itretisektor | TS: Hlasy zamestnancov UniCredit Bank umožnia zrealizovať kvalitné sociálno-podnikateľské zámery!
 • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

  vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Hlasy zamestnancov UniCredit Bank umožnia zrealizovať kvalitné sociálno-podnikateľské zámery!

Na prelome mája a júna 2014 rozhodovali zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku i v Českej republike v internom hlasovaní „Your choice, Your Project“ o podpore jedného zo spoločensko prospešných podnikateľských zámerov. Zamestnanci tak vybrali projekty, ktoré získali Cenu sympatie a finančnú podporu vo výške 5 000 €/125 000 Kč od UniCredit Foundation.

O cenu sympatie sa uchádzali štyri projekty zo Slovenska a osem z ČR. V oboch prípadoch ide o víťazné projekty investičného programu, ktorý na Slovensku realizovala nadácia Provida pod názvom „Môžu ryby lietať?“. V ČR sa o realizáciu programu „Lepší byznis“ postarala nadácia Via. V oboch krajinách program finančne podporila UniCredit Foundation, ktorá na Slovensku podporila štyri víťazné projekty v celkovej výške 48 000 EUR a v Česku osem projektov sumou 1 600 000 Kč.

Hlavným poslaním spoločensky prospešných podnikateľov je prioritne riešiť aktuálne spoločenské problémy, pred generovaním vlastného zisku. Témy súťažiacich projektov boli rôzne. Od pomoci postihnutým deťom a hendikepovaným ľuďom cez riešenie environmentálnych problémov, tvorba pracovných miest pre sociálne znevýhodnené a zdravotne postihnuté skupiny obyvateľstva.

Víťazom interného hlasovania na Slovensku sa stalo Centrum Svetielko - projekt o. z. Viera - láska - nádej, ktorý poskytuje komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť deťom s viacnásobným postihnutím. Projekt realizujú v Prešove a vďaka investičnému grantu vo výške 12 000 eur od UniCredit Foundation sa rozšíri aj v Trenčíne. „Cena sympatie zamestnancov UniCredit Bank vo výške 5000 € nám pomôže vyškoliť terapeutov na rehabilitačnú metódu TheraSuit a umožní tak pomáhať ešte väčšiemu počtu postihnutých detí a to nielen na východnom, ale už i na západnom Slovensku", povedala Mária Šárossyová, zakladateľka centra.

V Česku sa zamestnanci spomedzi ôsmych projektov rozhodli pre projekt Občianskeho združenia Náruč. Náruč poskytuje ako sociálne služby, tak tiež vytvára pracovné príležitosti ľuďom s mentálnym postihnutím v sociálnej firme Náruč, ktorá vyrába čerstvé cestoviny Pasta Fidli. „Cena sympatie zamestnancov UniCredit Bank vo výške 125 000 Kč bude využitá na vývoj a výrobu chutných bezlepkových a bezvaječných cestovín Pasta Fidli, o ktoré je zo strany spotrebiteľov veľký záujem,“ povedala Helena Cyrnerová z firmy Náruč“. A ďalej dodáva, že vďaka podpore budeme môcť v budúcnosti navýšiť predaje tak, aby sme zamestnali dvojnásobok zdravotne znevýhodnených zamestnancov ako doteraz.

„Program Your Choice, Your Project” prenáša zodpovednosť UniCredit na samotných zamestnancov banky a je výnimočný svojím inovatívnym prístupom založeným na mechanizme interného hlasovania a aktívnej účasti zamestnancov na výbere projektu neziskovej organizácie. Ako povedal predseda nadácie UniCredit Foundation, Maurizio Carrara,“ Spoločensky prospešné podnikanie v tomto náročnom období predstavuje účinné riešenie, pomocou ktorého môžeme pomáhať v oblastiach, ktoré podporu naozaj potrebujú, pričom zapájame priamo cieľových príjemcov. Zároveň je to príklad efektívneho využitia podnikateľských nástrojov. Prostredníctvom programu Your Choice, Your Project sme mali tiež možnosť zapojiť zamestnancov spoločnosti UniCredit do výberu projektov.“

O cenu sympatie UniCredit Bank sa uchádzali na Slovensku nasledovné projekty:

 • Centrum Svetielko – o.z. Viera – láska - nádej – centrum poskytujúce komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť deťom a ich rodinám s viacnásobným postihnutím,
 • BEEZnis, projekt o.z. kRaj, ktorý sa venuje rozvoju včelárstva na Slovensku,
 • Projekt o.z. Z dobrých rúk, ktoré zabezpečuje odbyt produktov až 14 chránených dielní a dáva tak prácu viac 60 ľuďom s mentálnym a telesným postihnutím,
 • Projekt o.z. Kvas - Zdravá kuchyňa, ktorý propaguje zdravú kuchyňu a kurzy varenia pre ľudí so špecifickými stravovacími potrebami.

O cenu sympatie UniCredit Bank sa uchádzali v ČR nasledovné projekty:

 • s.r.o. Náruč, které zřizuje pracovní příležitosti lidem s mentálním postižením, a to v oblasti výroby těstovin
 • Textilní ateliér Strojovna, který zaměstnává osoby v důchodovém věku a přispívá tak k jejich společenskému začlenění
 • AUTONAPUL, které nabízí carsharing, tedy sdílení automobilu více lidmi
 • Nakladatelství PASPARTA, zabývající se péčí o lidi s poruchami autistického spektra a vydáváním publikací zaměřeným na oblast autismu
 • obecně prospěšnou společnost Jako Doma - Homelike, které pomáhá ženám bez domova integrovat se do společnosti prostřednictvím veřejné prezentace jejich kuchařského umění
 • cestovní agentura BEZBATOUR, zabývající se nabídkou cestování bez bariér
 • sdružení FRANK BOLD, které se zabývá poskytováním služeb přispívající k pozitivním společenským změnám - například provozování nízkoprahových poradenských služeb v oblasti práv občanů ve styku s úřady
 • SPOLEČNOST " E " podporující lidi s epilepsií vytvářením specifických pracovních příležitostí a jejich začleněním do společnosti.

UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s. patrí medzi najväčšie banky na českom a slovenskom trhu. Sponzorské aktivity UniCredit Bank sa zameriavajú predovšetkým na oblasť umenia a kultúrneho dedičstva, banka patrí k najväčším podporovateľom výtvarníkov a hudobníkov a dlhodobo spolupracuje smnohými významnými umeleckými inštitúciami a projektov. Banka sa zároveň zúčastňuje mnohých projektov v oblasti športu a vzdelávania.

UniCredit Foundation je komerčná nadácia založená v roku 2003 s cieľom prispievať na rozvoj solidarity a filantropie v komunitách a územiach, kde pracujeme, obzvlášť v geografických oblastiach, v ktorých je prítomná skupina UniCredit (20 štátov medzi Európou a strednou Áziou). Prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov a manažérskych zručností nadácia UniCredit Foundation podporuje projekty so širokým spoločenským dopadom, ako aj aktivity realizované miestnymi neziskovými organizáciami. (www.unicreditfoundation.org)

Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože je přesvědčena, že právě to je cesta, na níž mohou lidé převzít odpovědnost za prostředí kolem sebe – společně o něm přemýšlet a mluvit, společně plánovat změny a poté společně měnit tyto plány ve skutečnost. Podporuje rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporuje rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.

Nadácia PROVIDA je súkromnou nadáciou, ktorú v roku 2010 založili Ladislav Kossár a Lucia Kossárová PRE lepší ŽIVOT tých, ktorí mali v živote menej šťastia, menej zdravia, či menej lásky. Vychádzajúc z presvedčenia, že každý človek si zaslúži šancu na plnohodnotný život, Nadácia od svojho vzniku pomáhala tam, kde to bolo najviac potrebné – deťom, dospievajúcim a dospelým, ktorí sa narodili do ťažkých životných podmienok, boli vylúčení zo spoločnosti z dôvodov nedostačujúceho vzdelania, rasovej odlišnosti alebo zdravotného znevýhodnenia.

Podporou a sieťovaním angažovaných a podnikavých osobností dáva vzniknúť zmysluplným a udržateľným riešeniam v odpovedi na dnešné spoločenské výzvy. Víziou Nadácie je spoločnosť, ktorú tvoria fungujúce a prosperujúce komunity.


www.unicreditbank.sk, 01.07.2014


< Späť