itretisektor | TS: Prijímatelia 2% majú na registráciu menej dní ako vlani

TS: Prijímatelia 2% majú na registráciu menej dní ako vlani

Do 15. decembra majú všetky oprávnené organizácie možnosť registrovať sa ako prijímatelia 2% z dane. Keďže tento dátum pripadá na nedeľu, registrácia bude štandardne prebiehať len do 13.12.2013. Registráciu prijímateľov 2% daní je potrebné vykonávať každoročne, bez ohľadu na to, či organizácia bola alebo nebola v predchádzajúcich rokoch zaradená v Zozname prijímateľov.

Registrácia nových žiadateľov o 2% dane začala 1. septembra 2013. Žiadosť o registráciu do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2014 si môžu podať občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, účelové zariadenie cirkví a náboženských spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž, subjekty výskumu a vývoja, Protidrogový fond a Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

11 257 prijímateľov za predchádzajúce obdobie

Podľa údajov Notárskej komory bolo minulý rok do 5.12.2012 zaregistrovaných 6900 organizácií. K dnešnému dňu je registrovaných o dvesto prijímateľov menej. JUDr. Miroslav Pavlovič, viceprezident Notárskej komory na Slovensku, dodáva: „Podľa skúseností z minulých rokov, si túto povinnosť necháva väčšina žiadateľov na poslednú chvíľu. Tento rok posledný termín na registráciu pripadol na voľný deň. Niektorí notári môžu vyjsť v ústrety prijímateľom a zaregistrovať ich aj cez víkend, ale je nutné, aby si to vopred vzájomne dohodli.“ Komora notárov je následne do 15.1.2014 povinná zverejniť Zoznam prijímateľov 2% daní na rok 2014.

Prijímatelia 2% majú zákonom presne určené ako môžu takto získané financie použiť. „Zaregistrované organizácie, ktoré financie z 2% daní dostanú, smú tieto prostriedku použiť len na účel, ktorý majú uvedený v predmete činnosti,“ hovorí viceprezident Notárskej komory na Slovensku Miroslav Pavlovič.

V prípade, ak príjem z 2% mala organizácia vyšší ako 33 000 € je povinná najneskôr do 30 dní od prijatia tieto sumy zriadiť osobný účet v banke, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane.

Podmienky na registráciu

Základné podmienky úspešnej registrácie sú, aby organizácia, ktorá chce získať 2% bola staršia ako jeden rok, nemala žiadne nedoplatky na dani a povinnom poistení a mala vedený účet v bankovej inštitúcii. O uvedených skutočnostiach je potrebné mať potvrdenie príslušného orgánu, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní. K registrácii sú však potrebné aj ďalšie doklady, ktoré sa líšia podľa typu žiadateľa. „Preto odporúčam, aby sa organizácia ešte pred registráciou spojila s notárskym úradom a overila si, či má všetky potrebné doklady,“ na záver dodáva Miroslav Pavlovič z Notárskej komory.

Viac informácií o registrácii a podmienkach získate na stránke www.notar.sk


< Späť