itretisektor | TS: Nový operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 - 2020!
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Nový operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 - 2020!

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) slávnostne predstavilo nový operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Operačný program“), ktorého hlavnými cieľmi sú podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy ako aj podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

V poradí ide o druhý najväčší Operačný program na Slovensku, ktorého konečnú podobu schválila Európska komisia 28. októbra 2014.

V rámci tohto Operačného programu bude mať Slovensko spolu s prostriedkami vyčlenenými zo štátneho rozpočtu k dispozícii 4,308 miliardy eur, ktoré pôjdu hlavne do investovania piatich nastavených prioritných osí - budovanie protipovodňovej ochrany, budovanie kanalizácií, ochrana biodiverzity, intervenčné zásahy v dôsledku zmeny klímy a energetika ako taká. Viac ako 200 tisíc obyvateľov Slovenska by tak malo pocítiť zlepšenie v oblasti čistenia odpadových vôd a zhruba 12 tisíc ľudí benefity nových protipovodňových opatrení.

Na implementácii Operačného programu sa okrem MŽP SR ako riadiaceho orgánu bude podieľať aj Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Slovenská inovačná a energetická agentúra. Pritom v časti programu, ktorý bude implementovať MŽP SR, pôjde viac ako 402 miliónov eur na projekty týkajúce sa odpadového hospodárstva, takmer 387 miliónov sa použije na projekty odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, 180 miliónov eur na sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí. Prioritou bude aj oblasť kvality ovzdušia i opatrenia týkajúce sa ochrany biotopov.

Čerpanie finančných prostriedkov z nového Operačného programu bude okrem obcí, vyšších územných celkov a štátnych orgánov umožnené aj mimovládnym organizáciám a tiež fyzickým a právnickým osobám oprávneným na podnikanie vo vymedzených oblastiach, ktoré vypracujú projekty zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia na Slovensku.


Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová


< Späť