itretisektor | TS: Škola pre 21. storočie

TS: Škola pre 21. storočie

„Škola pre 21. storočie“ je názov konferencie, ktorá sa uskutoční v piatok, 16. mája 2014 od 9:00 do 16:00 hodiny v Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave Rači s cieľom podporiť proces premeny tradičnej školy na školu 21.storočia, ktorej výsledkom sú nielen deti, ktoré rady chodia do školy, ale i deti pripravené pre reálny pracovný trh. Počas prednášok aj praktických workshopov sa predstavia známi hostia - Susan Kovalíková, Patty Harrington, ale i ďalší hostia či deti a pedagógovia zo škôl, v ktorých sa učí inak. Záštitu nad konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu pán Dušan Čaplovič.

Škola 21. storočia vytvára podmienky na to, aby sa deti učili prirodzene a rady v prostredí, ktoré rozvíja ich osobnosť a tvorivý potenciál, podporuje ich zvedavosť a umožňuje žiť zaujímavý, úspešný, šťastný život. „Keďže sme zanietení pre moderné školstvo, spojili sily, aby sme zorganizovali zaujímavú konferenciu, ktorou chceme podporiť proces zmeny tradičnej školy na školu pre 21. storočie a vytváranie bezpečného a podporujúceho prostredia pre učenie sa detí a mladých ľudí,“ povedala Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska, ktorá spolu s Asociáciou Susan Kovalíkovej a ZŠ a MŠ Jána Amosa Komenského konferenciu organizuje. Počas konferencie sa počas série prednášok a praktických workshopov poukážu na problémy súčasného školstva a rovnako sa naznačia ich možné praktické riešenia.

Výzvy školy 21. storočia

„Čo je pre deti zmysluplné učivo? To, ktoré vychádza zo skutočného života, viaže sa na ich doterajšie skúsenosti, je primerané veku a preto je zrozumiteľné. Je dostatočne bohaté, aby mozog mohol rozpoznávať rôznorodé vzorové schémy. Neobsahuje prvky vonkajšej motivácie (odmeny, pochvaly, tresty). Mozog sa odmeňuje sám,“ povedala ešte pred začiatkom konferencie Škola pre 21. storočie, charizmatická Susan Kovaliková, zakladateľka konceptu Vysoko efektívne učenie. Podľa Kovalikovej je úlohou učiteľa sprostredkovať žiakom také zmysluplné skúsenosti, pomocou ktorých budú môcť naučené vedomosti využiť v prospech komunít a krajín, v ktorých žijú.

Aby sa škola nepodobala väznici

„Organizácia súčasnej štandardnej európskej školy sa v mnohom podobá väznici, v ktorej deti viac-menej pasívne preberajú informácie o svete,“ hovorí Erich Mistrík z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Mistrík ďalej uvažuje o princípoch školy, v ktorej by sa deti rozvíjali ako samostatné individuálne bytosti podľa svojich prirodzených potrieb a sklonov. Taká škola by mala byť inak organizovaná, inak by malo vznikať kurikulum a mali by sa v nej rozvíjať iné občianske zručnosti ako v súčasnej škole. Bez slobodného učenia však z detí nemôžu vyrásť samostatne konajúci a zodpovední občania, ktorí budú participovať na živote komunity.

Bezpečná sociálna klíma a súťaže nejdú v škole dokopy

Hoci sa medzi pedagógmi vo veľkej miere prijíma, že bezpečná sociálna klíma je prvou podmienkou, aby sa človek mohol efektívne učiť, už menej sa reflektuje jej prepojenie s potrebami detí. Práve ich neuspokojenie predstavuje rozličné druhy ohrozenia, hoci dospelí ich takto vôbec nemusia vnímať. „V príspevku sa budeme zaoberať súťažami, ktoré sa väčšinou považujú za nástroje zlepšenia výkonu. Pozrieme sa na základné riziká, ktoré súťaže prinášajú z hľadiska uspokojovania potrieb detí – aj situačne, aj z hľadiska dlhodobého vývinu detí. Povieme si tiež, čím možno súťaže nahradiť,“ konštatuje Jana Nováčková zo Spoločnosti pre mozgovo kompatibilné vzdelávanie v Prahe.

Vízia školstva, ktorej súčasťou sú aj zamestnávatelia

Pracovné pohovory absolventov stredných či vysokých škôl sú dôležitým externým posúdením vedomostí a schopností mladého človeka a jeho pripravenosti pre trh práce. To, či v nich obstojí výrazne ovplyvňuje vzdelanie a formovanie jeho osobnosti v škole, v ktorej strávil mnoho rokov. „V príspevku sa kriticky pozrieme na to, do akej miery korešponduje pripravenosť mladých ľudí pre zamestnanie s potrebami zamestnávateľov na Slovensku. Zároveň navrhneme možnosti, ako zefektívniť spoluprácu školy so zamestnávateľmi pri výučbe žiakov a študentov, ako aj v rámci miestnej komunity, ktorej sú školy i firmy súčasťou,“ uvádza Anton Ondrej, Compliance Director zo Samsung Electronics Slovakia.

O riadení procesu zmeny v škole

„Svet sa dnes mení rýchlejšie ako naše školy. Čo dnes potrebuje škola preto, aby sa deti učili v bezpečnom a podporujúcom prostredí, aby učenie bolo efektívne, reagovalo na prirodzené potreby detí pri učení sa? Ako podporiť vedenie školy pri zavádzaní pozitívnych zmien? Ako riadiť proces zmeny v škole?“ hovorí Tatiana Piovarčiová z Asociácie S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku. Príspevok sa zameria na vnútorné a vonkajšie podmienky podpory procesu zmeny v škole.

Ako funguje Vysoko efektívne učenie

Na rozdiel od tradičného vyučovania je pre VEU charakteristická výučba v tematických blokoch. Blok trvá 90 minút a obsahuje: vtiahnutie, výklad učiva, individuálnu prácu na zadanej aplikačnej úlohe, prezentáciu individuálnej práce, skupinovú prácu na výberovej aplikačnej úlohe, prezentáciu skupinovej práce, reflexiu, sebareflexiu, spätnú väzbu.

ORGANIZÁTORI

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska (NDS) sa zameriava na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom. NDS podporuje celoživotné vzdelávanie pedagógov a pracovníkov MVO. Zároveň zisťuje nové potreby a problémy detí na Slovensku na základe odborných štúdií a následne ich prezentuje prostredníctvom seminárov, tréningov a on-line portálov odbornej aj laickej verejnosti.

Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku (ASK) je mimovládna vzdelávacia organizácia. Od roku 1992 vzdeláva pedagógov, študentov vysokých škôl, pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi v inovačných edukačných programoch. Odborne garantuje zavádzanie inovačného edukačného programu Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie (VEU/ITV), overeného Štátnym pedagogickým ústavom. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v oblasti inovácií vzdelávania.

ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave –umožňuje všetkým svojim žiakom nadobudnúť všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Výchovno-vzdelávacia činnosť školy smeruje k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Cieľom školy je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dôraz kladie na rozvoj vzťahov, aby sa v kolektívoch tried rozvíjalo sebapoznanie a sebahodnotenie žiakov, posilňovala sa vzájomná komunikácia a rešpektovanie sa, aby každý jedinec prežil úspech.

Miesto konania:

Konferencia Škola pre 21. storočie, 16. máj 2014, Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava – Rača


www.konferencia.nds.sk, 13.05.2014


< Späť