itretisektor | TS: Ústavný súd SR stopol priemerný prospech žiakov na stredné školy

TS: Ústavný súd SR stopol priemerný prospech žiakov na stredné školy

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna dňa 22.októbra 2014 rozhodol, že ustanovenia §62 ods. 1 písm. a) a c), §62 ods. 3 v časti písm. a) bodov 1 a 3 a písm. b) bodov 1 a 3 a §62 ods. 6 písm. a) a c) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z.z. z 20. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Školský zákon”) sú v rozpore s: 

  • čl. 42 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky – právo na vzdelanie
  • v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky – obmedzenie základných práv a slobôd
  • čl. 13 ods. 2 písm. b) Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach – právo na stredoškolské vzdelanie
  • čl. 28 ods. 1 písm. b) Dohovoru o právach dieťaťa – právo dieťaťa na vzdelanie, ako aj
  • čl. 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – právo na vzdelanie.

Sporné ustanovenia Školského zákona zaviedli predpoklady pre prijatie žiaka do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia a do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho štúdia, ktorými sú priemerný prospech do 2,0 a do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania, ktorými sú priemerný prospech do 2,75 z povinných vyučovacích predmetov na konci druhého polroku štúdia predposledného ročníka štúdia na základnej škole a na konci prvého polroku posledného ročníka štúdia na základnej škole. Do tohto priemeru sa nezapočítaval priemer z vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Súčasne bola zavedená požiadavka na splnenie tejto podmienky priemerného prospechu i na konci druhého polroku posledného ročníka štúdia.

Sporné ustanovenia Školského zákona nadobudli síce účinnosť od 1.septembra 2014, avšak podmienka priemerného prospechu pre prijatie žiakov na stredné školy sa mala začať uplatňovať v praxi od školského roku 2015/2016.

K tomu však nedôjde, nakoľko podľa ustanovenia §41a ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov bude potrebné uviesť právny predpis do súladu s právnym názorom vysloveným v náleze Ústavného súdu.

O legislatívnych krokoch zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budeme priebežne informovať.

Celé znenie  nálezu Ústavného súdu, sp. zn. PL. ÚS 11/2013 - 94 môžete nájsť TU.


Zdroj: Ústavný súd SR

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 23.10.2014.< Späť