itretisektor | TS: 3 000 € do dopravnej výchovy

TS: 3 000 € do dopravnej výchovy

Nitrianska komunitná nadácia investuje do vzdelávania a bezpečnosti detí na cestách. Vďaka 10. ročníku fondu Bona via môže podporiť 3 najlepšie dopravné nápady v nitrianskom kraji. Úspešní žiadatelia si rozdelia granty v hodnote 3 000 €, ktoré sú financované z 2 % spoločnosti Granvia, a.s., koncesionára rýchlostnej cesty R1 PR1BINA.

DOPRAVA - MÔJ KAMARÁT

Predkladateľ: ZŠ Levice, Saratovská ul. 43

Zážitok je najlepšia škola. Týmto heslom sa riadi aj ZŠ v Leviciach a cez vlastnú skúsenosť chce naučiť deti správať sa na cestách. Zakúpia prenosné detské dopravné ihrisko, ktoré bude slúžiť nielen žiakom školy, ale aj deťom miestnej MŠ či širšej verejnosti. Touto iniciatívou chcú zatraktívniť a zlepšiť podmienky vzdelávania dopravnej výchovy na škole. Do projektu zapoja aj mestskú políciu a Červený kríž a zorganizujú aktivity spojené s výučbou dopravnej výchovy (hra na policajtov, čo zachytil môj objektív na ceste, maľovanie dopravných značiek na stenu školy, malí záchranári...). Z grantu zafinancujú prenosné dopravné ihrisko, kolobežky a bicykle pre žiakov.

Udelený grant: 1100 €

ALEXOVA CESTIČKA

Predkladateľ: MŠ Nový diel č. 50, Hurbanovo

Vďaka projektu sa bude viac ako 200 detí z Hurbanova vzdelávať v dopravnej výchove na novovytvorenej „Alexovej cestičke“, ktorá bude využívaná ako dopravné ihrisko. Cestička vznikne v areáli MŠ. Deti sa tu oboznámia s pravidlami cestnej premávky a na základe vlastného výberu trasy – chodec vs. cyklista ju absolvujú. Využijú pri tom vedomosti o pravidlách cestnej premávky, ktoré sa doteraz vyučovali len v interiéri škôlky. Do prípravy cestičky zapoja rodičov aj deti. Praktické zručnosti si osvoja nielen predškoláci, ale aj deti z Krízového strediska SOS aj zo základnej školy v Hurbanove. Z grantu zakúpia potrebné pomôcky k dopravnej výchove, ktoré sa budú nachádzať na cestičke.

Udelený grant: 811 €

DOPRAVNÉ IHRISKO

Predkladateľ: Cirkevná ZŠ Žofie Bosniakovej, Šurany

Mesto Šurany ani základná škola, ktorú navštevuje 180 žiakov, nemá dopravné ihrisko. Aj preto sa rozhodli vybudovať takéto ihrisko priamo v areáli školy. Chcú žiakom umožniť pravidelnú praktickú dopravnú výchovu a viesť ich k zodpovednému konaniu. Ihrisko chcú poskytnúť aj materským školám. Pripravia Deň dopravy, počas ktorého chcú upevniť vzťahy pedagóg – rodič – žiak a podporiť, tak spoločné využitie voľného času v rodine. Aktivitami chcú zároveň motivovať deti k pohybu na bicykli a kolobežke. Grant využijú na zakúpenie stavebného materiálu a kolobežiek.

Udelený grant: 1089 €

FOND BONA VIA

Fond vznikol v roku 2004 pri Nitrianskej komunitnej nadácii. Už desiaty rok podporuje dopravnú výchovu detí a mládeže a jej inovatívne formy vzdelávania. Jeho cieľom je umožniť pravidelné aktivity s dlhodobým prínosom, ktoré prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách s aktívnym zapojením rodičov a detí. Z programu bolo doteraz podporených 49 projektov sumou 15 525,49 €. Aj vďaka fondu Bona via sa stala dopravná výchova dôležitým prvkom vyučovania vo viac ako 30 školách a škôlkach v okrese Nitra. Dopravné ihriská sú v Nitre takmer v každej druhej vzdelávacej inštitúcii. Výsledný efekt je zatiaľ ťažko zmerateľný. „Neviem uviesť koľkým dopravným nehodám, resp. zraneniam detí sme zabránili. Ak sme však zabránili zraneniu len jedného dieťaťa, tak cieľ našej činnosti bol splnený,“ hovorí Andrej Sitkey, zakladateľ fondu Bona via.


www.nkn.sk, 17.04.2014


< Späť