjadrujeme znepokojenie nad tým, že viaceré kroky vlády a orgánov verejnej moci sú v protiklade s princípmi, z ktorých by ľudskoprávna stratégia mala vychádzať. Zákon o hmotnej núdzi, zrejme zasahujúci do ústavných práv občanov; nerešpektovanie zákonného a platného miestneho referenda v Tešedíkove; pochybné postupy polície v Moldave nad Bodvou a inde; pokračovanie kauzy Hedvigy Malinovej a novinárky Jany Teleki; vyjadrenia ústavných činiteľov spochybňujúce lojalitu a rovnosť obyvateľov patriacich k menšinám – tieto kroky v nás vyvolávajú pochybnosť o smerovaní ľudskoprávnych politík štátu. Žiaľ, žiadna z doterajších vlád nemá v tejto oblasti úplne čistý štít.

Chceme sa naďalej aktívne podieľať na formovaní ľudskoprávnych politík. Máme vôľu k dialógu – nielen s vládou, ale aj s organizáciami a ľuďmi, ktorí zrejme v dôsledku nedorozumenia či nepochopenia cieľov pripravovanej ľudskoprávnej stratégie k nej vyjadrujú odmietavé postoje. Takýto dialóg však nesmie popierať princípy demokracie a základné ľudskoprávne hodnoty, akými sú sloboda, rovnosť, dôstojnosť, spravodlivosť a solidarita. Má byť o tom, ako ich dostať do života. Mal by preto byť založený najmä a predovšetkým na odborných východiskách, na vzájomnom rešpektovaní, úcte a rovnocennom partnerstve. Postavme sa k nemu zodpovedne a vážne, aby sa Slovensko stalo skutočne krajinou pre všetkých.

V Bratislave, 24. októbra 2013

Signatári vyhlásenia v mene organizácií:

Kálmán Petőcz – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku;

Šarlota Pufflerová – Občan, demokracia a zodpovednosť ;

Adriana Mesochoritisová – Možnosť voľby;

Laco Oravec – Nadácia Milana Šimečku;

Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková – Centrum pre výskum etnicity a kultúry;

Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora – Inštitút pre verejné otázky;

Irena Biháriová – Ľudia proti rasizmu;

Zuzana Števulová – Liga za ľudské práva;

Martin Macko, Jana Jablonická Zezulová – Iniciatíva Inakosť;

Zuzana Kusá – Slovenská sieť proti chudobe;

Romana Schlesinger – Queer Leaders Forum;

Klára Orgovánová – Rómsky inštitút;

Géza Tokár – Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku;

Branislav Mamojka – Národná rada občanov so zdravotným postihnutím;

Saša Draková – Slovenský výbor UNICEF;

Vanda Durbáková – Poradňa pre občianske a ľudské práva;

Helena Woleková – SOCIA;

Brigit Trimajová – POPI - SK (Inštitút procesorientovanej psychológie Slovensko);

Liliana Bolemant – Phoenix, o.z.;

Ingrid Kosová – Quo vadis, o.z.;

Nora Beňáková – Človek v ohrození, o.z.;

Hana Fabry – Ženská sieť HEPY;

Jana Cviková, Jana Juráňová – Záujmové združenie žien ASPEKT;

Monika Bosá – EsFem, o.z.;

Rasťo Kužel – MEMO 98;

Katalin Hodossy – Tandem, o.z.

Alena Pániková – Nadácia otvorenej spoločnosti;

Dušan Ondrušek – PDCS Slovensko;

Rado Sloboda – Amnesty International Slovensko;

Tímea Stránska – Člověk v tísni – Slovensko;

Iveta Chovancová – ODYSEUS, o.z.;

Katarína Glosová – Spoločnosť pre plánované rodičovstvo;

Ivan Hamráček – ETHOS, o.z.;

Andrej Kuruc – NOMANTINELS;

Roman Kollárik – TransFúzia;

Martina B. Pavlíková – Združenie Slatinka;

Marcela Barová, Matej Berenčík – Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS);

Apolónia Sojková – Záujmové združenie žien MyMamy;

Károly Tóth – Fórum inštitút pre výskum menšín.

Signatári – súkromné osoby

prof. Soňa Szomolányi – Univerzita Komenského; prof. Soňa Miháliková – Univerzita Komenského; Dagmar Horná – Bratislava; Jana Kviečinská – Bratislava; Sylvia Porubänová – Bratislava; Mária Kolíková – advokátka, Bratislava; Lucia Faltinová, podpredsedníčka rady vlády pre ľudské práva; Jozef Hašto – psychiater; prof. Marta Botíková – Univerzita Komenského; doc. Ivan Buraj – Univerzita Komenského; Ján Šajban – Bratislava; Michal Bočák – Prešovská univerzita; Peter Varga – Bratislava; Milan Zacharovský, psychológ – Ružomberok; Denisa Šoltésová – Prešovská univerzita; Lýdia Gabčová – Bratislava; Elena Ondrušková – Univerzita Komenského; Dávid Bosý – Prešov; Katarína Krnová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová, ASPEKT – Bratislava; Marcel Zajac – Bratislava.< Späť