itretisektor | Školenie: Špecifiká účtovania a ekonomika súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení

Školenie: Špecifiká účtovania a ekonomika súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. Žilina www.sluzbymvo.sk pre Vás pripravilo jednodňové školenie určené pre účtovníkov a ekonómov neziskových organizácií, audítorov a asistentov audítorov na tému:

Špecifiká účtovania a ekonomika súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení

Program školenia:

  • Účel, registrácia, účtovníctvo, majetok, výdavky, zdroje financovania, správa o hospodárení,
  • špecifické účtovné prípady, účtová osnova a postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva (vzdelávanie, školské jedálne, voľnočasové aktivity),
  • manažérske účtovníctvo (nákladové strediská, projekty, zdroje financovania, kalkulácie školských jedální),
  • zdroje financovania (normatívne financovanie, ekonomická a podnikateľská činnosť),
  • zdaňovanie príjmov,
  • účtovná uzávierka a závierka,
  • správa o hospodárení,
  • interné smernice.

Termíny, miesto konania školenia, termín podania prihlášky:

Termín: 10.12.2014
Mesto: Bratislava*
Prihláška a úhrada do: 05.12.2014
Špecifický symbol: 10122014

*presné miesto bude oznámené dodatočne v závislosti od počtu účastníkov    

Predpokladaná doba trvania: 8.00 – 16.00 hod. (8.00 – 8.30 registrácia účastníkov)     
Lektor školenia: RNDr. Ing. Marcela Dobešová - analytička, lektorka, poradkyňa s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych neziskových organizácií

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: CPV, n. o., Ulica 1. mája 18, 010 01 Žilina, e-mailom na adresu: hoghova@sluzbymvo.sk, faxom na čísle: 041/3211790, elektronickou prihláškou na stránke www.sluzbymvo.sk - ŠKOLENIA

Poplatok: 50,- EUR / účastník (cena obsahuje organizačné náklady, občerstvenie a materiály)

Uhraďte najneskôr podľa hore uvedených termínov bankovým prevodom na účet: 0423553520 / 0900, VS: vaše IČO, KS: 0308, ŠS: deň, mesiac, rok konania školenia v tvare DDMMRRRR.

Uhradený poplatok sa pri neúčasti na školení nevracia (možná účasť na školení v inom meste.)

UPOZORNENIE! Organizátor si vyhradzuje právo školenie zrušiť v prípade nedostatočného počtu účastníkov alebo zmeniť termín školenia z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky el. energie, choroba lektora...). S prípadnou zmenou budú účastníci včas oboznámení.

Bližšie informácie: Ing. Dagmar Hoghová tel. č. 041/3211791, 0917/350156


www.sluzbymvo.sk, 27.11.2014


< Späť