itretisektor | TS: UniCredit Foundation podporuje podnikanie so srdcom v Českej republike i na Slovensku

TS: UniCredit Foundation podporuje podnikanie so srdcom v Českej republike i na Slovensku

Nadácia VIA spolu so slovenskou Nadáciou Provida odštartovala nové programy „Lepší biznis“ a „Môžu ryby lietať?“, ktoré pomôžu vybraným organizáciám rozvinúť alebo výrazne inovovať svoje podnikateľské aktivity v Českej republike i na Slovensku. Medzi podporené subjekty v Českej republike patria napríklad cestovná kancelária pre bezbariérové cestovanie či jedáleň prevádzkovaná ženami, ktoré prišli o strechu nad hlavou. Na Slovensku zaujali hodnotiacu komisiu napr. projekty pexesa pre nevidiacich, mobilné zariadenia pre nepočujúcich a projekty zamerané na ochranu životného prostredia - od ekofariem cez poradenstvo pre inteligentnú energetiku až po výrobu umeleckého dizajnu z recyklovaných materiálov. Vďaka finančnej podpore UniCredit Foundation a grantového programu realizovaného prostredníctvom Nadácie PROVIDA na Slovensku a Nadácie VIA v Českej republike a sa podarilo spojiť princípy filantropie a podnikania v podpore spoločensky prospešných podnikov.

V priebehu jesenných mesiacov minulého roka sa mohli jednotlivci, neziskové organizácie ale i podnikatelia v Česku a na Slovensku prihlásiť do grantového programu podpory podnikania so spoločensky prospešným dopadom, ktoré vyhlásili obe nadácie – Nadácia VIA v Českej republike a Nadácia PROVIDA na Slovensku. Šancu bojovať o finančnú podporu až do výšky 12 000 eur, prípadne 310 000 Kč, tak teraz majú inovatívne podnikateľské zámery, ktoré okrem napĺňania svojich obchodných cieľov prinášajú merateľný sociálny dopad a z dlhodobej perspektívy sa zameriavajú na riešenie aktuálnych spoločenských problémov v oboch krajinách.

Do slovenského programu „Môžu ryby lietať?“ bolo predložených 97 projektov, z ktorých hodnotiaca komisia Nadácie Provida vybrala 16 projektov do ďalšieho výberového procesu. Ako povedal Peter Mészáros, projektový manažér Nadácie Provida, „pri hodnotení predložených projektov sme sa sústredili na žiadateľov schopných naplniť spoločensky prospešný cieľ prostredníctvom životaschopného podnikateľského modelu. Chceme pomôcť organizáciám, ktoré dokážu inovatívnym a efektívnym spôsobom prepájať filantropiu a podnikanie. Spájanie zdanlivo nespojiteľného vyjadruje už samotný názov programu, v ktorom dávame rybám krídla“.

Šesť projektov bolo prijatých do tzv. Inkubátora, ktorý je súčasťou grantového programu. Nadácia Provida poskytne predkladateľom projektov okrem finančnej podpory vo výške 2000 eur predovšetkým pomoc v procese tvorby a ďalšieho rozvoja ich podnikateľského zámeru. Porotu zaujali najmä projekty divadelno-krajčírskej dielne, unikátneho pexesa pre nevidiacich, projekt ochrany genofondu ovocných stromov. recyklovaný dizajn, pracovno integračná dielňa a projekt Pauzička, ktorého cieľom je podporiť pohyb detí v školách. Na konci programu získa najlepší projekt odmenu 3 000 eur.

Hodnotiaca komisia slovenského programu zároveň vybrala 10 najlepších projektov, ktoré postúpili do druhej fázy programu pod názvom „Investičný grant“. V marci 2014 budú štyri najlepšie projekty podporené čiastkou vo výške12 000 eur. O túto podporu budú bojovať projekty zamerané na vývoj mobilných aplikácií pre nepočujúcich, projekty podporujúce lokálnu ekonomiku a efektívnejšie využitie miestnych obnoviteľných zdrojov energie, projekty zamerané na ekologické hospodárenie a ochranu životného prostredia, či rozvoj ekologického včelárstva.

Český program dostal názov „Lepší biznis“ s cieľom upozorniť na nutnosť podpory začínajúcich podnikateľov s projektmi spoločensky prospešného podnikania „Chceme pomôcť takým zámerom, ktoré spĺňajú štandardy spoločensky prospešného podnikania (tzv. social enterpreneurship). To okrem iného znamená, že vznikajú a rozvíjajú sa koncepty s trojakým benefitom – ekonomickým, sociálnym a environmentálnym,“ vysvetľuje Kamila Blažková, projektová manažérka Nadácie VIA. Pri rozhodovaní o tom, aké organizácie podporiť, sa zohľadňovali ale i ďalšie kritériá - aktivity a nápady, ktoré budú nielen úspešné na trhu a konkurencieschopné, ale zároveň i pomôžu riešiť konkrétny spoločenský problém.

Hodnotiaca komisia Nadácie Via nemala ľahkú úlohu, pretože záujem o účasť v českom programe bol naozaj veľký. Zo 69 záujemcov vybrala nakoniec dvanásť najlepších. Medzi tie, ktoré budú mať šancu naštartovať svoj biznis práve s pomocou programu „Lepší bizhnis“, patrí napríklad spoločnosť, ktorá sa rozhodla vyplniť dieru na trhu a chce ponúkať služby cestovnej kancelárie zameranej na bezbariérové cestovanie. Program môže pomôcť tiež občianskemu združeniu, ktoré chce ponúknuť pracovné uplatnenie ženám bez domova a plánuje otvoriť jedáleň, ktorej prevádzku budú zabezpečovať práve tieto ženy. Niekoľko vybraných zámerov sa venuje i tzv. sharing economy, teda modelu založeného na zdieľaní, požičiavaní, prenájme, či výmene produktov. Jedným z nich je napríklad družstvo prevádzkujúce zdieľanie osobných i úžitkových vozidiel, alebo jedáleň kombinujúca textilný ateliér a opravovňu odevov s miestom pre stretnutia, premietanie filmov a učenie sa rôznych nových zručností.

Na oceňovaní jednotlivých projektov sa okrem odborníkov bude podieľať i netradičná skupina hodnotiacej poroty, a to z radov zamestnancov UniCredit Bank v ČR a na Slovensku. Tí v rámci svojho interného hlasovania rozhodnú v marci o najsympatickejšom projekte, ktorý od nadácie UniCredit Foundation získa cenu vo výške 125 000 Čk v Česku a 5 000 EUR na Slovensku.. „Naša banka má v Českej republike i na Slovensku dlhoročnú históriu a po celú tú dobu jej bola úloha mecenáša i filantropie vlastná.. Podpora spoločensky prospešného podnikania v súčasných podmienkach nám tak pripadá nielen zmysluplná, ale hlavne potrebná. Sme radi, že sa do jej rozvoja môže zapojiť nielen banka a jej nadácia, ale predovšetkým zamestnanci, ktorí prostredníctvom interného hlasovania rozhodnú o víťazovi špeciálnej ceny Your choice, Your project,“ komentuje zapojenie banky jej hovorkyňa Zuzana Ďuďáková.

“Jedným z hlavných cieľov UniCredit Foundation v Českej republike, na Slovensku a vo všetkých krajinách, kde pôsobí skupina UniCredit, je podpora rozvoja spoločensky prospešného podnikania ako jedného z hlavných spôsobov podpory, s udržateľným prístupom, územnej súdržnosti a zvýšenia sociálneho kapitálu. Vytvára a poskytuje tovar a služby spoločenského úžitku, pričom uprednostňuje zamestnávanie skupín s veľkým rizikom vylúčenia. Okrem toho môžeme predpovedať, že v rámci neziskového sektora dokáže model spoločensky prospešného podniku hrať v budúcnosti väčšiu úlohu v odpovedi na rôzne sociálne potreby v našej spoločnosti,“ dodal Maurizio Carrara, predseda nadácie UniCredit Foundation.

Viac informácií o programe „Lepší byznys“ a zoznam vybraných podnikateľských zámerov nájdete na stránkách Nadace VIA. Informácie o slovenských projektoch, ktoré v rámci otvorenej grantovej výzvy „Môžu ryby lietať?“ postúpili do užšieho výberového procesu, nájdete na stránkách Nadácie PROVIDA.


http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/program-lepsi-byznys-podpora-socialniho-podnikani-2013
http://www.nadaciaprovida.sk/mozu-ryby-lietat/ (31.01.2014)


< Späť