itretisektor | TS: Vyhlásenie účastníkov konferencie mimovládnych neziskových organizácii 2013

TS: Vyhlásenie účastníkov konferencie mimovládnych neziskových organizácii 2013

Neziskový sektor opäť raz na križovatke

Účastníci vyslovili odhodlanie obhajovať princípy a hodnoty, ktoré stoja v pozadí nenahraditeľnej práce občianskych organizácií a iniciatív.

(Z vyhlásenia účastníkov konferencie neziskových organizácií, 30.10. 2013)

Sto šesťdesiat prítomných zastupujúcich takmer 130 mimovládnych neziskových organizácií podrobne bilancovalo vyše dvojročné pôsobenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a kriticky zreflektovalo súčasný stav a výzvy pre budúcnosť.

Prítomní ocenili výsledky, ktoré sa za ten čas podarilo dosiahnuť. Vytvoril sa rámec pre komunikáciu a spoluprácu medzi štátom a neziskovým sektorom, pre posilnenie postavenia aktívnych občanov, pre rozvíjanie princípov otvoreného vládnutia, pre dialóg medzi vládou a občanmi. Účastníci konferencie ocenili vôľu podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, pod ktorého bol Úrad kompetenčne začlenený, napomáhať tomuto procesu.

Okrem iného Úrad splnomocnenca prispel k schváleniu zákona o dobrovoľníctve, ktorý otvoril nové perspektívy pre tento dôležitý rozmer činnosti neziskového sektora. V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa postupne sprístupnilo 200 dátových súborov. V intenzívnej diskusii so zástupcami občianskej spoločnosti, s platformami mimovládnych organizácií a Komorou neziskových organizácií pri Rade vlády pre MNO Úrad prispel k budúcemu programovaniu čerpania eurofondov, a to v podobe návrhu operačného programu Efektívna verejná správa – podpora neziskových organizácií, ktorého naplnenie by umožnilo skvalitniť verejné služby a posilniť kapacity neziskového sektora.

V obsiahlej diskusii priniesli prítomní desiatky príkladov o činnosti stoviek organizácií a desaťtisícok občanov z neziskového sektora, ktorých pozitívne aktivity priaznivo ovplyvňujú život ľudí na Slovensku. Účastníci vyslovili uznanie odchádzajúcemu splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipovi Vagačovi, ktorý sa vynikajúco zhostil svojho poslania. Zanecháva za sebou rozpracované dielo, na ktoré hodno a treba nadviazať.

Z bilancie, o ktorej sa na konferencii podrobne diskutovalo, je zároveň jasné, že niekoľko mimoriadne závažných cieľov sa zatiaľ nedarí napĺňať. Účastníci považujú za kardinálne dôležité zachovať pre budúcnosť 2-percentnú daňovú asignáciu ako kľúčový zdroj pre pôsobenie neziskových organizácií; udržať kvalitný zákon o slobodnom prístupe k informáciám; zrovnoprávniť verejných a neverejných poskytovateľov verejných služieb, ako aj posilniť účasť verejnosti na legislatívnom procese. Konferencia prejavila vážne znepokojenie nad tým, že sa tieto ciele nedarí napĺňať, čo môže ohroziť budúcnosť aktívneho, silného, funkčného a spoločensky prospešného neziskového sektora. Účastníci vyslovili odhodlanie obhajovať princípy a hodnoty, ktoré stoja v pozadí týchto cieľov a urobiť všetko pre to, aby sa postupne dosahovali.

Prítomní sa zhodli na tom, že neziskový sektor sa opäť raz ocitá na križovatke. Jedna z ciest vedie k udržaniu, posilneniu a rozvoju nenahraditeľnej práce občianskych organizácií a iniciatív, v spolupráci a porozumení s osvietenou verejnou správou. Opačným smerom vedú cesty, ktoré rozvoju slovenskej spoločnosti nepomôžu, naopak ho pribrzdia. Účastníci vyzvali predstaviteľov zodpovedných za rozhodnutia v tejto oblasti, aby k ďalším krokom pristupovali s plnou vážnosťou a vedomím zodpovednosti za priaznivý rozvoj Slovenska.

Podrobnejšie vyhlásenie si môžete stiahnuť TU


< Späť