itretisektor | Školenie: Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 v mimovládnych organizáciách

Školenie: Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 v mimovládnych organizáciách

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. Žilina www.sluzbymvo.sk

pre Vás pripravilo jednodňové školenie určené pre účtovníkov a ekonomických pracovníkov mimovládnych organizácií, audítorov a asistentov audítorov na tému:

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 v mimovládnych organizáciách

Program školenia:

  • Základné právne normy vzťahujúce sa na účtovnú závierku roku 2013.
  • Ako postupovať pri účtovnej uzávierke a závierke roku 2013 (zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov, časové rozlíšenie, tvorba rezerv, kurzové rozdiely, opravné položky ...).
  • Finančná analýza (cash flow, likvidita, hlavná činnosť, podnikateľská činnosť, ekonomická činnosť).
  • Najdôležitejšie zmeny vúčtovníctve pre mimovládne organizácie v roku 2014.
  • Kedy a v akom prípade je nezisková organizácia povinná podať daňové priznanie!
  • Návod na spracovanie daňového priznania za rok 2013.
  • Praktický príklad vyplnenia daňového priznania mimovládnej organizácie.
  • Najdôležitejšie zmeny daňových právnych noriem platných pre rok 2014.

Termíny, miesto konania školenia, termín podania prihlášky:

Termín               Mesto                 Prihláška a úhrada do    Špecifický symbol

17. 02. 2014    Bratislava*              12.02.2014                     17022014

21. 02. 2014    Banská Bystrica*     18.02.2014                     21022014

27. 02. 2014    Košice*                   24.02.2014                     27022014

28. 02. 2014    Prešov*                    25.02.2014                    28022014

5. 03. 2014      Žilina*                       28.03.2014                     05032014

* miesto konania bude oznámené dodatočne

Predpokladaná doba trvania: 8.00 – 16.00 hod (8.00 – 8.30 registrácia účastníkov)     

Lektor školenia: RNDr. Ing. Marcela Dobešová (analytička, lektorka s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky a riadenia MVO), Ing. Magdaléna Feniková (účtovná a daňová poradkyňa s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora)

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu:
CPV, n.o., Ulica 1. mája 18, 010 01 Žilina, e-mailom na adresu: stredanska@sluzbymvo.sk, faxom na čísle: 041/3211790, elektronickou prihláškou na stránke www.sluzbymvo.sk - ŠKOLENIA

Poplatok: 50,- EUR / účastník (cena obsahuje organizačné náklady, občerstvenie a materiály)

Uhraďte najneskôr podľa hore uvedených termínov bankovým prevodom na účet: 0423553520 / 0900, VS: vaše IČO, KS: 0308, ŠS: deň, mesiac, rok konania školenia v tvare DDMMRRRR.

Uhradený poplatok sa pri neúčasti na školení nevracia (možná účasť na školení v inom meste.)

UPOZORNENIE! Organizátor si vyhradzuje právo školenie zrušiť v prípade nedostatočného počtu účastníkov alebo zmeniť termín školenia z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky el. energie, choroba lektora...). S prípadnou zmenou budú účastníci včas oboznámení.

Bližšie informácie:

Mgr. Zuzana Dobešová, tel. č. 0917350156

Ing. Oľga Streďanská, tel. č. 041/3211791, 0911811388, 0908961248    

Súbory:

< Späť