itretisektor | TS. Počúvajme deti

TS. Počúvajme deti

Pri príležitosti 25. výročia podpísania Dohovoru o právach dieťaťa pripravila Koalícia pre deti kampaň pod názvom Počúvajme deti. V dňoch 11.-21. novembra 2014 prebehne na celom Slovensku séria podujatí venujúcich sa napĺňaniu práv a potrieb detí. Koalícia tak chce informovať o stave napĺňania práv detí na Slovensku a tlmočiť názory detí na to, čo od nás dospelých potrebujú najviac.

Sériu podujatí pripravených v rámci kampane odštartuje konferencia Mosty v sociálnej ochrane, ktorá sa uskutoční v Bratislave a jej nosnou témou bude Právo dieťaťa na život v rodine. Tá pokračuje benefičným koncertom Bez modrín, počas ktorého budú odprezentované projekty zamerané na ochranu a prevenciu pre týrané a zneužívané deti na Slovensku - tým má pomôcť aj nová rovnomenná internetová stránka www.bezmodrin.sk. Súčasťou kampane Počúvajme deti je aj verejná Bubnovačka s podnázvom Aby nás bolo počuť. Sériu podujatí uzavrie diskusia s poslancami NR SR a odborníkmi z mimovládneho sektora o smerovaní a podobe výchovy, vzdelávania a školstva na Slovensku. Viac informácii o jednotlivých podujatiach nájdete v prílohe.

Stav napĺňania práv detí v SR

Systematický prehľad napĺňania práv detí na Slovensku z pohľadu mimovládnych organizácií zachytáva každých päť rokov alternatívna správa. Na najaktuálnejšej verzii pracujú členské organizácie Koalície pre deti a 1. júla 2015 bude zaslaná Výboru OSN pre práva dieťaťa v Ženeve. Už teraz však môžeme poukázať na oblasti, ktoré si zasluhujú lepší prístup štátnej a verejnej správy i dospelých vo všeobecnosti. Sú nimi napríklad:

Ochrana detí pred násilím, článok 19 Dohovoru

Celonárodný výskumu (2013) odhalil, že až 36% detí vo veku 14-15 rokov má opakovanú skúsenosť s nejakou formou násilia. Pri počte 1 milión detí vychádza, že s násilím v tej či onej forme sa priamo stretáva 360 000 detí. Počet detí, ktoré sú rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny či políciou každoročne identifikované ako obete násilia, sa uvádza rádovo v stovkách. Ministerstvo začalo uvádzať do praxe systémové kroky, avšak potrvá 2-5 rokov, kým sa zmeny zavedú a desiatky rokov, kým sa zmenia postoje pracovníkov zodpovedných za ochranu detí.

Ochrana detí bez rodiny, článok 20 Dohovoru

Každý deň sú na Slovensku odňaté približne 3 deti z vlastného rodinného prostredia. Ročne okolo 1000. Už niekoľko rokov. Ich zotrvávanie mimo vlastnej rodiny alebo mimo náhradného rodinného prostredia je stále dlhodobé (priemerne nad 4 roky!) Napriek relatívne pokrokovej legislatíve sa nedarí štátu zabezpečiť právo detí žiť v bezpečí vo vlastnej rodine.

Ochrana detí so zdravotných postihnutím, článok 24 Dohovoru

Na Slovensku je každý rok po pôrode alebo v ranom vývojovom štádiu diagnostikované zdravotné postihnutie alebo vývojová porucha priemerne u 2000 (4%) detí. Pre tieto deti neexistuje dostupný ambulantný a terénny systém služieb včasnej diagnostiky a terapie.

Právo detí na kvalitné vzdelávanie, článok 28 Dohovoru

V priemere 40 % žiakov ZŠ a SŠ sa vyjadrilo, že do školy chodí celkovo nerado, ako ukázal výskum Ústavu informácií a prognóz školstva, 2010. Je zrejmé, že kladné pocity pri dochádzke do školy sú významnou mierou ovplyvnené dobrou klímou v škole. Na Slovensku je veľmi nízke percento škôl s veľmi dobrou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa správy Štátnej školskej inšpekcie v školskom roku 2011/2012 je percentuálny pomer výsledkov hodnotenia úrovní škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu nasledovný: veľmi dobrá (2,5 %),dobrá (39 %),priemerná (58,5 %)

Dohovor a jeho význam

Zásadný význam Dohovoru je v tom, že prvý krát v histórii ľudstva posunul dieťa z pozície objektu našej starostlivosti do pozície jeho subjektu – dieťa sa stalo nositeľom práv. Dohovor zmenil celú filozofiu prístupu k deťom, ktorá je postavená na systéme celostných práv pokrývajúcich celú šírku životného priestoru detí (rodina, vzdelanie, zdravie, zhromažďovanie, voľný čas, justícia atď.), pričom tento systém stojí na 4 právach, ktoré sú zároveň základnými princípmi Dohovoru. Sú i súčasťou každého čiastkového práva a bez ich zohľadnenia a prepojenia nie je možné Dohovor správne interpretovať a implementovať. Ide o (1.) Právo a princíp nediskriminácie, ktorý jasne definuje celú paletu dôvodov nediskriminácie individuálnej i rodinnej povahy; (2.) Právo a princíp primárneho zohľadnenia najlepšieho záujmu dieťaťa; (3.) Právo a princíp prirodzeného práva na život, jeho zachovanie a rozvoj a o (4.) Právo a princíp vyjadrenia názoru dieťaťa, ktorý každému dieťaťu dáva možnosť slobodne sa vyjadriť k záležitostiam, ktoré sa týkajú jeho osudu a života a zároveň dospelým ukladá povinnosť dať týmto názorom primeranú váhu, s ohľadom na vek a vyspelosť dieťaťa.

Deti sú tou najzraniteľnejšou skupinou spoločnosti a preto ju spoločnosť musí chrániť. Zároveň investícia do rozvoja osobnosti dieťaťa je tou najlepšou investíciou každej prezieravej spoločnosti. Je to totiž investícia do jej budúcnosti.

Koalícia pre deti

Je spoločnou platformou neziskových mimovládnych organizácii, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Jej poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Členskými organizáciami Koalície pre deti sú nasledovné organizácie mimovládneho neziskového sektora: Asociácia krízových centier, Centrum Slniečko, Nadácia pre deti Slovenska, Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Náruč, Návrat, OZ Prima, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a Slovenský výbor pre UNICEF. Viac informácií o poslaní Koalície pre deti a jej činnosti nájdete na www.koaliciapredeti.sk


www.koaliciapredeti.sk, 12.11.2014


< Späť