itretisektor | Školenie: Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov v mimovládnych neziskových organizáciách za rok 2014

Školenie: Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov v mimovládnych neziskových organizáciách za rok 2014

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. Žilina, www.sluzbymvo.sk  pre Vás pripravilo jednodňové školenie určené pre účtovníkov a ekonómov neziskových organizácií, audítorov a asistentov audítorov na tému:

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov v mimovládnych neziskových organizáciách za rok 2014

Program školenia:

 1. Prípravné práce pred účtovnou uzávierkou

  - kontrola bilančnej kontinuity
  - inventarizácia – kontrola vecnej správnosti účtovníctva
  - kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
  - zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok
  - vystavenie a zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov vyhotovených v roku 2015 a súvisiacich s bežným účtovným obdobím 2014
  - zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok
  - zaúčtovanie opravných položiek
  - zaúčtovanie časového rozlíšenie nákladov a výnosov, dodržanie akruálneho princípu
  - výpočet výsledku hospodárenia a zaúčtovanie dane z príjmov. 

 2. Hlavná, ekonomická a podnikateľská činnosť neziskovej mimovládnej organizácie
 3. Analýza hospodárskeho výsledku mimovládnej neziskovej organizácie
 4. Zdaňovaná, nezdaňovaná činnosť, zostavenie daňového priznania k dani z príjmu právnických     osôb
 5. Návod na spracovanie daňového priznania za rok 2014
 6. Praktický príklad vyplnenia daňového priznania mimovládnej neziskovej organizácie
 7. Najdôležitejšie zmeny daňových právnych noriem platných pre rok 2015
 8. Najdôležitejšie zmeny v účtovníctve mimovládnej neziskovej organizácie v roku 2015

Termíny, miesto konania školenia, termín podania prihlášky:

Termín           Mesto           Prihláška a úhrada do      Špecifický symbol

20.02.2015    Bratislava*    15.02.2015     20022015

25.02.2015    Banská Bystrica* 20.02.2015    25022015

02.03.2015    Košice*   25.02.2015    02032015

*presné miesto bude oznámené dodatočne v závislosti od počtu účastníkov    

Predpokladaná doba trvania: 8.00 – 16.00 hod (8.00 – 8.30 registrácia účastníkov)     

Lektorky školenia:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová - analytička, lektorka, poradkyňa s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych neziskových organizácií
Ing. Magdaléna Feniková – účtovná a daňová poradkyňa s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: CPV, n. o., Ulica 1. mája 18, 010 01 Žilina, e-mailom na adresu: hoghova@sluzbymvo.sk, faxom na čísle: 041/3211790, elektronickou prihláškou na stránke http://sluzbymvo.sk/skolenie/uctovna-zavierka-danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-v-mimovladnych-neziskovych-organizaciach-za-rok-2014/- kliknutím na plôšku Prihlásiť, kde je potrebné vyplniť údaje a odoslať prihlášku (automaticky bude prihláška zaslaná na náš e-mail).

Poplatok: 50,- EUR / účastník (cena obsahuje organizačné náklady, občerstvenie a materiály)

Uhraďte najneskôr podľa hore uvedených termínov bankovým prevodom na účet: 0423553520 / 0900, VS: vaše IČO, KS: 0308, ŠS: deň, mesiac, rok konania školenia v tvare DDMMRRRR.

Uhradený poplatok sa pri neúčasti na školení nevracia (možná účasť na školení v inom meste.)

UPOZORNENIE! Organizátor si vyhradzuje právo školenie zrušiť v prípade nedostatočného počtu účastníkov alebo zmeniť termín školenia z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky el. energie, choroba lektora...). S prípadnou zmenou budú účastníci včas oboznámení.

Bližšie informácie:

www.sluzbymvo.sk

Ing. Dagmar Hoghová tel. č. 041/3211791, 0917/350156


www.sluzbymvo.sk, 22.01.2015

< Späť